timestamp
2 grudnia 2017
timestamp
0
...

O co chodzi z tym 23 (1) Kodeksu Pracy – cz. III, czyli uprawnienia pracownika w związku z przejęciem

timestamp
2 grudnia 2017
timestamp
0
...

Pracownik może w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części, bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy ( na podstawie Art. 231 § 4 K.P.).

W świadectwie pracy pracownika pracodawca powinien zaznaczyć, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w trybie Art. 231 § 4 Kodeksu Pracy.

Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, takie jak przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. W konsekwencji pracownik ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, którego pozbawieni są bezrobotni, którzy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązali stosunek pracy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron (Art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

W opisanym przypadku pracownikowi nie przysługuje natomiast wynagrodzenie za okres wypowiedzenia oraz odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia przewidziane w Art. 361 par. 1 K.P. (uchwała SN z 10 października 2000 r., III ZP 24/00; OSNAP z 2001 r. nr 3,poz.63).

Pracownik może rozwiązać za 7-dniowym uprzedzeniem każdą umowę o pracę. Nie musi uzasadniać swojej decyzji. Oświadczenie należy złożyć nowemu pracodawcy, ponieważ 2-miesięczny termin liczy się od przejścia zakładu lub jego części na nowego pracodawcę. Natomiast po upływie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części, pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę jedynie na zasadach ogólnych.

Jeżeli przejście zakładu pracy lub jego części jest wyłącznym powodem ustania stosunku pracy (za porozumieniem stron albo na mocy Art. 231 § 4 K.P.), pracownikowi przysługuje odprawa. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie Art. 231 § 4 K.P nie wyklucza nabycia prawa do odprawy pieniężnej przewidzianej w Art. 8 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.; wyrok SN z 2 lutego 2001 r., I PKN 228/00; OSNAP z 2002 r. nr 20, poz. 489).

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *