timestamp
14 stycznia 2018
timestamp
0
...

Wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego

timestamp
14 stycznia 2018
timestamp
0
...

Czy wiesz, że Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. A dodatkowo również wypłacić z tego tytułu wynagrodzenie.

Kiedy zatem pracodawca powinien zwolnić pracownika od pracy?

Szczegółowe zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 281; Dz.U. z 2007 r., Nr 227, poz. 1678).

I tak pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownik

 • na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w przypadku gdy pracownik jest stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym;
 • na czas niezbędny do przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych;
 • będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu;
 • będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.
 • na czas obejmujący:
  2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
  1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Za czas urlopu okolicznościowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób i na zasadach opisanych w “Rozporządzenia z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy” (Dz. U. nr 62, poz. 289 z późn. zm.). Co oznacza, że pracownik powinien otrzymać takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego?

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop (§ 5  w/w rozporządzenia).

Jedną z podstawowych reguł wynagradzania za urlop jest ta, że za czas jego trwania pracownik powinien otrzymać takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas płatnego zwolnienia od pracy z zastosowaniem prawa urlopowego stałe składniki wynagrodzenia uwzględniamy w wysokości wypłaconej pracownikowi za miesiąc, w którym miał miejsce urlop okolicznościowy.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym, że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy

Zapamiętaj!

Składniki ustalane w wysokości przeciętnej (tzw. zmienne składniki) oblicza się tylko z miesiąca, w którym wystąpiło zwolnienie od pracy albo urlop okolicznościowy (a nie, jak przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w wysokości przeciętnej z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu).

W celu ustalenia wysokości wynagrodzenia za godzinę urlopu okolicznościowego, podstawę wymiaru dzielimy przez liczbę godzin pracy wykonywanej przez pracownika w okresie, z którego podstawa ta została ustalona, czyli z miesiąca wykorzystywania przez pracownika urlopu okolicznościowego. Następnie to wynagrodzenie należy pomnożyć przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w dniu (dniach) zwolnienia od pracy, zgodnie z harmonogramem czasu pracy danego pracownika.

Przykład

Pracownik wynagradzany  jest następującymi składnikami  wynagrodzenia : wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2500 zł oraz miesięczna prowizja od obrotu.

Zgodnie z nominałem miesięcznym  powinien przepracować 184 godziny, czyli 23 dni. Pracownik w miesiącu październiku przebywa jednak 2 dni na urlopie okolicznościowym w związku z własnym ślubem. W zawiązku z powyższym przepracował 168 godzin (21 dni) i wypracował w tym czasie wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 2.460 zł.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy wyniesie.

 • Ze stałych elementów – oczywiście nie ma potrzeby, aby to wyliczać. Można przyjąć wynagrodzenie zasadnicze w stałej kwocie. W przypadku, gdyby jednak taka konieczność powstała dla przypomnienia stałe elementy ustalamy proporcjonalnie do czasu nominalnego:

2500 / 184 = 13,59 – ustalamy stawkę godzinową z wynagrodzenia zasadniczego

13,59 x 16 = 217,44 – ustalamy tzw. wynagrodzenie “utracone”

2500- 217,44 = 2282,56 – ustalamy wynagrodzenie za czas faktycznie przepracowany ze składników stałych

13,59 x 16 = 217,44 – ustalamy wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego ze składników stałych

 • Zmienne elementy, jakim w tym wypadku jest prowizja przeliczamy proporcjonalnie do czasu faktycznie przepracowanego

2460/ 168 = 14,64 – ustalamy stawkę godzinową z wynagrodzenia prowizyjnego

14,64 x 16 = 234,24 – obliczamy dodatek do wynagrodzenia za urlop okolicznościowy ze zmiennych składników wynagrodzenia

W październiku pracownik otrzyma:

 • (wynagrodzenie zasadnicze za czas przepracowany) 2282,56
 • plus (dodatek urlopowy ze składników stałych) 217,44
 • plus (prowizję) 2.460
 • plus (dodatek urlopowy ze składników zmiennych) 234,24
 • Łącznie = 5.194,24

lub po prostu:

 • (wynagrodzenie zasadnicze) 2.500
 • plus (prowizję) 2.460
 • plus (dodatek urlopowy ze składników zmiennych) 234,24
 • Łącznie = 5.194,24

Podstawa prawna

§ 16 ust. 1 rozporządzenia z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60, poz. 281).

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *