timestamp
21 stycznia 2018
timestamp
1
...

Dwa etaty w jednej firmie. Czy to możliwe?

timestamp
21 stycznia 2018
timestamp
1
...

Czy pracownik może pracować u jednego pracodawcy na więcej niż pełen etat? I tak i nie. Odpowiedź nie jest taka oczywista.

Co prawda przepisy prawa pracy nie zabraniają zatrudniania na drugi etat u tego samego pracodawcy, jednak należy tu zachować szczególną ostrożność, aby nie zostało to potraktowane jak obejście przepisów o czasie pracy. A naruszenie przepisów o czasie pracy to już bardzo kosztowne doświadczenie, które może zostać potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika (zgodnie z art. 281 pkt 5 kodeksu pracy) i jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Dlatego też pomimo tego, iż przepisy wprost nie zabraniają takich praktyk należy z dużą starannością podejść do tego zagadnienia. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby kolejne zatrudnienie dotyczyło całkowicie innej pracy, niż ta którą powierzono pracownikowi w ramach pierwszej umowy o pracę. Powierzona praca nie powinna być w żaden sposób zbieżna do dotychczas zajmowanego stanowiska, a obowiązki nie powinny być ze sobą powiązane.

Z całą pewnością niedopuszczalne jest zawarcie z pracownikiem drugiej umowy o pracę w celu wykonywania tej samej pracy co wynikająca z pierwotnie zawartej umowy o pracę.

Na szczególna uwagę zasługuje tu wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 14. 02. 2002 r.(I PKN 876/00), w kwestii wykonywania przez pracownika kilku rodzajów pracy na rzecz tego samego pracodawcy, uznający, że “w razie wykonywania na rzecz pracodawcy kilku rodzajów pracy podporządkowanej należy domniemywać, że strony łączy jeden stosunek pracy.”

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dodatkową umowę o pracę, tylko wtedy gdy przedmiotem tej umowy będzie inny zupełnie inny rodzaj pracy niż określony w pierwotnym stosunku pracy, a jej wykonywanie nie będzie kolidowało z zatrudnieniem pracownika na postawie pierwszej umowy o pracę.

Ważną kwestią w przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę jest zagwarantowanie pracownikowi odpowiedniej ilość odpoczynku: zarówno 11 godzinnego dobowego odpoczynku, jak i 35-godzinnego tygodniowego odpoczynku.

Dodatkowo w przypadku dwóch oddzielnych stosunków pracy łączących pracownika i pracodawcę należy zadbać o:

  • odrębne orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania pracy na różnych stanowiskach pracy;
  • odrębne szkolenia BHP odpowiadające rodzajowi powierzonej pracy;
  • dwie odrębne teczki akt osobowych;
  • odrębną dokumentację dotyczącą czasu pracy, a w szczególności ewidencję czasu pracy;
  • odrębne dla każdego zatrudnienia uprawienia urlopowe;
  • odrębna dla każdego zatrudnienia karta wynagrodzeń;
  • pozostałe dokumenty związane ze stosunkiem pracy odrębne dla każdego zatrudniania.

Przydatne orzecznictwo:

Wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r. (I PKN 43/97, OSNP 1997/24/494, OSP 1998/2/47)

Z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1969 r. (III PZP 1/69)

Pracodawca, który zatrudnia pracownika poza normalnymi godzinami pracy, obowiązany jest za tę pracę płacić wynagrodzenie jak za pracę nadliczbową, chyba że jest ona wykonywana na podstawie odrębnej umowy, obejmującej rodzajowo zupełnie inne czynności.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1969 r. (sygn. akt III PZP 1/69, OSNC 1969/11/197)

Pracodawca, który zatrudnia pracownika poza normalnymi godzinami pracy, obowiązany jest za tę pracę płacić wynagrodzenie jak za pracę nadliczbową, chyba że jest ona wykonywana na podstawie odrębnej umowy, obejmującej rodzajowo zupełnie inne czynności.

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

1 komentarz do "Dwa etaty w jednej firmie. Czy to możliwe?"

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *