timestamp
16 lutego 2018
timestamp
0
...

Czy wiesz, że pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy na “odstrzał zwierząt”?

timestamp
16 lutego 2018
timestamp
0
...

Jeśli w Twojej firmie zatrudniony jest “myśliwy” musisz wiedzieć, że jako pracodawca masz względem takiej osoby nowe obowiązki. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2017 o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt pracownikowi, który przynależy do koła łowieckiego i tym samym jest uprawniony do polowania, a w tym również do odstrzału sanitarnego, przysługuje zwolnienie od pracy, w wymiarze do 6 dni roboczych. Zwolnienie od pracy na okoliczność “sanitarnego odstrzału zwierząt” powinno zostać udzielone  w terminie wspólnie uzgodnionym z pracodawcą.

Za czas zwolnienia na okoliczność “sanitarnego odstrzału zwierząt” pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia  ustalonego na zasadach dotyczących ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Podstawa prawna:

„Art. 47c. 1. Osobie uprawnionej do wykonywania polowania wykonującej odstrzał sanitarny zwierząt wprowadzony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, art. 46 ust. 3 pkt 8 i art. 47 ust. 1, przysługuje zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych w dniu, w którym wykonuje ten odstrzał.

2. Pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz będący osobą, o której mowa w ust. 1, uprzedza odpowiednio pracodawcę lub przełożonego o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy lub nie wykonywania zajęć służbowych z powodu wykonywania odstrzału sanitarnego zwierząt i uzgadnia termin tej nieobecności z pracodawcą lub przełożonym.

3. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy lub nie wykonywanie zajęć służbowych, o których mowa w ust. 2, jest pisemne oświadczenie podmiotu, któremu nakazano prowadzenie odstrzału sanitarnego zwierząt, potwierdzające udział danego pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza będącego osobą, o której mowa w ust. 1, w odstrzale sanitarnym zwierząt w danym dniu.

4. Pracodawca lub przełożony jest obowiązany zwolnić od pracy lub wykonywania zajęć służbowych pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza w terminie uzgodnionym z pracownikiem, żołnierzem lub funkcjonariuszem. Łączny wymiar zwolnień z wykonywania od pracy lub wykonywania zajęć służbowych z tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni w danym roku kalendarzowym.

5. Za czas zwolnienia od pracy lub wykonywania zajęć służbowych, o którym mowa w ust. 4, pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz będący osobą, o której mowa w ust. 1, zachowuje prawo do wynagrodzenia lub uposażenia ustalonego na zasadach dotyczących ustalania wynagrodzenia lub uposażenia przysługujących za urlop wypoczynkowy.

 

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *