timestamp
12 czerwca 2018
timestamp
0
...

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca, bo chorował?

timestamp
12 czerwca 2018
timestamp
0
...

Zgodnie z art. 80 k.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonana, za czas niewykonywania pracy, tylko wtedy, gdy przepisy prawa tak stanowią.

W praktyce nie zawsze udaje się pracownikowi przepracować pełny miesiąc, a to może mieć istotny wpływ na wyliczenie jego wynagrodzenia. Wtedy wynagrodzenie za pracę przysługuje mu jedynie za ten czas (tę część miesiąca), który faktycznie przepracował.

W przypadku, gdy pracownik jest wynagradzany wynagrodzeniem zmiennym np. godzinowym, jego wynagrodzenie za czas przepracowany ustala się przez pomnożenie ilości przepracowanych godzin i stawki godzinowej wynikających z umowy. W przypadku akordu wynagrodzenie oblicza się mnożąc ilość wyprodukowanych sztuk i wagi przypisanej każdej jednostce. Jeśli zatem pracownik niej godzin przepracował, mniej zarobił.

Problem pojawia się w sytuacji, kiedy pracownik ma wynagrodzenie określone w umowie w stawce miesięcznej, ponieważ każdy miesiąc może mieć inny wymiar godzin należny do przepracowania.

Z pomocą przychodzi nam rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 62 poz. 289 ze zm.). Zostały w nim uregulowane zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną cześć miesiąca  gdy pracownik z powodów zdrowotnych nie mógł świadczyć pracy przez cały miesiąc.

Zgodnie z § 11 pkt. 1 w/w rozporządzenia w celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art.92 KP ( za czas niezdolności do pracy spowodowany chorobą, tzw. wynagrodzenie chorobowe), miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy. Tak obliczona kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Taki sposób naliczania stosuje się również w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie, w którym pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w ustawie zasiłkowej – § 12 pkt. 2.

Przykład 1:

Pracownik wynagradzany stawką miesięczną w wysokości 4500 zł stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 12 maja do 16 maja tj. 5 dni. Obliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wynosi:

4.500 : 30 * 5 = 750 zł – jest to kwota potrącenia

Tak obliczoną kwotę potrącenia należy odjąć od wynagrodzenia   przysługującego pracownikowi w danym miesiącu

4.500 – 750 = 3.750 zł. Jest to wynagrodzenie za przepracowane dni w maju.

Dodatkowo pracownik otrzyma świadczenie związane z chorobą: wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy

Przykład 2:

Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie a opiekę nad chorym dzieckiem za okres od 2 do 27 lutego (26 dni). Wynagrodzenie pracownika wynosi 5200 zł brutto miesięcznie.

Wyliczenie wynagrodzenia za czas przepracowany w lutym wygląda następująco:

5.200 : 30 * 26 = 4.506,67 – kwota potrącenia za 26 dni zwolnienia lekarskiego

5.200 – 4.506,67 = 693,33 – wynagrodzenie za czas przepracowany w lutym.

 

Śledź wpisy na moim blogu. Z kolejnego artykułu dowiesz się jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli zwolnienie obejmuje tylko dni robocze.

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *