timestamp
25 czerwca 2018
timestamp
0
...

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli zwolnienie obejmuje tylko dni robocze?

timestamp
25 czerwca 2018
timestamp
0
...

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas przepracowany przy wynagrodzeniu miesięcznym, jeśli przyczyną nieobecności była choroba (sprawowanie opieki nad chorym, urlop macierzyński) nie ma znaczenia czy miesiąc, w którym wystąpiła choroba miał 30, 31 czy 28 dni kalendarzowych. Nie także znaczenia ile godzin przypadało do przepracowania zgodnie z obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy.  Zawsze dzielimy stawkę miesięczną przez 30  – w myśl przepisów zasiłkowych miesiąc oznacza 30 dni.

Ustalając wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca zawsze ustala się je przez potrącenie: najpierw obliczając ile pracownikowi należy potrącić z powodu nieświadczenia pracy, a następnie przez dokonanie takiego potrącenia.

Takie brzmienie przepisów rozporządzenia w pewnych szczególnych sytuacjach może budzić wątpliwości.

Co stałoby się gdyby pracownik wynagradzany stawką miesięczną 5.200 zł dostarczył zwolnienie lekarskie na cały luty, czyli 28 dni?

W myśl zapisów rozporządzenia jego wynagrodzenie obliczone byłoby w ten sposób:

5.200 : 30 * 28 = 4.853,33

5.200 – 4.853,33 = 346,67

Z tak przeprowadzonego wyliczenia wynika, że pracownik otrzyma część wynagrodzenia za pracę, choć w lutym nie przepracował ani jednego dnia. Nie było zatem „przepracowanej części miesiąca”.

Co stałoby się gdyby pracownik przedstawił zwolnienie lekarskie tylko na dni robocze?

Podobnie może się stać jeśli pracownik będzie przynosił zwolnienia obejmujące wyłącznie jego dni robocze, np. od poniedziałku do piątku, gdy z jego rozkładu czasu pracy wynika, że soboty i niedziele są dla niego dniami wolnymi od pracy. Tutaj także nie dojdzie do przepracowania ani jednej godziny.

Pojawiały się zatem wątpliwości jak postąpić w takiej sytuacji.

Odpowiedź na interpelację nr 8901 w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby z dnia 25 stycznia 2017 r.

W 2017 roku, w odpowiedzi na interpelację poselską w tej sprawie, zostało wydane stanowisko Ministerstwa Pracy  następującej treści:

„ (…) W przypadku gdy pracownik nie przepracował w danym miesiącu ani jednego dnia w związku z nieobecnością w pracy z powodu choroby, to nie ma potrzeby ustalania wysokości jego wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. W takiej bowiem sytuacji nie ma części miesiąca (nawet jednego dnia), w którym pracownik wykonywał pracę i za którą przysługiwałoby mu wynagrodzenie za pracę. W mojej opinii powołany przepis nie będzie miał zastosowania zarówno w przypadku, gdy absencja chorobowa pracownika obejmowała cały miesiąc (zwolnienie lekarskie na wszystkie dni miesiąca), jak i wtedy gdy obejmowała ona tylko wszystkie dni miesiąca będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Należy bowiem zauważyć, że naczelna zasada obowiązująca przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia za pracę wyrażona została w art. 80 Kodeksu pracy stanowiąc, że wynagrodzenie przysługuje tylko za pracę wykonaną a za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy tak stanowią (…)”

Odpowiedź na interpelację nr 8901 w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby z dnia 25 stycznia 2017 r.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

W kolejne odpowiedzi na tę samą interpelację z marca 2017 r. zwrócono dodatkowo uwagę, że wypłacenie pracownikowi wynagradzanemu stawką miesięczną wynagrodzenia wyliczonego zgodnie z zapisami rozporządzenia, jeśli w dni poza zwolnieniem nie przepracował ani jednej godziny, stawiałoby w gorszej sytuacji pracowników wynagradzanych inną niż miesięczna stawką. W takim przypadku pracownik wynagradzany np. stawką godzinową, nie przepracowawszy ani jednej godzimy nie otrzymałby żadnego wynagrodzenia (poza świadczeniami z tytułu choroby).

Nie jest to jednak interpretacja wiążąca, należy się liczyć również z odmiennymi interpretacjami, według których pomimo nieprzepracowania ani jednej godziny należy pracownikowi pozostawić cześć wynagrodzenia za okres nie objęty zwolnieniami lekarskimi.

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *