timestamp
25 września 2018
timestamp
0
...

Świadczenie rehabilitacyjne

timestamp
25 września 2018
timestamp
0
...

Niejednokrotnie zdarza się, że niezdolność do pracy przedłuża się i trwa dłużej niż okres zasiłkowy. Jeżeli ubezpieczony nadal choruje, ale lekarz ocenia, że ma szansę na powrót do zdrowia i do aktywności zawodowej, może złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Ma ono umożliwić ubezpieczonemu dalsze leczenie i rekonwalescencję bez utraty środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane ubezpieczonemu, który, po przedłużonym okresie leczenia i rehabilitacji  rokuje odzyskanie zdolności do pracy, na  okres maksymalnie 12 miesięcy, tj. 360 dni (uznaje się bowiem, że miesiąc to kolejne 30 dni), a o konkretnym czasie decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Świadczenie to może być, podobnie jak zasiłek chorobowy, wypłacane z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.

Płatnik zasiłku, po wypłaceniu zasiłku za cały przysługujący ubezpieczonemu okres zasiłkowy, powinien wstrzymać dalsze wypłaty świadczeń aż do czasu  otrzymania decyzji ZUS o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie nie przysługuje ubezpieczonym, którzy:

 •  jest uprawniony do emerytury lub renty,
 •  zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 •  urlopu na poratowanie zdrowia przysługującego na mocy odrębnych przepisów.

Podobnie jak zasiłek chorobowy świadczenie jest wypłacane za każdy dzień niezdolności do pracy (także za dni wolne od pracy).

A jaka jest jego wysokość?

Wysokość świadczenia wynosi:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni),
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jeżeli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży lub jest spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Podstawa wymiaru świadczenia i jej waloryzacja

Świadczenie wypłaca się z tej samej podstawy, która wcześniej ustalona była dla zasiłku chorobowego. Podstawa ta jednak podlega waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji ogłasza Prezes ZUS  na każdy kwartał. Podstawa jest zatem waloryzowana o wskaźnik obowiązujący dla kwartału, w którym rozpoczyna się wypłata świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli wskaźnik nie przekracza 100%  podstawa pozostaje nie zmieniona. Jeżeli jest wyższy niż 100% – podstawę należy przeliczyć.

WAŻNE!
Jeżeli wskaźnik waloryzacji jest niższy niż 100%, świadczenie rehabilitacyjne należy naliczać od niezwaloryzowanej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Aby nie było przerwy pomiędzy wypłatą poszczególnych świadczeń: zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, dokumentację należy złożyć do ZUS na conajmniej 6 tygodni przed upływem okresu zasiłkowego.

Do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego niezbędne będą:

 • wniosek ubezpieczonego ZUS Np-7
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego ZUS OL-9
 • wywiad zawodowy przygotowany przez pracodawcę ZUS OL-10,
 • zaś w przypadku świadczenia finansowanego z ubezpieczenia wypadkowego również:
 • protokół powypadkowy (wypadek przy pracy któremu uległ pracownik)
 • karta wypadku przy pracy (wypadek przy pracy któremu uległ ubezpieczony iny niż pracownik)
 • decyzja inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej
akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *