timestamp
24 listopada 2018
timestamp
0
...

Urlop ojcowski

timestamp
24 listopada 2018
timestamp
0
...

Ubezpieczony ojciec wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia albo
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.

Urlop ojcowski oraz zasiłek macierzyński za okres tego urlopu może zostać wykorzystany jednorazowo albo w nie więcej niż 2 częściach, z których kolejna nie musi przypadać bezpośrednio po poprzedniej części urlopu ojcowskiego. Żadna z części urlopu ojcowskiego nie może być krótsza niż tydzień.

Pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu ojcowskiego.

Warunki formalne:

  • Pisemny wniosek pracownika złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu

Do wniosku należy dołączyć, następujące dokumenty:

– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci lub zagraniczny akt urodzenia dziecka/dzieci;

– kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego bądź jego części na dziecko przysposobione;

oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał już z urlopu lub jego części;

– kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego wydano taką decyzję.

Wynagrodzenie za urlop ojcowski

Urlop ojcowski odpłatny jest w stu procentach. Oznacza to, iż pracownicy korzystający z tego urlopu, otrzymają wynagrodzenie równe wynagrodzeniu przysługującemu za wykonywanie normalnej pracy.

Urlop ojcowski jest przywilejem przysługującym tylko ojcom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

 Urlop ojcowski a choroba

Co, jeśli ojciec przebywający na urlopie ojcowskim rozchoruje się? Czy zwolnienie lekarskie wpływa na długość urlopu lub przerywa jego trwanie?

Według przepisów prawa choroba nie powoduje zawieszenia urlopu ojcowskiego, co prowadzi do tego, że ojciec przez cały czas przebywa na urlopie i pobiera zasiłek macierzyński.

Urlop ojcowski a powrót do pracy

Podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego, ojciec przebywający na urlopie tacierzyńskim jest chroniony przepisami zawartym w Kodeksie pracy.

akademia image
butterflies
Więcej informacji na temat uprawnień rodzicielskich znajdziesz w mojej Akademii Online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *