timestamp
12 lipca 2019
timestamp
0
...

Projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

timestamp
12 lipca 2019
timestamp
0
...

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona:

  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (ZUS)
  • orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (ZUS)
  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji (KRUS)
  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji (Służby Mundurowe).

Dodatkowym warunkiem otrzymania świadczenia uzupełniającego będzie:

 nieposiadanie prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych

albo

posiadanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, których suma świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych i innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekroczy kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli w 2019 roku 1100 zł brutto.

Do kryterium dochodowego nie będzie wliczany zasiłek pielęgnacyjny, oraz inne niestałe świadczenia, jak zasiłki celowe jednorazowe, dodatek mieszkaniowy i energetyczny itp. Oznacza to, że osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, którym przyznane są renty lub emerytury przekraczają 1100 zł brutto nie będą miały prawa do świadczenia 500+ dla niepełnosprawnych.

Ważnym jest, że do kryterium dochodowego 1100 zł brutto nie wlicza się ani alimentów, ani przychodów ze stosunku pracy, zleceń czy umów o dzieło oraz innych przychodów z pracy czy najmu. Projekt ustawy w żadnym miejscu nie wspomina o tym, by wyżej wymienione dochody z pracy lub najmu miałyby mieć jakikolwiek wpływ na ograniczenie lub pozbawienie świadczenia uzupełniającego „500+ dla niepełnosprawnych”.

Inną istotną sprawą jest to, że świadczenie uzupełniające nie będzie przysługiwało tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności, poza osobami, które odbywają karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało na wniosek osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, od miesiąca w którym nastąpiło złożenie wniosku, a jeżeli wniosek będzie wymagał uzupełnienia, od miesiąca w którym wniosek uzupełniono. Wniosek należało będzie złożyć do organu, który wydał orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające wyłącznie orzeczenie o stopniu znacznym niepełnosprawności w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, będą mogły wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie uzupełniające będzie wypłacane przez organ, który wypłaca świadczenie pielęgnacyjne. 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i będzie przysługiwało bez względu czy pobierają świadczenia z ZUS, KRUS czy od „zaopatrzenia mundurowego”. Dotyczyć też będzie pobierających emerytury pomostowe, jak i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pod warunkiem, jak wyżej wspomniano, nieprzekroczenia łącznie 1100 zł brutto przyznanych  świadczeń w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia uzupełniającego 500+ dla niepełnosprawnych.

Opracowano na podstawie projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (nr druku UD551 – w oparciu o zapisy projektu obowiązujące dnia 11 lipca 2019 r.).
Pobierz Ustawę »

Autor: Edward Jacek Trill

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *