fbpx

PPE i PPK na liście płac – jak naliczyć i opodatkować wpłaty?

25 listopada 2019
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print

Choć PPE, w wielu przedsiębiorstwach, z powodzeniem funkcjonuje już od jakiegoś czasu, to PPK jest w 2019 roku sporym wyzwaniem dla największych pracodawców, którzy dopiero wdrażają programy emerytalne w swoich organizacjach. Jak naliczyć wpłaty na PPE i PPK na liście płac oraz kiedy opodatkować przychód, który powstaje po stronie pracownika? Na te pytania odpowiem w moim artykule.


Jak naliczyć podstawę, od której naliczamy PPE i PPK?

Zgodnie z Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. podstawę naliczenia wpłat na PPK stanowi “wynagrodzenie” rozumiane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez zastosowania ograniczenia o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o SUS, czyli bez uwzględnienia limitu 30-krotności.

Art. 2 ust. 1 pkt. 40 Ustawy o PPK:

Wynagrodzenie – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.”

W sposób jeszcze bardziej przejrzysty ustawodawca opisał to w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. 2004 Nr 116 poz. 1207), która stanowiła fundamenty pod przepisy dot. PPK:

2 ust. 1 pkt. 15 Ustawy o PPE:

Wynagrodzenie – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 i 303), bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy.”

Wysokość wpłat do PPK i PPE

Jednym z pierwszych pytań zadawanych przez pracodawców dokonujących wyboru pomiędzy PPE, a PPK jest czym różnią się oba systemy zabezpieczenia. Główną różnicę stanowi wysokość składek podstawowych, finansowanych zarówno ze środków pracownika, jak i pracodawcy. Dla przypomnienia podajemy je poniżej:

PPE

  • Pracownik: dobrowolność finansowania
  • Pracodawca: max 7%, nie mniej niż 3,5%, aby zwolnić zakład pracy z obowiązku przystąpienia do PPK

PPK

  • Pracownik: 2% wynagrodzenia
  • Pracodawca: 1,5% wynagrodzenia

Jak wyliczyć na liście płac wysokość wpłat podstawowych na PPK?

Zobaczmy na przykładzie:

Wynagrodzenie pracownika składa się z następujących elementów:

  • Wynagrodzenie zasadnicze pracownika: 2800,00 zł brutto
  • Premia sprzedażowa: 200,00 zł brutto
  • Abonament medyczny finansowany przez pracodawcę: 35,00 zł brutto
  • Wynagrodzenie chorobowe: 348,00 zł brutto

Razem wynagrodzenie brutto: 2800 + 200 + 35 + 348,00 = 3383,00 zł

Podstawa emerytalno-rentowa: 2800 + 200 + 35 = 3035 zł

Wpłata podstawowa pracodawcy na PPK w wysokości 1,5% „wynagrodzenia” wynosi: 3035,00 * 1,5% = 45,53 zł

Wpłata podstawowa pracownika na PPK w wysokości 2% „wynagrodzenia” wynosi: 3035,00 * 2% = 60,70 zł

Kiedy wpłata finansowana przez pracodawcę stanowi przychód dla pracownika?

Na gruncie przepisów podatkowych należy wskazać, że stosownie do postanowień art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, przychodami (…) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Pracodawca dokonuje wpłaty do PPK w tym samym miesiącu, w którym naliczył wpłatę
2250,00Brutto
219,60Ubezpieczenie emerytalne pracownik 9,76%
33,75Ubezpieczenie rentowe pracownik 1,5%
55,13Ubezpieczenie chorobowe pracownik 2,45%
308,48Suma składek pracownika 13,71%
45,00Wpłata PPK pracownik 2%
1941,52Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego
250,00Koszty uzyskania przychodu
1725,00Podstawa opodatkowania (brutto + PPK pracodawcy – suma składek ZUS pracownika)
17% podatku
249,49Podatek naliczony
174,74Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9%
150,47Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 7,75%
43,76Kwota wolna
99,00Zaliczka do US
1622,78Netto
219,60Ubezpieczenie emerytalne pracodawca 9,76%
146,25Ubezpieczenie rentowe pracodawca 6,5%
37,58Ubezpieczenie wypadkowe pracodawca 1,67%
55,13Fundusz Pracy 2,45%
2,25FGŚP 0,1%
460,81Suma składek pracodawcy 20,48%
769,29Składki ZUS razem
33,75Wpłata PPK pracodawca 1,5%
2744,56Całkowity koszt wynagrodzenia

Wpłaty podstawowe i dodatkowe, dokonywane przez podmiot zatrudniający, finansowane z jego środków na rachunek Pracownika, czy to w pracowniczym planie kapitałowym czy też w pracowniczym programie emerytalnym, stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia. Oznacza to, że przychód pracownika z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w związku z jego uczestnictwem w PPK powstaje w miesiącu, w którym podmiot zatrudniający dokonał wpłat (sfinansowanych z jego środków) na rachunek pracownika w PPK lub odpowiednio w PPE.

Co do zasady, wpłaty na rachunek pracownika w PPK powinny być dokonywane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane (art. 28 ust. 4 ustawy o PPK).

Składki podstawowe finansowane przez pracodawcę (czy też podmiot zatrudniający) zwolnione są z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.

Kontrowersje i wątpliwości pracodawców

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministerstwo Finansów, przychód ze stosunku pracy wynikający ze sfinansowania przez podmiot zatrudniający wpłat na PPK powstaje w momencie wpłaty środków na konto pracownika w instytucji finansowej. Kwestia ta jest niezwykle kontrowersyjna, gdyż przysparza pracodawcom problemów technicznych związanych z wykazaniem przychodu na listach płac we właściwym miesiącu. Powstaje również pytanie – co w momencie, gdy należy odprowadzić podatek od PPK w przypadku osoby, której stosunek pracy ustał w miesiącu poprzednim?

W związku z powyższymi wątpliwościami Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnienia, w którym potwierdziło swoje wcześniejsze stanowisko, iż samo obliczenie przez podmiot zatrudniający finansowanej przez niego wpłaty na PPK nie wywołuje dla pracownika skutku w postaci powstania przychodu, stąd jeśli wpłata na konto pracownika w PPK zrealizowania zostanie do 15-go grudnia 2019 r. za miesiąc listopad, teoretycznie przychód powstanie w miesiącu grudniu 2019 r., nie zaś w listopadzie, kiedy to kwota wpłaty została naliczona.

Co zaś w sytuacji, gdy pracownik, któremu wpłata na PPK naliczona została w listopadzie, w grudniu nie jest już pracownikiem i nie osiąga przychodu ze stosunku pracy? Ministerstwo wyjaśnia, iż jeśli w danym miesiącu płatnik nie ma możliwości pobrania podatku od przychodu ze stosunku pracy w postaci wpłat na PPK, wartość tę należy wykazać w informacji PIT-11 za rok, w którym przychód powstał.

Odnosząc się do wyżej wymienionego stanowiska MF, eksperci podatkowi stoją na stanowisku, iż jeśli wpłata na konto pracownika w PPK zostanie przekazana przez pracodawcę w tym samym miesiącu, w którym została naliczona (czyli zrealizowana np. w tym samym dniu, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia ze stosunku pracy), ryzyko błędnego przypisania przychodu do miesiąca jego powstania nie występuje.

PPE w wysokości 7% “wynagrodzenia”
9000,00Brutto
0,00Ubezpieczenie emerytalne pracownik 9,76%
0,00Ubezpieczenie rentowe pracownik 1,5%
220,50Ubezpieczenie chorobowe pracownik 2,45%
220,50Suma składek pracownika 2,45%
100,00Dobrowolna wpłata pracownika na PPE w wysokości 100 zł
8779,50Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego
250,00Koszty uzyskania przychodu
9409,50Podstawa opodatkowania (brutto + PPE pracodawcy – suma składek ZUS pracownika)
32% podatku
2931,20Podatek naliczony
790,16Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9%
680,41Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 7,75%
0,00Kwota wolna
2251,00Zaliczka do US
5638,34Netto
0,00Ubezpieczenie emerytalne pracodawca 9,76%
0,00Ubezpieczenie rentowe pracodawca 6,5%
150,30Ubezpieczenie wypadkowe pracodawca 1,67%
220,50Fundusz Pracy 2,45%
9,00FGŚP 0,1%
379,80Suma składek pracodawcy 4,22%
600,30Składki ZUS razem
630,00Wpłata PPE pracodawca 7%
10009,80Całkowity koszt wynagrodzenia

No token or token has expired.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!