fbpx

Przychody zleceniobiorców do 26 r.ż. w informacji PIT-11 za rok 2019

13 grudnia 2019
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z dnia 26.07.2019 r., poz.1394) wprowadziła niezłe zamieszanie w temacie zbliżającego się nieuchronnie rozliczenia rocznego pracowników i zleceniobiorców do ukończenia 26 lat.

Kilka słów wprowadzenia, czyli diabeł tkwi w szczegółach.

Z dniem 01 sierpnia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy wprowadzające ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów dla osób do 26 lat, które mają zastosowanie do przychodów faktycznie uzyskanych począwszy od 01 sierpnia 2019 r. do ukończenia 26 lat.

W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy (od sierpnia do grudnia), jeżeli podatnik do 26 lat złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego we wskazanym okresie. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku
z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Do przychodów uzyskanych od 01 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek (PIT–11) musiała zatem ulec zmianie w taki sposób, aby płatnik mógł wykazać odrębnie przychody młodego podatnika podlegające zwolnieniu.

Podatnik zwolnione od opodatkowania przychody może otrzymywać od kilku podmiotów, co może spowodować, że łączne przychody otrzymane w danym roku kalendarzowym przekroczą limit zwolnienia.

Wskazanie przez wszystkich płatników wypłaconych zwolnionych z opodatkowania przychodów ułatwi sprawdzenie, czy nie doszło do takiej sytuacji i umożliwi ustalenie,
w zeznaniu podatkowym, prawidłowej kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W związku z tym zaistniała konieczność wydania rozporządzenia na podstawie delegacji ustawowej – art. 45b pkt 1 i 5 ustawy PIT.

Limit przychodów rocznych zwolnionych z opodatkowania

2019 r. 2020 r.Przeciętny przychód uzyskany
w poszczególnych miesiącach
35 636,67 zł 85 528 zł7 127 zł

W myśl nowo dodanego art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof (obowiązującego od 01 sierpnia 2019 r.) wolne od podatku dochodowego są przychody ze:

 • stosunku służbowego
 • stosunku pracy
 • pracy nakładczej
 • spółdzielczego stosunku pracy oraz
 • umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof)

Przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od:

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej
 • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
 • przedsiębiorstwa w spadku

z wyjątkiem przychodów uzyskanych:

 • na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych

otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (z wyjątkiem 2019 r., w którym przychód zwolniony z opodatkowania wynosi: 35 636,67 zł) (art. 1 pkt 2a i art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej)

Ważne! Czyli co jest przychodem?

Do przychodów zgodnie z art. 13 pkt. 8 ustawy o pdof, zalicza się: przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane (zgodnie z powyższym wskazaniem), przy czym należy wskazać, że wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy o dzieło / zlecenia z przeniesieniem praw autorskich stanowi przychód z praw majątkowych.

Ponieważ zwolnienie przychodów osób do 26 lat nie obejmuje przychodów z art. 18 zwolnienie przysługiwać nie będzie. Do takiej umowy zastosować należy 50% kup z ograniczeniem do 85 528 zł.

Rozporządzenie Ministra Finansów  z 9 grudnia 2019 r. – nowy PIT-11

Wzory formularzy (stanowiące załączniki do rozporządzenia) co do zasady będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych):

 • od dnia 1 stycznia 2019 r.
 • z wyjątkiem wzorów oświadczeń PIT-2, PIT-2A i PIT-3, które będą miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r..

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Jak wykazać w nowym PIT-11 przychody zleceniobiorców do 26 lat?

Wiersz 4:

Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4-9 ustawy, w tym umowy o dzieło oraz czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatleskich, z wyjątkiem należności wykazywanych w w wierszach 5 i 6

W wierszu tym wykazywane będą m.in. przychody uzyskane w 2019 r. z umów o dzieło, kontraktów menedżerskich (również tych wykonywanych przez osoby do 26 lat).

Wiersz 5:

Należności z tytułu umów zlecenia, o której mowa w art. 13 ust. 8 ustawy, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszu 6.

W wierszu tym wykazywane będą przychody opodatkowane uzyskane w 2019 r. z umów zlecenia osób do 26 lat w okresie od stycznia do lipca 2019 r. oraz przychody z umów zlecenia dla osób, które ukończyły 26 lat. z wyjątkiem przychodów z kontraktów menedżerskich, które wykazywane będą w wierszu 4.

Wiersz 6:

Należności z tytułu wymienionego w wierszu 5, otrzymane przez podatników od dnia 01.08.2019 r. do ukończenia 26. roku życia

W wierszu tym wykazywane będą przychody opodatkowane uzyskane w 2019 r. z umów zlecenia osób do 26 lat w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. z wyjątkiem przychodów z kontraktów menedżerskich, które wykazywane będą w wierszu 4.

Wiersz 86 i 88:

W wierszach tych wykazywane będą przychody nieopodatkowane uzyskane w 2019 r.
z umów zlecenia osób do 26 lat w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r., którzy złożyli płatnikowi oświadczenie o zaniechaniu poboru zaliczki na podatek dochodowy.

Przychody zleceniobiorców do 26 lat na przykładzie

Spółka zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną w wieku 24 lat na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. W umowie tej wskazano wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości: 2 750 zł płatne na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego. Ze złożonych dokumentów wynika, że osoba ta nie podlega ubezpieczeniom z innego tytułu oraz nie posiada statusu studenta. Zleceniodawca z dniem 01 stycznia 2019 r. zgłosił daną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno – rentowych oraz obowiązkowo do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba ta nie wniosła o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

W roku 2019 r. zleceniobiorca osiągnął: narastająco od stycznia do lipca 2019 r.:          

 • przychód:                              19 250 zł       (2 750 zł x 7 miesięcy)
 • kup (20%):                           3 416,49 zł    (488,07 zł x 7 miesięcy)
 • składki ER:                             2 167,55 zł    (309,65 zł x 7 miesięcy)
 • zdrowotna (7,75%):            1 323,91 zł    (189,13 zł x 7 miesięcy)
 • zaliczka na podatek:             1 134,00 zł    (162,00 zł x 7 miesięcy)

narastająco od sierpnia do września 2019 r.

(zleceniobiorca nie złożył wniosku o zaniechaniu poboru zaliczki na podatek)

 • przychód:                              5 500 zł          (2 750 zł x 2 miesiące)
 • kup (20%):                           976,14 zł       (488,07 zł x 2 miesiące)
 • składki ER:                             619,13 zł       (309,65 zł x 2 miesiące)
 • zdrowotna (7,75%):            378,26 zł       (189,13 zł x 2 miesiące)
 • zaliczka na podatek:            324,00 zł       (162,00 zł x 2 miesiące)

narastająco od października do grudnia 2019 r.

(zleceniobiorca złożył wniosek o zaniechaniu poboru zaliczki na podatek)

 • przychód:                              8 250 zł          (2 750 zł x 3 miesiące)
 • składki ER:                             928,95 zł       (309,65 zł x 3 miesiące)
 • zdrowotna (7,75%):            567,39 zł       (189,13 zł x 3 miesiące)

Sporządzając za 2019 r. informację PIT-11 zleceniodawca wykaże:

Pobierz też do kompletu wzór PIT-11 za rok podatkowy 2019 opublikowany w Dzienniku Ustaw z 12.12.2019 r. poz. 2397

Opracowanie: Przemysław Dariusz Jeżek

Więcej szczegółowych informacji na temat rozliczeń podatkowych i nie tylko znajdziesz w książce autorstwa Przemysław Dariusz Jeżek “Kompendium rozliczania wynagrodzeń i zasiłków”. Zapraszamy do odwiedzenia sklepu.

No token or token has expired.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!