fbpx

Zmiany w kadrach i płacach w 2019 r. – podsumowanie

28 grudnia 2019
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Zmiany w kadrach i płacach w 2019 pobiły wszelkie dotychczasowe rekordy. Rok 2019 powoli odchodzi do historii. Nie sposób jednak o nim szybko zapomnieć bo był wyjątkowo obfity w liczne zmiany prawne w obszarze kadrowo-płacowym.

Zmiany w kadrach i płacach w 2019 r. to był niezwykły maraton, a może nawet triatlon. Analizując je zarwaliśmy nie jedną noc. Są jednak zalety. Dzięki licznym zmianom prawnym w obszarze kadrowo-płacowym mieliśmy okazję spotkać się zarówno online jak i offline w wielu miastach w całej Polsce, aby omówić i podsumować zmiany.

11 grudnia 2019 roku odbyło się niezwykłe wydarzenie, spotkanie Pasjonatów Kadr i Płac podczas,  którego w gronie wyśmienitych ekspertów przeanalizowaliśmy najważniejsze zmiany. To było niezwykłe wydarzenie. Chcesz poczuć ten klimat?

Zobacz 8 inspirujących prelekcji wygłoszonych podczas Kongresu “O kadrach i płacach z pasją”.

Warto przypomnieć je jednak jeszcze raz, tym bardziej, że nie wszystko i dla wszystkich jest nadal jasne. A od nowego roku czekają na nas kolejne zmiany.

Poniżej w punktach przedstawiam zestawienie zmian. Szczegółowe ich omówienie znajdziesz w tematycznych wpisach na moim blogu klikając w poszczególne linki tematyczne.

I. Zmiany w kadrach i płacach od 1 stycznia 2019 roku.

Zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej

Zgodnie z Art. 94. Pracodawca jest zobowiązany:

 • prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników
 • przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy mają obowiązek przechowywać dokumentację osobową i płacową pracowników przez 10 lat. Nowe przepisy stosuje się do stosunków pracy zawartych od 1 stycznia 2019 r.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych

Zmiana sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych pracownika

Z dniem 01 stycznia 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Reguluje ono m.in. zakres, sposób i warunki prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.

Pracodawca jest zobowiązany prowadzić oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe.  Akta osobowe pracownika składają się z 4 części i obejmują:

 • A – dokumentacja związana z ubieganiem się o zatrudnienie;
 • B – dokumentacja związana z przebiegiem zatrudnienia;
 • C – dokumentacja związana z rozwiązaniem stosunku pracy;
 • D – dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika.

Co powinny zawierać akta osobowe w poszczególnych częściach? Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Akta osobowe po 1 stycznia 2019 roku

Zmiana sposobu prowadzenia pozostałej dokumentacji pracowniczej i ewidencji czasu pracy

Z dniem 01 stycznia 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Reguluje ono m.in. zakres, sposób i warunki prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz ewidencji czasu pracy. Zgodnie z nowym rozporządzeniem pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmuje:

 • Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, w skład których wchodzą:
  • ewidencja czasu pracy,
  • wnioski pracownika,
  • dokumenty związane ze stosowaniem rozkładów czasu pracy,
  • zgody
 • Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego;
 • Kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 Kodeksu pracy);
 • Kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację (art. 2376 i art. 2377 Kodeksu pracy).

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, czyli ewidencja czasu pracy po 1 stycznia 2019 roku

Ochrona wierzytelności z wynagrodzenia zleceniobiorcy

Z początkiem 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące potrącenia z wierzytelności zleceniobiorcy, które mają chronić zleceniobiorców przed nadmiernymi potrąceniami komorniczymi i zapewnić środki do życia. O zastosowaniu nowych zasad dokonywania potrącenia z wierzytelności zleceniobiorcy decyduje przede wszystkim charakter i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia. Ochrona przysługuje, gdy świadczenie należne zleceniobiorcy:

 • ma charakter powtarzalny (jest wypłacane cyklicznie),
 • zapewnia mu utrzymanie, bądź stanowi jedyne źródło przychodów.

Jeśli spełnione są powyższe przesłanki, należy zastosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące granicy potrącenia i kwoty wolnej od potrąceń, tj. art. 87 i 87(1) kp. Podstawą potrącenia jest zawiadomienie komornika lub organu egzekucyjnego, ale żeby skorzystać z ochrony dla danego zajęcia, to dłużnik powinien złożyć odpowiedni wniosek do organu egzekucyjnego.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Jak dokonać potrącenia z wierzytelności zleceniobiorcy?

Monitoring i kontrola poczty elektronicznej

Od 1 stycznia 2019 r., jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu, czyli tzw. monitoring.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Monitoring w firmie i kontrola poczty elektronicznej

Telepraca dla każdego

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła również możliwość świadczenia telepracy na podstawie indywidualnego wniosku pracownika. Taki wniosek może złożyć każdy pracownik, bez względu na obowiązujące w zakładzie pracy porozumienia zbiorowe lub regulaminy normujące zasady telepracy. Wniosek ten nie jest jednak dla pracodawcy wiążący. Tym samym pracodawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zmianę organizacji pracy w formie telepracy.

Kontrola zwolnień lekarskich – nowe możliwości

Od 1 stycznia 2019 roku dopuszczona została możliwość zawiadomienia o kontroli poprzez pracownika ZUS lub inną upoważnioną osobę oraz przez pracodawcę. Zawiadomienie takie może się odbyć telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile numer telefonu lub adres mailowy są znane pomiotowi dokonującemu zawiadomienia. Aby jednak zawiadomienie telefoniczne mogło być uznane za skuteczne, rozmowa telefoniczna musi być zarejestrowana, a ubezpieczony musi wyrazić zgodę na jej nagranie.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Kontrola zwolnień lekarskich po 1 stycznia 2019 r.

Służba BHP u pracodawcy i szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Aktualnie zadania służby BHP mogą wykonywać pracodawcy posiadający ukończone szkolenie uprawniające do wykonywania służby BHP, jeżeli zatrudniają:
– do 10 pracowników lub
– do 50 pracowników (nie jak poprzednio do 20) i są zakwalifikowani do nie wyższej niż trzeciej kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Od 2019 r. szkolenie okresowe dla pracownika administracyjno-biurowego nie jest wymagane jeżeli  rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w nie wyższej niż III kategorii ryzyka, chyba że z oceny ryzyka zawodowego wynika, że jest to konieczne.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Szkolenia BHP w zakładzie pracy

Wypłata wynagrodzenia głównie na rachunek bankowy pracownika

Art. 86 k.p. § 3 Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy , chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Od 1 stycznia 2019 r. przelew bankowy stanowi podstawową formę wypłaty. Pracodawca został jednocześnie upoważniony do żądania od pracownika numeru rachunku bankowego, na który miałoby wpływać wynagrodzenie pracownika. Na wniosek pracownika wynagrodzenie może być wypłacone w gotówce. Pracodawca nie może odmówić zastosowania się do takiego  wniosku pracownika.

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o związkach zawodowych osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych tj.: umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług od 1 stycznia 2019 r. mają możliwość wstępowania do związków zawodowych. 

Uprawnieni do członkostwa pozostają również pracownicy, nakładcy oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych a także, w ograniczonym zakresie, bezrobotni w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu, renciści oraz emeryci.
Po zmianach w ustawie o z.z. organizacja zakładowa definiowana jest jako zrzeszająca conajmniej 10 członków będących pracownikami lub osobami wykonującymi pracę zarobkową na innej podstawie aniżeli stosunek pracy, pozostającymi w zatrudnieniu u danego podmiotu przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Zmianie uległy również: sposób przekazywania pracodawcy informacji na temat liczebności związku zawodowego jak również prawo do weryfikacji liczby członków związku. Przyznano pracodawcy uprawnienia do weryfikacji, czy informacje dotyczące liczby członków są prawdziwe oraz możliwość zgłoszenia zastrzeżeń.

Danina solidarnościowa – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Składka na SFWON jest finansowana w całości przez płatnika składek i na rok 2019 wynosi 0,15%.

W pierwszym roku funkcjonowania fundusz solidarnościowy jest zasilany z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy. Składka odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wynosi 2,45 proc. Po zmianie składka nadal pobierana jest w tej samej wysokości, z tym że 0,15 proc. trafia bezpośrednio na fundusz solidarnościowy.

Zasadniczym źródłem finansowania funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych jest danina solidarnościowa. Będą ją płaciły co roku te osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4 proc. nadwyżki tej kwoty. Po raz pierwszy daninę solidarnościową zapłacą najlepiej zarabiający podatnicy, którzy uzyskali w roku podatkowym dochód przekraczający 1 000 000. Danina będzie pobrana od dochodów uzyskanych w 2019 r., które podatnik rozliczy w zeznaniu rocznym w roku 2020.

Zobacz 8 inspirujących prelekcji wygłoszonych podczas Kongresu “O kadrach i płacach z pasją”.

II. Zmiany w kadrach i płacach od 4 maja 2019 roku.

4 maja weszła w życie Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania przepisów RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Nowy zakres danych, których możemy żądać od kandydata do pracy.

Ustawa wprowadziła bardzo istotne zmiany w Kodeksie pracy, w zakresie danych jakich możemy żądać od kandydata do pracy i pracownika. W znaczny sposób ograniczyła zakres informacji, których możemy żądać od kandydata do pracy.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Nowy zakres danych osobowych, do których uprawniony jest pracodawca, w przebiegu procesu rekrutacyjnego.

Zmiany w ZFŚS dotyczące danych osobowych uprawnionych do korzystania z funduszu.

Art.  8. Ustawy o ZFŚS określa kryteria przyznawania ulg i świadczeń oraz ustalania wysokości dopłat,  a od 4 maja 2019 r. także zasady przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z funduszu.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: ZFŚS a RODO – zmiany od 4 maja 2019 r.

Zobacz 8 inspirujących prelekcji wygłoszonych podczas Kongresu “O kadrach i płacach z pasją”.

III. Zmiany w kadrach i płacach od 1 sierpnia 2019 roku.

PIT 0 dla młodych

Z dniem 01 sierpnia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy wprowadzające ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów dla osób do 26 lat, które mają zastosowanie do przychodów faktycznie uzyskanych począwszy od 01 sierpnia 2019 r. do ukończenia 26 lat.

W 2019 r. płatnik nie ma obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy (od sierpnia do grudnia), jeżeli podatnik do 26 lat złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego we wskazanym okresie. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Do przychodów uzyskanych od 01 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Mimo tego, że przepisy obowiązują od pięciu miesięcy nadal mnożą się pytania o to jak poprawnie zastosowywać nowe przepisy.

Odpowiedzi znajdziesz w ebooku!

A już za chwilę staniemy przed dylematem jak wykazać w nowym PIT-11 przychody zleceniobiorców do 26 lat?

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Przychody zleceniobiorców do 26 r.ż. w informacji PIT-11 za rok 2019

Zobacz 8 inspirujących prelekcji wygłoszonych podczas Kongresu “O kadrach i płacach z pasją”.

IV. Zmiany w kadrach i płacach od 1 września 2019 roku.

Zmiany dotyczące odpowiedzialności z tytułu mobbingu

Zgodnie ze znowelizowanym art. 94(3) § 4 kodeksu pracy pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Od 7 września 2019 r. istnieje więc możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę.

Pracownik może teraz ubiegać się o odszkodowanie w dwóch przypadkach:

 • w razie rozwiązania, wskutek mobbingu, umowy o pracę,
 • w przypadku wyrządzenia mu, w rezultacie stosowania mobbingu, szkody, niezależnie od tego, czy zatrudnienie trwa nadal czy też nie.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Mobbing – od 7 września większa ochrona pracownika

Rozszerzenie katalogu kryteriów dyskryminacyjnych

Zgodnie z aktualnym znowelizowanym brzmieniem art. 11(3) kodeksu pracy jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

Zmiany na pierwszy rzut oka wydają się być niewielkie, a jednak są bardzo istotne i wzmacniają ochronę pracowników.

W art. 11(3) Kodeksu pracy wykreślono sformułowanie „a także bez względu na” rozdzielającą kryteria dyskryminacji na cechy związane z pracą oraz cechy osobiste danej osoby, analogicznej modyfikacji dokonano w art. 18(3a) Kodeksu pracy.

Od 7 września 2019 r. wprowadzono więc następujące zmiany:

 • stworzono otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację.
 • każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Dyskryminacja i równe traktowanie w zatrudnieniu – zmiany od 7 września

Zmiany w świadectwach pracy

7 września weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów, tym razem dotycząca świadectwa pracy, a wraz z nią:

 • Uregulowano termin wydania świadectwa pracy do 7 dni, jeśli wydanie tego dokumentu nie będzie możliwe w dniu zakończenia stosunku pracy.
 • Pracownik może teraz w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o jego sprostowanie.
 • Karą grzywny zostanie obciążony pracodawca, który nie wyda świadectwa pracy ustawowym terminie.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy od 7 września 2019r.

Zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

Zgodnie ze znowelizowanym art. 292 kodeksu pracy po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Od 7 września 2019 r. nastąpiło więc ostateczne rozwianie wątpliwości, nowa regulacja stanowi bowiem, iż jeśli dana strona zamierza powołać się na przedawnienia roszczenia, musi podnieść w sprawie zarzut przedawnienia. Modyfikacja ta zapewnia zgodność dotychczasowego orzecznictwa z literalnym brzmieniem przedmiotowego przepisu.

Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dokonane przed upływem terminu przedawnienia jest nieważne.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Doprecyzowanie przepisu o przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy

Pracownicy – inni członkowie najbliższej rodziny, którzy nie mogą wykonywać pracy zarobkowej i zajmują się nowonarodzonym dzieckiem z powodu:

 • porzucenia dziecka przez matkę,
 • pobytu matki w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym wykonującym stacjonarne lub całodobowe świadczenia medyczne,
 • gdy matka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

Od 7 września 2019 r. zostają objęci dodatkową ochroną przed wypowiedzeniem umowy w czasie urlopów związanych z rodzicielstwem. Przyznano im również pozostałe prawa, analogiczne do tych które przysługiwałyby rodzicom dziecka.

Zobacz 8 inspirujących prelekcji wygłoszonych podczas Kongresu “O kadrach i płacach z pasją”.

V. Zmiany w kadrach i płacach od 1 października 2019

Niższy PIT, wyższe KUP już od 1 października 2019r.

Od 1 października obowiązuje nowelizacja ustawy o PDOF wprowadzająca niższy PIT tj. obniżając PIT z 18 do 17 procent oraz podwyższająca koszty uzyskania przychodów dla pracowników.

Więcej na ten temat znajdziesz w ebooku!

VI. PPK czas start – listopad 2019

Do 12 listopada firmy zatrudniające conajmniej 250 osób (wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.) miały obowiązek podpisać umowę o prowadzenie PPK, która pociąga za sobą obowiązek przekazywania wpłat do PPK. Pierwsze wpłaty należało naliczyć już od pierwszego wynagrodzenia, wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

Pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać naliczone od wynagrodzenia uczestników PPK wypłaconego w terminie do 30 listopada 2019 r.. Przekazanie wpłat do instytucji finansowej powinno nastąpić do 15 grudnia. Wpłaty za uczestników, których wynagrodzenie zostało wypłacone w terminie do 10 grudnia, powinny zostać naliczone w grudniu i dokonane do 15 stycznia 2020 r.

Więcej na ten temat naliczenia wpłat do PPK przeczytasz w artykule: PPE i PPK na liście płac – jak naliczyć i opodatkować wpłaty?

Zapraszam Cię też do obejrzenia nagrania z tej niezwykle interesującej debaty eksperckiej!

Tego jeszcze nie było! Zobacz trzy spojrzenia na PPK.

Uff…, wyglada na to, że to już wszystkie zmiany jakie weszły w życie w 2019 roku. Sporo tego to prawda.

Zobacz 8 inspirujących prelekcji wygłoszonych podczas Kongresu “O kadrach i płacach z pasją”.

Bardzo jestem ciekawa jak “płodny” będzie rok 2020. Jak sądzisz? Będzie równie gorący pod kontem zmian? Koniecznie daj znać w komentarzu.

No token or token has expired.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!