Placówka oświatowa Eduwersum

Świadczenia niepieniężne wykazywane w PIT-11 (25) za 2019 r.

Jak wykazać w PIT 11 za rok 2019 to , a jak wykazać tamto ... mnożą się pytania po opublikowaniu nowej wersji PIT 11 (25). Dziś zajmiemy się świadczeniami rzeczowymi.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
9 stycznia 2020

Przychodami ze stosunku pracy są m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń (art. 12 ustawy o pdof).

Na temat przychodów wypowiedział się również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 08 lipca 2014 r. sygn. akt: K 7/13 

Zdaniem TK, na podstawie analizy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy przyjąć, że obowiązku podatkowego nie rodzą bowiem takie nieodpłatne świadczenia, które:

 • zostały w szczególności spełnione bez zgody pracownika (udział pracownika był w pełni dobrowolny)
 • nie przyniosły mu korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, gdyż zostały spełnione w interesie pracodawcy oraz
 • są dostępne w sposób ogólny, a co za tym idzie nie można ich przypisać konkretnej osobie (jest ogólnie dostępne dla wszystkich)

O nie powstaniu przychodu z tytułu otrzymanych od pracodawcy nieodpłatnych świadczeń decyduje łączne spełnienie określonych wyżej przesłanek.

Wszystkie przychody, również te, które nie były świadczeniami pieniężnymi (np. świadczenia rzeczowe) a stanowiły przychód do opodatkowania również należy wykazać w informacji PIT-11.

Do tego typu świadczeń zaliczyć można:

 • składkę na ubezpieczenie grupowe finansowaną przez pracodawcę
 • pakiety medyczne finansowane przez pracodawcę
 • pomoc udzielona pracownikowi ze środków zgromadzonych na koncie ZFŚS
 • różnego rodzaju benefity pracownicze
 • korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych

Przykład

Z dniem 01 października 2019 r. zatrudniono pracownika w wieku 24 lat.

Wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z umowy o pracę, ustalono w wysokości zryczałtowanej: 2 950 zł wypłacane w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego.
W związku z wejściem w życie nowych przepisów pracownik złożył pracodawcy oświadczenie, w którym wskazał, że uzyskane przez niego przychody w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. nie przekroczą kwoty: 35 636,67 zł a tym samym będą zwolnione
z opodatkowania.

Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) oraz złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 uprawniające do stosowania ulgi podatkowej (43,76 zł).

Październik 2019 r.:

 • pracownik uzyskał wynagrodzenie w wysokości:             2 950 zł
 • przekazano pracownikowi z ZFŚS kartę multisport:            250 zł
 • pracownik korzystał z finansowanego w całości przez pracodawcę pakietu medycznego: 150 zł

Przekazana pracownikowi karta multisport (finansowana z ZFŚS) będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania do limitu w danym roku kalendarzowym do wysokości:
1 000 zł (art. 21 ust. 1 pkt. 67 ustawy o pdof).

Rozliczenie podatkowo-składkowe wymienionych przychodów uzyskanych w miesiącu październiku 2019 r. przedstawia się następująco:

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę: 2 950,00
Karta multisport z ZFŚS: zwolnione z opodatkowania do limitu: 1 000 zł 250,00
Pakiet medyczny: finansowany ze środków obrotowych zwolnione z opodatkowania do limitu: 35 636,67 zł 150,00
Łącznie: 3 350,00
Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne: (2 950 zł + 150 zł) 3 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: emerytalna: (9,76% x 3 100 zł) = 302,56 zł rentowa: (1,5% x 3 100 zł) = 46,50 zł chorobowa: (2,45% x 3 100 zł) = 75,95 zł 425,01
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (3 100 zł – 425,01 zł) 2 674,99
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (2 674,99 zł x 9%) 240,75
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do wykazania w PIT-11: (2 674,99 zł x 7,75%) 207,31
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Ustalenie hipotetyczne zaliczki na podatek dochodowy obliczanej w celu ewentualnego ograniczenia wysokości składki zdrowotnej do wysokości obliczonej zaliczki  
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych [(2 950 zł + 150 zł) – 250 zł – 425,01 zł] 2 425,00
Zaliczka na podatek  (2 425 zł x 17% – 43,76 zł) 368,49
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) w wysokości: 240,75 zł jest niższa od zaliczki na podatek dochodowy (240,75 zł < 368,49 zł) w związku z czym w tej wysokości zostanie potrącona z wynagrodzenia   
Do wypłaty (2 950 zł – 425,01 zł – 240,75 zł) 2 284,24

Listopad 2019 r.:

 • wynagrodzenie w wysokości: 2 950 zł
 • przekazano pracownikowi z ZFŚS bon towarowy: 500 zł
 • pracownik korzystał z finansowanego w całości przez pracodawcę pakietu medycznego: 150 zł

Przekazany pracownikowi bon towarowy (finansowany z ZFŚS) nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania do limitu zwolnienia: 1 000 zł (art. 21 ust. 1 pkt. 67 ustawy
o pdof).

Ze względu na złożenie przez pracownika oświadczenia o zaniechaniu poboru zaliczki na podatek dochodowy wartość bonu towarowego będzie pomniejszała wysokość przychodu zwolnionego z opodatkowania w danym roku (35 636,67 zł).

Rozliczenie podatkowo-składkowe wymienionych przychodów uzyskanych w miesiącu listopadzie 2019 r. przedstawia się następująco:

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę: 2 950,00
Bon towarowy z ZFŚS: zwolnione z opodatkowania do limitu: 35 636,67 zł 500,00
Pakiet medyczny: finansowany ze środków obrotowych zwolnione z opodatkowania do limitu: 35 636,67 zł 150,00
Łącznie: 3 600,00
Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne: (2 950 zł + 150 zł) 3 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: emerytalna: (9,76% x 3 100 zł) = 302,56 zł rentowa: (1,5% x 3 100 zł) = 46,50 zł chorobowa: (2,45% x 3 100 zł) = 75,95 zł 425,01
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (3 100 zł – 425,01 zł) 2 674,99
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (2 674,99 zł x 9%) 240,75
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do wykazania w PIT-11: (2 674,99 zł x 7,75%) 207,31
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Ustalenie hipotetyczne zaliczki na podatek dochodowy obliczanej w celu ewentualnego ograniczenia wysokości składki zdrowotnej do wysokości obliczonej zaliczki  
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych [(2 950 zł + 500 zł + 150 zł) – 250 zł – 425,01 zł] 2 925,00
Zaliczka na podatek  (2 925 zł x 17% – 43,76 zł) 453,49
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) w wysokości: 240,75 zł jest niższa od zaliczki na podatek dochodowy (240,75 zł < 453,49 zł) w związku z czym w tej wysokości zostanie potrącona z wynagrodzenia   
Do wypłaty (2 950 zł – 425,01 zł – 240,75 zł) 2 284,24

Grudzień 2019 r.:

 • wynagrodzenie w wysokości: 2 950 zł
 • wypłacono z ZFŚS świadczenie pieniężne na święta: 1 100 zł
 • cały miesiąc pracownik użytkował samochód służbowy do celów prywatnych (poj: 1,8): 400 zł

Wypłacone pracownikowi świadczenie pieniężne z ZFŚS będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania do limitu w danym roku kalendarzowym:

1 000 zł – 250 zł (karta multisport) = 750 zł zwolnienie z opodatkowania.

Ze względu na złożenie przez pracownika oświadczenia o zaniechaniu poboru zaliczki na podatek dochodowy pozostała kwota świadczenia pieniężnego: 350 zł (1 100 zł – 750 zł)będzie pomniejszała wysokość przychodu zwolnionego z opodatkowania w danym roku (35 636,67 zł).

Rozliczenie podatkowo-składkowe wymienionych przychodów uzyskanych w miesiącu grudniu 2019 r. przedstawia się następująco:

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę: 2 950,00
Świadczenie z ZFŚS: zwolnione z opodatkowania do limitu: 1 000 zł 750,00
Świadczenie z ZFŚS: zwolnione z opodatkowania do limitu: 35 636,67 zł 350,00
Ryczałt samochód służbowy: zwolnione z opodatkowania do limitu: 35 636,67 zł 400,00
Łącznie: 4 450,00
Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne: (2 950 zł + 400 zł) 3 350,00
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: emerytalna: (9,76% x 3 350 zł) = 326,96 zł rentowa: (1,5% x 3 350 zł) = 50,25 zł chorobowa: (2,45% x 3 350 zł) = 82,08 zł 459,29
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (3 350 zł – 459,29 zł) 2 890,71
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (2 890,71 zł x 9%) 260,16
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do wykazania w PIT-11: (2 890,71 zł x 7,75%) 224,03
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Ustalenie hipotetyczne zaliczki na podatek dochodowy obliczanej w celu ewentualnego ograniczenia wysokości składki zdrowotnej do wysokości obliczonej zaliczki  
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych [(2 950 zł + 350 zł + 400 zł) – 250 zł – 459,29 zł] 2 991,00
Zaliczka na podatek  (2 991 zł x 17% – 43,76 zł) 464,71
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) w wysokości: 260,16 zł jest niższa od zaliczki na podatek dochodowy (260,16 zł < 464,71 zł) w związku z czym w tej wysokości zostanie potrącona z wynagrodzenia   
Do wypłaty [(2 950 zł + 1 100 zł) – 459,29 zł – 260,16 zł] 3 330,55

Sporządzając za 2019 r. informację PIT-11(25) pracodawca wykaże:

Przychody zwolnione z opodatkowania do limitu: 35 636,67 zł

 • wynagrodzenie za pracę (X-XII): 8 850 zł (2 950 x 3 miesiące)
 • świadczenia z ZFŚŚ: 850 zł  (500 zł + 350 zł)

(opodatkowane + powyżej limitu 1 000 zł)

 • pakiet medyczny: 300 zł  (150 zł x 2 miesiące)
 • ryczałt samochód służbowy: 400 zł

Łącznie przychód: 10 400 zł

Składki FUS: 1 309,31 zł [(425,01 zł x 2 m-ce) + 459,29 zł]

Składka zdrowotna: (7,75%) 638,65 zł [(207,31 zł x 2 m-ce) + 224,03 zł]

Ważne:

Przychodu uzyskanego przez pracownika z ZFŚS do wysokości 1 000 zł (250 zł: bon towarowy + 750 zł świadczenie pieniężne na święta) nie wykazuje się w informacji
PIT-11.

Zapamiętaj:

Gdyby powyższe przychody uzyskał pracownik, który ukończył 26 lat: łączną kwotę przychodu: 10 400 zł należałoby wykazać w poz. 29 informacji PIT-11

Gdyby powyższe przychody uzyskał pracownik, który nie ukończył 26 lat i nie złożył płatnikowi oświadczenia o zaniechaniu poboru zaliczki na podatek: łączną kwotę przychodu: 10 400 zł należałoby wykazać w poz. 36 informacji PIT-11

Opracowanie: Przemysław Dariusz Jeżek

Więcej szczegółowych informacji na temat rozliczeń podatkowych i nie tylko znajdziesz w książce autorstwa Przemysław Dariusz Jeżek „Kompendium rozliczania wynagrodzeń i zasiłków”. Zapraszamy do odwiedzenia sklepu.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #71 Monitoring nowości, zmian i prac w resortach

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach powraca po rocznej przerwie! Zmiany w zatrudnianiu młodocianych, elektronizacja umów o pracę, cyfryzacja zabezpieczenia społecznego, gwarancja zatrudnienia dla pracowników chronionych. Dodatkowo ważne terminy i prace legislacyjne. Zapraszam!

Nowe zasady uczestnictwa pracowników w spółkach po transgranicznej transformacji

Od 15 września 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Zmiany wynikają z dyrektywy, która została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z 26 maja 2023 r. (o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek - Dz.U. z 2023 poz. 1784).

Zgoda na przetwarzanie wizerunku na potrzeby pracodawcy

Monitoring w zakładzie pracy oraz przetwarzanie wizerunku pracownika stanowią istotne obszary prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wprowadzeniem systemu monitoringu? Jakie prawa przysługują pracownikowi w kontekście przetwarzania jego wizerunku? I na jakiej podstawie prawnej pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika w materiałach promocyjnych czy wewnętrznych publikacjach? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych aspektów znajdziesz w niniejszym artykule. Dowiedz się, jak prawidłowo wprowadzić monitoring i dbać o prywatność pracowników w erze RODO.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.