fbpx

Świadczenia niepieniężne wykazywane w PIT-11 (25) za 2019 r.

9 stycznia 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Jak wykazać w PIT 11 za rok 2019 to , a jak wykazać tamto ... mnożą się pytania po opublikowaniu nowej wersji PIT 11 (25). Dziś zajmiemy się świadczeniami rzeczowymi.

Przychodami ze stosunku pracy są m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń (art. 12 ustawy o pdof).

Na temat przychodów wypowiedział się również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 08 lipca 2014 r. sygn. akt: K 7/13 

Zdaniem TK, na podstawie analizy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy przyjąć, że obowiązku podatkowego nie rodzą bowiem takie nieodpłatne świadczenia, które:

 • zostały w szczególności spełnione bez zgody pracownika (udział pracownika był w pełni dobrowolny)
 • nie przyniosły mu korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, gdyż zostały spełnione w interesie pracodawcy oraz
 • są dostępne w sposób ogólny, a co za tym idzie nie można ich przypisać konkretnej osobie (jest ogólnie dostępne dla wszystkich)

O nie powstaniu przychodu z tytułu otrzymanych od pracodawcy nieodpłatnych świadczeń decyduje łączne spełnienie określonych wyżej przesłanek.

Wszystkie przychody, również te, które nie były świadczeniami pieniężnymi (np. świadczenia rzeczowe) a stanowiły przychód do opodatkowania również należy wykazać w informacji PIT-11.

Do tego typu świadczeń zaliczyć można:

 • składkę na ubezpieczenie grupowe finansowaną przez pracodawcę
 • pakiety medyczne finansowane przez pracodawcę
 • pomoc udzielona pracownikowi ze środków zgromadzonych na koncie ZFŚS
 • różnego rodzaju benefity pracownicze
 • korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych

Przykład

Z dniem 01 października 2019 r. zatrudniono pracownika w wieku 24 lat.

Wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z umowy o pracę, ustalono w wysokości zryczałtowanej: 2 950 zł wypłacane w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego.
W związku z wejściem w życie nowych przepisów pracownik złożył pracodawcy oświadczenie, w którym wskazał, że uzyskane przez niego przychody w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. nie przekroczą kwoty: 35 636,67 zł a tym samym będą zwolnione
z opodatkowania.

Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) oraz złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 uprawniające do stosowania ulgi podatkowej (43,76 zł).

Październik 2019 r.:

 • pracownik uzyskał wynagrodzenie w wysokości:             2 950 zł
 • przekazano pracownikowi z ZFŚS kartę multisport:            250 zł
 • pracownik korzystał z finansowanego w całości przez pracodawcę pakietu medycznego: 150 zł

Przekazana pracownikowi karta multisport (finansowana z ZFŚS) będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania do limitu w danym roku kalendarzowym do wysokości:
1 000 zł (art. 21 ust. 1 pkt. 67 ustawy o pdof).

Rozliczenie podatkowo-składkowe wymienionych przychodów uzyskanych w miesiącu październiku 2019 r. przedstawia się następująco:

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę:2 950,00
Karta multisport z ZFŚS: zwolnione z opodatkowania do limitu: 1 000 zł 250,00
Pakiet medyczny: finansowany ze środków obrotowych zwolnione z opodatkowania do limitu: 35 636,67 zł 150,00
Łącznie: 3 350,00
Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne: (2 950 zł + 150 zł)3 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: emerytalna: (9,76% x 3 100 zł) = 302,56 zł rentowa: (1,5% x 3 100 zł) = 46,50 zł chorobowa: (2,45% x 3 100 zł) = 75,95 zł425,01
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (3 100 zł – 425,01 zł)2 674,99
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (2 674,99 zł x 9%) 240,75
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do wykazania w PIT-11: (2 674,99 zł x 7,75%) 207,31
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Ustalenie hipotetyczne zaliczki na podatek dochodowy obliczanej w celu ewentualnego ograniczenia wysokości składki zdrowotnej do wysokości obliczonej zaliczki  
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych [(2 950 zł + 150 zł) – 250 zł – 425,01 zł]2 425,00
Zaliczka na podatek  (2 425 zł x 17% – 43,76 zł) 368,49
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) w wysokości: 240,75 zł jest niższa od zaliczki na podatek dochodowy (240,75 zł < 368,49 zł) w związku z czym w tej wysokości zostanie potrącona z wynagrodzenia   
Do wypłaty (2 950 zł – 425,01 zł – 240,75 zł)2 284,24

Listopad 2019 r.:

 • wynagrodzenie w wysokości: 2 950 zł
 • przekazano pracownikowi z ZFŚS bon towarowy: 500 zł
 • pracownik korzystał z finansowanego w całości przez pracodawcę pakietu medycznego: 150 zł

Przekazany pracownikowi bon towarowy (finansowany z ZFŚS) nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania do limitu zwolnienia: 1 000 zł (art. 21 ust. 1 pkt. 67 ustawy
o pdof).

Ze względu na złożenie przez pracownika oświadczenia o zaniechaniu poboru zaliczki na podatek dochodowy wartość bonu towarowego będzie pomniejszała wysokość przychodu zwolnionego z opodatkowania w danym roku (35 636,67 zł).

Rozliczenie podatkowo-składkowe wymienionych przychodów uzyskanych w miesiącu listopadzie 2019 r. przedstawia się następująco:

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę:2 950,00
Bon towarowy z ZFŚS: zwolnione z opodatkowania do limitu: 35 636,67 zł500,00
Pakiet medyczny: finansowany ze środków obrotowych zwolnione z opodatkowania do limitu: 35 636,67 zł150,00
Łącznie: 3 600,00
Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne: (2 950 zł + 150 zł)3 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: emerytalna: (9,76% x 3 100 zł) = 302,56 zł rentowa: (1,5% x 3 100 zł) = 46,50 zł chorobowa: (2,45% x 3 100 zł) = 75,95 zł 425,01
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (3 100 zł – 425,01 zł)2 674,99
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (2 674,99 zł x 9%) 240,75
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do wykazania w PIT-11: (2 674,99 zł x 7,75%) 207,31
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Ustalenie hipotetyczne zaliczki na podatek dochodowy obliczanej w celu ewentualnego ograniczenia wysokości składki zdrowotnej do wysokości obliczonej zaliczki  
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych [(2 950 zł + 500 zł + 150 zł) – 250 zł – 425,01 zł]2 925,00
Zaliczka na podatek  (2 925 zł x 17% – 43,76 zł) 453,49
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) w wysokości: 240,75 zł jest niższa od zaliczki na podatek dochodowy (240,75 zł < 453,49 zł) w związku z czym w tej wysokości zostanie potrącona z wynagrodzenia   
Do wypłaty (2 950 zł – 425,01 zł – 240,75 zł)2 284,24

Grudzień 2019 r.:

 • wynagrodzenie w wysokości: 2 950 zł
 • wypłacono z ZFŚS świadczenie pieniężne na święta: 1 100 zł
 • cały miesiąc pracownik użytkował samochód służbowy do celów prywatnych (poj: 1,8): 400 zł

Wypłacone pracownikowi świadczenie pieniężne z ZFŚS będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania do limitu w danym roku kalendarzowym:

1 000 zł – 250 zł (karta multisport) = 750 zł zwolnienie z opodatkowania.

Ze względu na złożenie przez pracownika oświadczenia o zaniechaniu poboru zaliczki na podatek dochodowy pozostała kwota świadczenia pieniężnego: 350 zł (1 100 zł – 750 zł)będzie pomniejszała wysokość przychodu zwolnionego z opodatkowania w danym roku (35 636,67 zł).

Rozliczenie podatkowo-składkowe wymienionych przychodów uzyskanych w miesiącu grudniu 2019 r. przedstawia się następująco:

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę:2 950,00
Świadczenie z ZFŚS: zwolnione z opodatkowania do limitu: 1 000 zł 750,00
Świadczenie z ZFŚS: zwolnione z opodatkowania do limitu: 35 636,67 zł 350,00
Ryczałt samochód służbowy: zwolnione z opodatkowania do limitu: 35 636,67 zł 400,00
Łącznie: 4 450,00
Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne: (2 950 zł + 400 zł)3 350,00
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: emerytalna: (9,76% x 3 350 zł) = 326,96 zł rentowa: (1,5% x 3 350 zł) = 50,25 zł chorobowa: (2,45% x 3 350 zł) = 82,08 zł 459,29
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (3 350 zł – 459,29 zł) 2 890,71
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (2 890,71 zł x 9%) 260,16
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do wykazania w PIT-11: (2 890,71 zł x 7,75%) 224,03
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Ustalenie hipotetyczne zaliczki na podatek dochodowy obliczanej w celu ewentualnego ograniczenia wysokości składki zdrowotnej do wysokości obliczonej zaliczki  
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych [(2 950 zł + 350 zł + 400 zł) – 250 zł – 459,29 zł]2 991,00
Zaliczka na podatek  (2 991 zł x 17% – 43,76 zł) 464,71
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) w wysokości: 260,16 zł jest niższa od zaliczki na podatek dochodowy (260,16 zł < 464,71 zł) w związku z czym w tej wysokości zostanie potrącona z wynagrodzenia   
Do wypłaty [(2 950 zł + 1 100 zł) – 459,29 zł – 260,16 zł]3 330,55

Sporządzając za 2019 r. informację PIT-11(25) pracodawca wykaże:

Przychody zwolnione z opodatkowania do limitu: 35 636,67 zł

 • wynagrodzenie za pracę (X-XII): 8 850 zł (2 950 x 3 miesiące)
 • świadczenia z ZFŚŚ: 850 zł  (500 zł + 350 zł)

(opodatkowane + powyżej limitu 1 000 zł)

 • pakiet medyczny: 300 zł  (150 zł x 2 miesiące)
 • ryczałt samochód służbowy: 400 zł

Łącznie przychód: 10 400 zł

Składki FUS: 1 309,31 zł [(425,01 zł x 2 m-ce) + 459,29 zł]

Składka zdrowotna: (7,75%) 638,65 zł [(207,31 zł x 2 m-ce) + 224,03 zł]

Ważne:

Przychodu uzyskanego przez pracownika z ZFŚS do wysokości 1 000 zł (250 zł: bon towarowy + 750 zł świadczenie pieniężne na święta) nie wykazuje się w informacji
PIT-11.

Zapamiętaj:

Gdyby powyższe przychody uzyskał pracownik, który ukończył 26 lat: łączną kwotę przychodu: 10 400 zł należałoby wykazać w poz. 29 informacji PIT-11

Gdyby powyższe przychody uzyskał pracownik, który nie ukończył 26 lat i nie złożył płatnikowi oświadczenia o zaniechaniu poboru zaliczki na podatek: łączną kwotę przychodu: 10 400 zł należałoby wykazać w poz. 36 informacji PIT-11

Opracowanie: Przemysław Dariusz Jeżek

Więcej szczegółowych informacji na temat rozliczeń podatkowych i nie tylko znajdziesz w książce autorstwa Przemysław Dariusz Jeżek „Kompendium rozliczania wynagrodzeń i zasiłków”. Zapraszamy do odwiedzenia sklepu.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!