fbpx

Wynagrodzenie pracownika po zmianie wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca

7 maja 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Wiele osób ma wątpliwości związane z przeliczeniem wynagrodzenia za kwiecień zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dlatego zapraszam do zapoznania się z przykładowym rozliczeniem.

Podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Państwowa osoba prawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID -19, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników:

  • objętych przestojem ekonomicznym albo
  • obniżonym wymiarem czasu pracy

w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ust. 7 i 10 (art. 15g ustawy).

Podmioty, mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy tj.: nie mniej niż 2 080 zł (2 600 zł x 0,8 etatu).

Wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia (obniżonego do wymiaru etatu), jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (art. 15g ust 8 i 10 ustawy).

Obniżenie wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca

Pracodawca może zawrzeć porozumienie o obniżeniu wymiaru czasu pracy, ze stroną społeczną w dowolnym momencie miesiąca. W takim przypadku musimy pamiętać o popranym ustaleniu wynagrodzenia pracownika. Przyjrzyjmy się takiej sytuacji na przykładzie.

Przykład 1.

Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik (ukończony 26 rok życia) wynagradzany jest:

  • stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 3500 zł,
  • plus stała premia regulaminowa: 500 zł

i wykonuje prace w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na podstawie zawartego porozumienia z wybranymi przedstawicielami pracowników, z dniem 10 kwietnia 2020 r. obniżono pracownikom wymiar etatu o 20%.

Ponieważ porozumienie w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy obowiązuje od 10 kwietnia 2020 r. wynagrodzenie należne za miesiąc 04.2020 r. należy przeliczyć.

Ustalenie wysokości wynagrodzenia za okres: od 01 do 9 kwietnia 2020 r.:

Wymiar czasu pracy dla danego okresu: 56 h
(3500 zł + 500 zł) : 168 h (wymiar czasu pracy) = 23,81 zł
23,81 zł x 56h (godziny przepracowane od 1 do 9 kwietnia) = 1333,36 zł

Ustalenie wysokości wynagrodzenia za okres: od 10 do 30 kwietnia 2020 r.:

Wymiar czasu pracy dla obniżonego wymiaru etatu:
(168h – 56h) = 112 h x 0,8 etatu = 89,6 h
(3500 zł + 500 zł) x 20% = 800 zł
4000 zł – 800 zł = 3200 zł
3200 zł : 134,40 h (168 h x 0,8 etatu) = 23,81 zł
23,81 zł x 89,6 h (godziny przepracowane od 10 do 30 kwietnia) = 2133,38 zł

Łączne wynagrodzenie za miesiąc kwiecień: 3466,74 zł (1333,36 zł + 2133,38 zł)

Pracownikowi:

  • przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz
  • pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2.

Rozliczenie składkowo – podatkowe wynagrodzenia za miesiąc kwiecień 2020 r. przedstawia się następująco:

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę:3466,74
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 3466,74
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:
emerytalna: (9,76% x 3466,74 zł) = 338,35 zł
rentowa: (1,5% x 3466,74 zł) = 52 zł
chorobowa: (2,45% x 3466,74 zł) = 84,94 zł
   475,29
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (3466,74  zł – 475,29 zł) 2991,45
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (2991,45 zł x 9%)    269,23
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku: (2991,45 zł x 7,75%)    231,84
Koszty uzyskania przychodu:    250
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych: (3466,74  zł – 250 zł – 475,29 zł) 2741,00
Zaliczka na podatek: (2741 zł x 17% – 43,76 zł)    422,21
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych: (422,21 zł – 231,84 zł)    190,00
Do wypłaty: (3466,74  zł – 475,29 zł – 269,23 zł – 190 zł) 2532,22
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracodawcy:
Emerytalna: (9,76% x 3466,74 zł) = 338,35 zł
Rentowa: (6,5% x 3466,74 zł) = 225,34 zł
Wypadkowa: (2% x 3466,74 zł) = 69,33 zł
   633,02
Składki na FP i FGŚP do pobrania ze środków pracodawcy:
FP: (2,45% x 3466,74 zł) = 84,94 zł
FGŚP: (0,1% x 3466,74  zł) = 3,47 zł
     88,41
Razem koszt pracodawcy: (3466,74 zł + 633,02 zł + 88,41 zł) 4188,17

W przykładzie przyjęto składkę na ubez. wypadkowe w wysokości: 2%.

Łączny koszt pracodawcy:  4188,17 zł.

Wysokość dofinansowania z FGŚP: połowa obniżonego wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy

2133,38 zł x 50% = 1066,69 zł
1066,69 zł < 2147,04 zł (przeciętne wynagrodzenie: I kwartał 2020 r.)
Składki na ub. społeczne po stronie pracodawcy (E-R-W):
Emerytalna: (9,76% x 1066,69 zł) = 104,11 zł
Rentowa: (6,5% x 1066,69 zł) = 69,33 zł
Wypadkowa: (2% x 1066,69 zł) = 21,33 zł
Razem składki: 194,77 zł
Łączne dofinansowanie: 1261,46 zł (1066,69 zł + 194,77 zł).

Już 12 maja podczas szkolenia Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków w okresie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy w ramach pomocy z FGŚP omówimy też inne przykłady.

Zasiłek opiekuńczy w okresie dofinansowania

Inaczej wyglądać będzie rozliczenie jeżeli w okresie zmiany wymiaru czasu pracy pracownik pobierać będzie zasiłek opiekuńczy.

Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość odpowiednio pomniejszyć w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca kalendarzowego np. w sytuacji wystąpienia niezdolności do pracy lub usprawiedliwionej nieobecności niepłatnej (związanej m.in.
z wezwaniem pracownika do sądu jako świadka).

Zasady pomniejszania wynagrodzenia, gdy za pozostałą część miesiąca wypłacane jest pracownikowi świadczenie chorobowe, reguluje § 11.

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 927 z dnia 11.05.2017 r.) zgodnie z którym:

W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład 2.

Przyjmujemy, iż Pracownik z poprzedniego przykładu złożył pracodawcy oświadczenie uprawniające do wypłaty pracownikowi dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 6 do 17 kwietnia 2020 r. (14 dni).

W tym celu wynagrodzenie pracownika należy pomniejszyć o okres wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym celu należy: wynagrodzenie sprzed zmiany wymiaru czasu pracy podzielić przez 30 dni:
4000 zł : 30 dni = 133,33 zł
Następnie otrzymany wynik należy pomnożyć przez liczbę dni zasiłku opiekuńczego przypadającego od 6 do 9 kwietnia (4 dni)
133,33 zł x 4 dni = 533,32 zł
Wynagrodzenie po zmianie wymiaru czasu pracy podzielić przez 30 dni:
3200 zł : 30 dni = 106,67 zł
Następnie otrzymany wynik należy pomnożyć przez liczbę dni zasiłku opiekuńczego przypadającego od 10 do 17 kwietnia (8 dni)
106,67 zł x 8 dni = 853,36 zł

Wynagrodzenie za pracę za miesiąc kwiecień wyniosło: 2080,06 zł
(3466,74 zł – 533,32 zł – 853,36 zł)

Wysokość dofinansowania z FGŚP: połowa obniżonego wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy:

2133,38 zł – 853,36 zł (kwota do pomniejszenia o dni zasiłku opiekuńczego za które nie przysługuje dofinansowanie) = 1280,02 zł
1280,02 zł x 50% = 640,01 zł

Składki na ub. społeczne po stronie pracodawcy (E-R-W):
Emerytalna: (9,76% x 640,01 zł) = 62,46 zł
Rentowa: (6,5% x 640,01 zł) = 41,60 zł
Wypadkowa: (2% x 640,01 zł) = 12,80 zł
Razem składki: 116,86 zł
Łączne dofinansowanie: 756,87 zł (640,01 zł + 116,86 zł).

Definicje i podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568).

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.: o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 695).

Przedsiębiorca: w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Organizacja pozarządowa: w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej przykładów omówimy już 12 maja podczas szkolenia Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków w okresie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy w ramach pomocy z FGŚP

Opracowanie: Przemysław Dariusz Jeżek

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!