fbpx

Dodatek solidarnościowy – najważniejsze informacje

20 czerwca 2020
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Dodatek przysługuje w wysokości 1400 zł na zasadach określonych w ustawie Dz. U. z dnia 20 czerwca 2020 r. poz. nr 1068

Celem dodatku solidarnościowego jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875), poprzez wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19.

Dla kogo przewidziany jest dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy ma przysługiwać osobom, które w 2020 r. podlegały ubezpieczeniom społecznym. Okres podlegania ubezpieczeniu z tytułu stosunku pracy to co najmniej 60 dni. Dodatek przysługiwał będzie osobie:

1) z którą po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub

2) której umowa po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

W jakiej wysokości przysługuje dodatek solidarnościowy?

Miesięcznie dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał w wysokości 1400 złotych. Będzie można go pobierać przez maksymalnie trzy miesiące, od 1 czerwca do 31 sierpnia.

Art. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

1. Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie uprawnionej w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy.
2. Dodatek solidarnościowy przysługuje za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

W okresie pobierania dodatku solidarnościowego, osobom uprawnionym do tego dodatku nie będą wypłacane zasiłki dla bezrobotnych oraz stypendia przyznane na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jeżeli osobie bezrobotnej, zostanie wypłacony zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, wówczas dodatek solidarnościowy wypłacany będzie w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym dodatkiem solidarnościowym, a zasiłkiem lub stypendium wypłaconym przez urząd pracy.

Od kiedy będzie przysługiwał dodatek solidarnościowy?

Pierwszy wniosek może zostać złożony już w czerwcu. Złożenie wniosku o dodatek w lipcu oznacza zatem, że dodatek będzie przysługiwał za 2 miesiące, a złożenie wniosku w sierpniu – że dodatek przysługiwał będzie za 1 miesiąc.

Wniosek, w formie dokumentu elektronicznego, należy złożyć za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS do 31 sierpnia 2020 r. Wnioski złożone po dniu 31 sierpnia 2020 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wypłata dodatku solidarnościowego będzie następować w terminach miesięcznych, w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej.

Okres pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium. Okres pobierania dodatku solidarnościowego będzie natomiast wliczany do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych z wyjątkiem:

  • okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
  • stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Od 1-go września 2020 r., tj. z chwilą zakończenia obowiązywania dodatku solidarnościowego, wejdą w życie przepisy Ustawy podwyższające kwotę zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W ciągu kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku jego wartość wzrośnie do 942,30 zł. Proponując podniesienie kwot zasiłku zachowano dotychczas obowiązującą proporcję kwotową pomiędzy kwotą zasiłku w okresie pierwszych 90 dni oraz okresem kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych oznaczać będzie automatyczne podniesienie wysokości stawek świadczeń, które są powiązane z wysokością zasiłku, w tym:

  • stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych,
  • dodatku aktywizacyjnego,
  • świadczenia integracyjnego.

Dodatek solidarnościowy a opodatkowanie

Dodatek solidarnościowy jest zwolniony z opodatkowania. Będzie on wolny zarówno od podatku dochodowego, jak i potrąceń bądź egzekucji. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne będą finansowane w całości z budżetu państwa za pośrednictwem ZUS, zaś podstawą do ich naliczenia będzie kwota dodatku.

Dodatek solidarnościowy jest dochodem w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Będzie uwzględniany przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

Dodatek solidarnościowy – wyłączenia, czyli komu nie będzie przysługiwał

Dodatek nie będzie przysługiwał osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom mającym prawo do emerytury lub renty i rolnikom.

Ustawa przewiduje również ograniczenie w przypadku, gdy następuje zbieg do więcej, niż jednego dodatku:

Art. 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

W przypadku zbiegu za dany okres prawa do więcej niż jednego dodatku solidarnościowego, przysługuje tylko jeden dodatek solidarnościowy.

Wypłata dodatku solidarnościowego

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy niż 3-miesięczny okres przysługiwania świadczenia solidarnościowego. Główne kryterium stanowić będzie sytuacja na rynku pracy oraz możliwość znalezienia nowego zatrudnienia przez osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. [Art. 5 Ustawy Dz.U. poz. nr 1068]

Art. 6 pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek solidarnościowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.

Wypłata dodatku solidarnościowego następuje w terminach miesięcznych, w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!