fbpx

HR Detektyw #Nr4 – monitoring nowości i zmian

4 września 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków specjalnie dla Was - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na czwarte wydanie serii "HR Detektyw".

#News1 – Zasiłek dla bezrobotnych w górę

Uchwalona przez Sejm 4 czerwca 2020 r. ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 przewiduje podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiany o których mowa, wchodzą w życie od 1 września.  

Zgodnie z nowymi przepisami, wysokość zasiłku wynosić będzie 1200 zł brutto miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, a 942,30 zł brutto miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.   

Podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych wiązać się będzie z podwyższeniem wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych, np. stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu, dodatku aktywizacyjnego, świadczenia integracyjnego czy maksymalnej możliwej refundacji w ramach prac interwencyjnych.

Obecnie zasiłek dla bezrobotnych przysługuje tym, którzy przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywali pracę (obojętnie na podstawie jakiej umowy), za którą otrzymywali co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Ważną zmianą w ustawie jest zaliczenie do 365 dni pracy również okresu o obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia, również tego, który jest poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

#News2 – Zwolnienia w administracji publicznej

Szykują się zwolnienia w administracji, które mają objąć nie tylko ministerstwa, ale też ZUS, KRUS i NFZ. Taką możliwość, rząd zapisał sobie w jednej z tarcz antykryzysowych.

Rząd zobowiązał Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do uzgodnienia z właściwymi członkami Rady Ministrów rozwiązań związanych ze zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędach obsługujących członków Rady Ministrów.

Uchwała z dnia 26.08.2020r. w sprawie wypracowania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym przez COVID-19.

Redukcja etatów dotknie co piątego pracownika. O skali zwolnień w poszczególnych resortach ma decydować przede wszystkim faktyczne zapotrzebowanie na pracowników.

Osoby, które stracą zatrudnienie dostaną również mniejsze odprawy, bowiem w tarczy 4.0 ograniczono odprawy do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia – przez co urzędnicy będą mogli liczyć najwyżej na 28 tys. zł.

Podobno w planach jest też zamrożenie podwyżek na 2021 r.

Jak zapowiada Rząd, zwolnienia w pierwszej kolejności dotkną najprawdopodobniej osoby, które przekroczyły wiek emerytalny lub mają prawo do renty. Kolejną możliwością będzie nieprzedłużanie umów zawartych na czas określony.

Działania dotyczące zmniejszenia zatrudnienia wiążą się z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywołanymi przez pandemię COVID-19, które wpływają na wzrost deficytu budżetu państwa. Cięcia w administracji mają być przeprowadzone przy okazji rekonstrukcji rządu.

#News3 – Praca zdalna w Kodeksie pracy

W ubiegłym tygodniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Marlena Maląg zakomunikowała oczekiwaną przez przedsiębiorców wiadomość:

Ustaliliśmy ze stroną społeczną, że wspólnie wypracujemy regulacje dotyczące pracy zdalnej, które zostaną wprowadzone do kodeksu pracy. Mają zabezpieczać interesy pracowników i przedsiębiorców. Prace nad tymi zmianami ruszą w Radzie Dialogu Społecznego od września.

5-go września 2020 r. wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 nr 1423). Zgodnie z przywołaną nowelizacją pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, stąd na chwilę obecną możliwość świadczenia pracy poza siedzibą firmy przez czas oznaczony pozostaje w mocy.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przypomnijmy, iż możliwość pracy zdalnej występuje, gdy pracownik ma umiejętności oraz możliwości techniczne i lokalowe do wykonywania zadań w takiej formie, zaś pracodawca w każdej chwili może polecenie wycofać.

Wszystkie istotne terminy związane ze zmianami w przepisach znajdziesz w moim plannerze kadrowo-płacowym. Pobierz planner za wrzesień 2020 r.

#News4 – Nowe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów

Od 1 września zmieniły się limity zarobkowe. Można dorabiać do renty lub wcześniejszej emerytury do określonego limitu przychodów. Jeśli się go przekroczy, ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

Od 1 września kwota, która zawiesza wypłatę świadczenia wynosi 6531,90 zł, co stanowi 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Gdy emeryt lub rencista przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (3517,20 zł), świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Jednak ZUS może maksymalnie zmniejszyć świadczenie o:

  • 620,37 zł, jeśli pobiera się wcześniejszą emeryturę albo rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 465,31 zł, jeśli pobiera się rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 527,35 zł, jeśli pobiera się rentę rodzinną i jesteś jedyną osobą, która jest do niej uprawniona.

Do otrzymanego świadczenia można dorabiać bez ograniczeń, gdy:

  • dostaje się emeryturę i ma się więcej niż 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna),
  • pobiera się rentę dla inwalidów wojennych albo inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową,
  • dostaje się rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
  • pobiera się rentę rodzinną, której kwota jest wyższa od emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

#News5 – Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Niewłaściwa organizacja pracy, uniemożliwiająca pracownikowi punktualne wykonywanie obowiązków, nie może uzasadniać utraty zaufania do pracownika i wypowiedzenia z tego względu umowy o pracę. Również odmowa złożenia oświadczenia, że pracownik będzie informował przełożonego o wykonywaniu czynności zgodnie z ustalonym przez przełożonego harmonogramem, nie może uzasadniać wypowiedzenia.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2016 r. (I PK 187/15)

#News6 – Prawo do zasiłku po zawieszeniu działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą, może w każdej chwili skorzystać z możliwości zawieszenia działalności. Może to zrobić na dowolnie długi okres (również bezterminowo), nie krótszy jednak niż 30 dni.

Jako osoba, która zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna.

Jak podaje portal Zielona Linia, osobie posiadającej status bezrobotnego przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli:

  • brak jest dla takiej osoby propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych bądź robót publicznych,
  • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej 365 dni, osoba taka opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności; przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

#News7 – Najbliższe szkolenia

W dniu 7 września 2020 r. Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego rozpoczyna drugą edycję Kursu „Dokumentacja pracownicza 2020”, który omawia szczegółowo wszystkie zmiany związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej. Szczegóły dostępne pod linkiem:

Na stronie sklepu Akademii dostępne są również webinaria dotyczące PPK. Szkolenia szczegółowo omawiają zagadnienia związane z prawidłowym dokonywaniem wpłat i wypłat z PPK, a także realizacją korekt.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!