Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #Nr4 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków specjalnie dla Was - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na czwarte wydanie serii "HR Detektyw".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
4 września 2020

#News1 – Zasiłek dla bezrobotnych w górę

Uchwalona przez Sejm 4 czerwca 2020 r. ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 przewiduje podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiany o których mowa, wchodzą w życie od 1 września.  

Zgodnie z nowymi przepisami, wysokość zasiłku wynosić będzie 1200 zł brutto miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, a 942,30 zł brutto miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.   

Podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych wiązać się będzie z podwyższeniem wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych, np. stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu, dodatku aktywizacyjnego, świadczenia integracyjnego czy maksymalnej możliwej refundacji w ramach prac interwencyjnych.

Obecnie zasiłek dla bezrobotnych przysługuje tym, którzy przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywali pracę (obojętnie na podstawie jakiej umowy), za którą otrzymywali co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Ważną zmianą w ustawie jest zaliczenie do 365 dni pracy również okresu o obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia, również tego, który jest poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

#News2 – Zwolnienia w administracji publicznej

Szykują się zwolnienia w administracji, które mają objąć nie tylko ministerstwa, ale też ZUS, KRUS i NFZ. Taką możliwość, rząd zapisał sobie w jednej z tarcz antykryzysowych.

Rząd zobowiązał Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do uzgodnienia z właściwymi członkami Rady Ministrów rozwiązań związanych ze zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędach obsługujących członków Rady Ministrów.

Uchwała z dnia 26.08.2020r. w sprawie wypracowania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym przez COVID-19.

Redukcja etatów dotknie co piątego pracownika. O skali zwolnień w poszczególnych resortach ma decydować przede wszystkim faktyczne zapotrzebowanie na pracowników.

Osoby, które stracą zatrudnienie dostaną również mniejsze odprawy, bowiem w tarczy 4.0 ograniczono odprawy do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia – przez co urzędnicy będą mogli liczyć najwyżej na 28 tys. zł.

Podobno w planach jest też zamrożenie podwyżek na 2021 r.

Jak zapowiada Rząd, zwolnienia w pierwszej kolejności dotkną najprawdopodobniej osoby, które przekroczyły wiek emerytalny lub mają prawo do renty. Kolejną możliwością będzie nieprzedłużanie umów zawartych na czas określony.

Działania dotyczące zmniejszenia zatrudnienia wiążą się z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywołanymi przez pandemię COVID-19, które wpływają na wzrost deficytu budżetu państwa. Cięcia w administracji mają być przeprowadzone przy okazji rekonstrukcji rządu.

#News3 – Praca zdalna w Kodeksie pracy

W ubiegłym tygodniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Marlena Maląg zakomunikowała oczekiwaną przez przedsiębiorców wiadomość:

Ustaliliśmy ze stroną społeczną, że wspólnie wypracujemy regulacje dotyczące pracy zdalnej, które zostaną wprowadzone do kodeksu pracy. Mają zabezpieczać interesy pracowników i przedsiębiorców. Prace nad tymi zmianami ruszą w Radzie Dialogu Społecznego od września.

5-go września 2020 r. wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 nr 1423). Zgodnie z przywołaną nowelizacją pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, stąd na chwilę obecną możliwość świadczenia pracy poza siedzibą firmy przez czas oznaczony pozostaje w mocy.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przypomnijmy, iż możliwość pracy zdalnej występuje, gdy pracownik ma umiejętności oraz możliwości techniczne i lokalowe do wykonywania zadań w takiej formie, zaś pracodawca w każdej chwili może polecenie wycofać.

Wszystkie istotne terminy związane ze zmianami w przepisach znajdziesz w moim plannerze kadrowo-płacowym. Pobierz planner za wrzesień 2020 r.

#News4 – Nowe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów

Od 1 września zmieniły się limity zarobkowe. Można dorabiać do renty lub wcześniejszej emerytury do określonego limitu przychodów. Jeśli się go przekroczy, ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

Od 1 września kwota, która zawiesza wypłatę świadczenia wynosi 6531,90 zł, co stanowi 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Gdy emeryt lub rencista przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (3517,20 zł), świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Jednak ZUS może maksymalnie zmniejszyć świadczenie o:

 • 620,37 zł, jeśli pobiera się wcześniejszą emeryturę albo rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 465,31 zł, jeśli pobiera się rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 527,35 zł, jeśli pobiera się rentę rodzinną i jesteś jedyną osobą, która jest do niej uprawniona.

Do otrzymanego świadczenia można dorabiać bez ograniczeń, gdy:

 • dostaje się emeryturę i ma się więcej niż 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna),
 • pobiera się rentę dla inwalidów wojennych albo inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową,
 • dostaje się rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
 • pobiera się rentę rodzinną, której kwota jest wyższa od emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

#News5 – Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Niewłaściwa organizacja pracy, uniemożliwiająca pracownikowi punktualne wykonywanie obowiązków, nie może uzasadniać utraty zaufania do pracownika i wypowiedzenia z tego względu umowy o pracę. Również odmowa złożenia oświadczenia, że pracownik będzie informował przełożonego o wykonywaniu czynności zgodnie z ustalonym przez przełożonego harmonogramem, nie może uzasadniać wypowiedzenia.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2016 r. (I PK 187/15)

#News6 – Prawo do zasiłku po zawieszeniu działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą, może w każdej chwili skorzystać z możliwości zawieszenia działalności. Może to zrobić na dowolnie długi okres (również bezterminowo), nie krótszy jednak niż 30 dni.

Jako osoba, która zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna.

Jak podaje portal Zielona Linia, osobie posiadającej status bezrobotnego przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli:

 • brak jest dla takiej osoby propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych bądź robót publicznych,
 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej 365 dni, osoba taka opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności; przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

#News7 – Najbliższe szkolenia

W dniu 7 września 2020 r. Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego rozpoczyna drugą edycję Kursu „Dokumentacja pracownicza 2020”, który omawia szczegółowo wszystkie zmiany związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej. Szczegóły dostępne pod linkiem:

Na stronie sklepu Akademii dostępne są również webinaria dotyczące PPK. Szkolenia szczegółowo omawiają zagadnienia związane z prawidłowym dokonywaniem wpłat i wypłat z PPK, a także realizacją korekt.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Vademecum pracodawcy: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy

W artykule z cyklu „Vademecum Pracodawcy” opisujemy nowy rodzaj dokumentu, który pojawił się przestrzeni biznesowej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy. Dowiedz się czym jest ten dokument i co można dzięki niemu zyskać. Ekspertka - Monika Piątek, dzieli się wiedzą z obszaru zatrudniania cudzoziemców.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.