fbpx

PFRON – pomoc niepełnosprawnym

4 września 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Ostatnio na platformie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wiadomościach dla użytkowników, pojawił się komunikat o nowej funkcjonalności w Systemie e-PFRON2. Wprowadzona została możliwość zarejestrowania profilu zaufanego, dzięki któremu można podpisać deklaracje i informacje oraz wiadomości wysyłane do PFRON.

Dofinansowanie PFRON to temat, który obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracodawców.

Czym jest PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie

Aby starać się o dofinansowanie, należy:

 • zatrudnić pracownika niepełnosprawnego w oparciu o umowę o pracę, umowa powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielcza umowa o pracę,
 • posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność każdej zatrudnionej osoby,
 • wykazać efektu zachęty – trzeba wykazać na każdego pracownika zatrudnionego jako osoba niepełnosprawna od 1 stycznia 2009r. Należy zwrócić uwagę, że warunkiem zatrudnienia pracownika jako osoby niepełnosprawnej jest przedstawienie przez pracownika, ważnego orzeczenia potwierdzającego jego niepełnosprawność najpóźniej w dniu zatrudnienia (efektu zachęty nie wykazujemy dla pracodawców, którzy nie są przedsiębiorcami),
 • wypłacać wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego ze środków innych niż środki publiczne (chyba, że wynagrodzenie zostało sfinansowane ze środków publicznych z prowadzonej działalności lub dochodów publicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,
 • wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej wypłacać na jego rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub bezpośrednio na adres zamieszkania pracownika niepełnosprawnego za pośrednictwem firm do tego uprawnionych i świadczących usługi doręczania kwot pieniężnych,
 • nie posiadać zobowiązań wobec funduszu powyżej 100 zł. W przeciwnym razie decyzją prezesa PFRON zostaje wstrzymane miesięczne dofinansowanie do czasu uregulowania tych zaległości przez danego pracodawcę,
 • wypłacać koszty płacy pracownika w terminie lub z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni. Do kosztów płacy zalicza się:
  • wynagrodzenie brutto,
  • zaliczki na podatek dochodowy,
  • finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) naliczane zgodnie z wysokością pensji pracownika oraz obowiązkowe składki na fundusz pracy.

Kto posiada obowiązek opłacania składki na PFRON

Zgodnie z przepisami prawa, przedsiębiorstwo które zatrudnia powyżej 25 pracowników ma obowiązek zapewnić 6% stanowisk pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W innym przypadku jest zobligowane do ponoszenia wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpłata za jeden brakujący etat to obecnie koszt od 2167 do 8668,97 zł miesięcznie. Jest to kwota, która wynika z przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Jak wiadomo, wynagrodzenie rośnie co kwartał, co oznacza, że kwota wpłat, również będzie rosła.

Wpłata na PFRON to nic innego jak kara za niezatrudnianie pracowników z niepełnosprawnościami.

Korzystnym z punktu widzenia pracodawcy rozwiązaniem, jest zatrudnienie w swojej firmie osób, u których niepełnosprawność jest związana ze schorzeniem szczególnym. Pracodawca wówczas ma możliwość obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Do dodatkowych schorzeń szczególnych zalicza się:

 • chorobę Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegię, tetraplegię i hemiplegię,
 • zaburzenia wzroku,
 • zaburzenia słuchu,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS,
 • epilepsję,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenię,
 • późne powikłania cukrzycy.

Posiadanie schorzenia specjalnego u osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, może obniżyć wpłaty na PFRON trzykrotnie , a przy znacznym stopniu niepełnosprawności nawet czterokrotnie.

Termin zapłaty składki

Pracodawca zobowiązany jest dokonać wpłaty składki na PFRON w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat. W tym też terminie należy wysłać przez teletransmisję danych do PFRON stosowne deklaracje (DEK-I), z których będzie wynikać kwota wpłaty.

Obniżenie wpłat na PFRON

Wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

 • znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych

– w wysokości co najmniej 30%

Obniżenie wpłaty przysługuje do wysokości 50% wpłaty na PFRON, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia, może być uwzględniana we wpłatach na PFRON. Musi to być jednak okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Zwolnienia z wpłat na PFRON

Z wpłat na PFRON zwolnieni są:

 • pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% etatów przeliczeniowych,
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii osiągające wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%,
 • publiczne i niepubliczne uczelnie, wyższe szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, a także publiczne i niepubliczne żłobki osiągające wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 2%,
 • niedziałające w celu osiągnięcia zysku domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, a także hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stanowi dla przedsiębiorców pomoc publiczną.

Będąc partnerem w biznesie twojego klienta, prowadząc mu księgowość lub kadry, wykorzystaj każdą możliwość wspierając go również w redukcji wpłaty na PFRON.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!