fbpx

HR Detektyw #7 – monitoring nowości i zmian

25 września 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków specjalnie dla Was - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

#News1 ▪️ Stopa bezrobocia w sierpniu

Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego. W sierpniu wyniosła ona 6,1%.

Najnowsze dane GUS to dobry sygnał, który oznacza, że trend wzrostu bezrobocia, który notowaliśmy od kwietnia został zatrzymany. Sierpień jest pierwszym miesiącem, od wybuchu pandemii, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych. To dobra wiadomość.

Marlena Maląg, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Najwięcej bezrobotnych odnotowano w powiecie braniewskim w woj. warmińsko-mazurskim, bo aż 18.9%, a najmniej w m. st. Warszawa, w którym poszukujących pracy było 1,8% zarejestrowanych osób.

#News2 ▪️ Praca zdalna w Kodeksie pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdza, że wstępna wersja projektu zmian w Kodeksie pracy, zawierająca regulacje związane z wprowadzeniem pracy zdalnej do ogólnych przepisów prawa pracy jest gotowa. Więcej na ten temat pisaliśmy czwartym wydaniu cyklu #HRdetektyw.

Zgodnie z projektem praca zdalna miałaby zastąpić dotychczasowe regulacje dotyczące telepracy, których źródło znajduje się właśnie w Kodeksie pracy.

Według założeń MRPiPS poszczególne ustalenia co do warunków świadczenia pracy w sposób zdalny zawierane byłyby bezpośrednio w zakładach pracy, pomiędzy pracodawcami, a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Możliwe byłoby również określanie takich zasad w umowie o pracę, w sposób dostosowany do potrzeb konkretnego stanowiska pracy.

Pracownik będzie mógł wnioskować o wykonywanie pracy zdalnie. Pracodawca będzie mógł zlecić pracę zdalną tylko wtedy, gdy pracownik będzie miał warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy. Nie będzie on już odpowiedzialny za organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu wskazanym przez niego, z uwzględnieniem wymagań ergonomii, odpowiada pracownik.

Projekt zmian w Kodeksie pracy

Resort zamierza przekazać projekt do analizy partnerom społecznym. Najbliższe spotkanie zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego ma odbyć się 29 września.

Przypominam, że możliwość stosowania pracy zdalnej została wydłużona na podstawie specustawy COVID-owej. W tym trybie można z niej korzystać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii i trzech miesięcy od momentu ich odwołania.

#News3 ▪️ Rozwiązanie umowy z pracownicą w ciąży

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Art. 177 § 1 Kodeks pracy

Zatrudnienie kobiet, które posiadają umowę o pracę na okres dłuższy niż miesiąc oraz ciąża w dniu rozwiązania umowy przekracza trzeci miesiąc, jest chronione prawem. Umowa o pracę zostanie wówczas przedłużona do dnia porodu.

Co do zasady, pracodawca nie może zwolnić pracownicy w ciąży.  Ale są jednak wyjątki:

  • ochrona przed zwolnieniem nie dotyczy pracownicy, która zatrudniona jest na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca oraz w przypadku zatrudnionej na czas określony w celu zastępstwa pracownika, na tzw. umowie na zastępstwo,
  • rozwiązanie umowy następuje w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • pracodawca zawsze może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika tzw. zwolnienie dyscyplinarne.

Kobiecie, która nie była w ciąży w chwili wypowiedzenia jej umowy o pracę, lecz zaszła w ciążę w okresie jej wypowiedzenia, przysługuje ochrona niezależnie od tego, czy po okresie wypowiedzenia nastąpiło przerwanie ciąży.

SN w wyroku z dnia 13 kwietnia 1972 r., III PZP 7/72

#News4 ▪️ Obowiązek informacyjny umów o dzieło

Na mocy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) do art. 36 ustawy systemowej dodany został ust. 17, zgodnie z którym płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło ma obowiązek poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło, informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Ust. 17 do art. 36 ustawy systemowej

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek lub osoby fizyczne zlecające dzieło będą zobowiązani do poinformowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło z osobą, z którą nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Na dzień dzisiejszy brak jest szczegółowych procedur lub wzorów dokumentów za pośrednictwem których obowiązek ten miałby być realizowany.

#News5 ▪️ Zwrot nadpłaconych składek

Od 20 września ruszają wypłaty dotyczące wyrównywania nadpłat składek ZUS.

Jak informuje ZUS firmy, które złożyły wniosek o zwolnienie ze składek i jednocześnie opłaciły składki za miesiące objęte wnioskiem o zwolnienie albo posiadały nadpłatę, uzyskają pełne zwolnienie. Wcześniej ZUS nie mógł procedować w ten sposób, a powstałe nadpłaty były zaliczane na poczet przyszłych składek ZUS albo istniejących zobowiązań. Zgodnie z ustawą tarczową obowiązywała zasada, że zwolnieniu podlegają wyłącznie składki nieopłacone za kwiecień i maj.

W wyniku nowelizacji, po ponownym rozpatrzeniu wniosków i umorzeniu należnych składek za kwiecień i maj, na kontach firm powstaną nadpłaty. Będzie więc można wnioskować o ich zwrot.

O całej sprawie możecie przeczytać tutaj https://monikasmulewicz.pl/2020/07/04/nadplata-powodem-braku-zwolnienia-ze-skladek-zus/

oraz https://monikasmulewicz.pl/2020/08/28/hr-detektyw-nr3-monitoring-nowosci-i-zmian/

#News6 ▪️ Koniec dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony na początku pandemii jako świadczenie szczególne, które miało umożliwić rodzicom sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi w tym czasie. Wynosił on 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego wymiaru i przysługiwał m.in. opiekunom dzieci do ósmego roku życia w związku z zamknięciem placówek opieki z powodu koronawirusa. 

Zasiłek był wypłacany od 12 marca do 20 września. Wygląda na to, że Rada Ministrów nie wyda rozporządzenia przedłużającego ten zasiłek po 20 września – informację tę potwierdza również ZUS.

Obecnie, rodzice zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach. Tu trzeba jednak pamiętać, że w ciągu roku przysługuje 60 dni na dziecko.

#News7 ▪️ Zaległy urlop

Kończy się wrzesień, a to oznacza, że czas na zawnioskowanie o urlop wypoczynkowy zaległy za 2019 r. dobiega końca. Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy na udzielenie pracownikom zaległego urlopu pracodawcy mają czas do końca września. Oznacza to, że 30 września może być pierwszym dniem urlopu.

O urlopie zaległym możesz posłuchać w jednym z odcinków podcastu https://monikasmulewicz.pl/2019/09/25/na-urlop-zalegly-wyslij-pracownika-do-30-wrzesnia-podcast2/

W tarczy antykryzysowej 4.0 znalazł się zapis mówiący o przymusowym wysłaniu pracownika na zaległy urlop w wymiarze do 30 dni z pominięciem obowiązującego planu urlopowego, jak i z pominięciem zgody wyrażonej przez samego pracownika.

Pracodawca musi pamiętać, że kto wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

#News8 ▪️ Interpretacja Ministerstwa Finansów w zakresie zastosowania autorskich kosztów uzyskania przychodów

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną nr DD3.8201.1.2018 w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego. Celem interpretacji było wskazanie warunków, których spełnienie umożliwia zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez twórców tymi prawami.

Przypomnijmy, iż katalog przychodów, co do których możliwe jest zastosowanie kosztów autorskich jest szczegółowo określony w art. 22 ust. 9b ustawy PIT, zaś roczny limit 50% kosztów uregulowany jest w art. 22 ust. 9a i 9aa ustawy.

Według Ministerstwa Finansów zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy jednoznacznie zostanie ustalone, że dany przychód objęty jest przedmiotem prawa autorskiego, zaś dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbędne jest:

  1. powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujące korzystanie przez twórcę z praw autorskich i umożliwiające rozporządzanie majątkowym prawem autorskim do utworu,
  2. dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego,
  3. wyraźne wyodrębnienie honorarium od innych składników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów można stosować do całości wynagrodzenia twórcy.

W interpretacji Minister wskazuje, że na podstawie art. 180 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, jako dowód dokumentujący wysokości honorarium dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Przypomina również, że procentowe określenie w umowie o pracę czasu przeznaczonego przez pracownika na pracę twórczą lub ustalenie go na podstawie ewidencji czasu pracy nie jest wystarczające, gdyż z takiego wyróżnienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywiście powstał lub powstawał.

#News9 ▪️ Szkolenia

Uwaga! Już 13-go października rozpoczynamy kolejną edycję Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, czyli opracowany przeze mnie 9-miesięczny program dydaktyczny, który obejmuje kursy z dziedziny prawa pracy (w tym czasu pracy), naliczania wynagrodzeń, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel. Akademia jest placówką oświatową rekomendowaną przez MEN, dlatego Absolwenci kursów którzy ukończą Akademię z wynikiem pozytywnym, otrzymują certyfikaty wystawiane na drukach MEN, wydawane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Już 30 września odbędzie się LIVE /DEBATA „Jak bez stresu wdrożyć PPK w małej i średniej firmie”.

Zaproszonymi gośćmi będą: Anna Jugo z Aviva Investors TFI, która z sukcesami wdrożyła PPK w ponad 200 firmach, Urszula Kozłowska – ekspertka z dziedziny prawa pracy i wynagrodzeń reprezentująca system Comarch ERP Optima.

Podczas debaty dowiesz się:

  • od czego rozpocząć wdrożenie PPK,
  • w czym pomoże Ci instytucja finansowa,
  • jak założyć PPK zdalnie, system kadrowo-płacowy a PPK – jak do tego podejść,
  • jak aplikacja Comarch PPK ułatwia życie kadrom, płacom i biurom rachunkowym.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!