fbpx

Świadectwo pracy zgodne z RODO

27 września 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wręcza pracownikowi w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Wzór świadectwa zawiera określone przepisami informacje, które mają na celu ustalenie przez kolejnego pracodawcę uprawnień dla pracownika.

Termin wydania świadectwa pracy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy.

Jednak pracodawca nie musi wydawać pracownikowi świadectwa, gdy zamierza nawiązać z nim kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Jeżeli wydanie pracownikowi świadectwa pracy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy nie jest możliwe, pracodawca dostarcza je pracownikowi w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy za pośrednictwem poczty lub w inny sposób.

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy (art. 97 § 1 Kodeks pracy).

Regułą jest fakt, że w dniu ustania stosunku pracy z pracownikiem, pracodawca musi mieć przygotowany już dokument i być gotowy do jego wydania pracownikowi.

Niewydanie świadectwa pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Zmiany w Kodeksie Pracy od 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w Kodeksie Pracy obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku nakazują pracodawcy wraz z wydaniem świadectwa pracy przekazać pracownikowi w postaci papierowej, bądź elektronicznej informację o:

  • okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w wyznaczonym okresie.

Nowy obowiązek informacyjny dotyczy tylko tych stosunków pracy, które zostały nawiązane w 2019 r. i które następnie zostały lub zostaną rozwiązane.

Treść świadectwa pracy

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach (Art.97 § 2 Kodeks pracy).

W świadectwie pracy musi znajdować się data jego wystawienia,  imię i nazwisko pracownika, a także datę jego urodzenia (bez miejsca urodzenia). Niezbędne jest również wpisanie wymiaru etatu w poszczególnych okresach zatrudnienia, nawet jeśli historia zatrudnienia pracownika jest długa, w świadectwie pracy należy wyszczególnić każdy okres pracy w innym wymiarze etatu.

RODO ograniczyło zakres danych osobowych pracownika, które pracodawca może gromadzić. Przeczytasz o tym w artykule poniżej.

Aktualnie w świadectwie pracy nie wskazujemy już imion i nazwisk rodziców. RODO ogranicza zakres pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych do niezbędnego minimum. Zgodnie z powyższym, imiona rodziców pracownika nie są danymi niezbędnymi ani do nawiązania stosunku pracy ani do ustalenia uprawnień pracowniczych u kolejnego pracodawcy. Zmiana jest konsekwencją wejścia w życie ustawy wdrażającego RODO, co nastąpiło 4 maja 2019 r. 

Zmianie uległ również opis sposobu wypełnienia ust. 6 pkt 11 wzoru świadectwa pracy, w którym należy wskazać okresy wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. W wyniku tej zmiany, sformułowanie „na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia” zostało zastąpione określeniem „oraz stanowiska, na których te prace były wykonywane, przy uwzględnieniu treści § 1 ust. 2 – 4 tego rozporządzenia”. Czyli wykaz prac świadczonych w szczególnych warunkach nie musi być identyczny z ustalanymi przez właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz centralne związki spółdzielcze (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Dz.U. poz. 43 ze zm.).

W związku ze zmianami w prawie pracy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wzór świadectwa pracy, możesz go sprawdzić poniżej.

Pamiętaj: Umieszczanie informacji o przyczynach zwolnienia z pracy, w tym również informacji o naruszeniach obowiązków pracowniczych w świadectwie pracy jest niedopuszczalne.

Sprostowanie świadectwa pracy

Gdy pracownik stwierdzi, że wskazane w świadectwie pracy dane nie są zgodne z prawdą, może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie.

Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania powyższego dokumentu wnosi się do sądu pracy (Art. 97 § 21 Kodeks pracy).

Od 7 września 2019 r. pracodawca nie ma obowiązku wskazywania w pouczeniu właściwego sądu pracy, do którego pracownik może złożyć powództwo o sprostowanie świadectwa pracy.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!