fbpx

HR Detektyw #11 – monitoring nowości i zmian

23 października 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

#News1 ▪️ Wdrożenie PPK

Przedsiębiorstwa, które na 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób zatrudnionych oraz podmioty, które na 31 grudnia 2019 r. zatrudniały co najmniej 20 osób zatrudnionych mają czas na zawarcie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, czyli umowy tworzącej Pracowniczy Plan Kapitałowy w firmie, do 27 października.

Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK upływa dla wszystkich wskazanych wyżej podmiotów 10 listopada 2020 r.

Po zmianie ustawy o PPK, wprowadzonej tzw. Tarczą Antykryzysową, podmioty zatrudniające z II etapu wdrożenia PPK obowiązują te same maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, co podmioty zatrudniające z III etapu.

Przed wdrożeniem systemu należy zadbać o właściwe przygotowanie do niego całej firmy, począwszy od działu kadrowego, a skończywszy na pracownikach. Konieczne jest bowiem poinformowanie i wyszkolenie z zasad funkcjonowania PPK wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, by byli w pełni świadomi swoich decyzji. Nie wolno zniechęcać pracowników do PPK, wysokość kary grzywny w takim przypadku określa art.108 ustawy o PPK.

Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego:
1) nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
2) nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
3) nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
4) nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
– podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Ostateczne terminy wdrożenia PPK w firmach zbliżają się coraz większymi krokami. Ich przekroczenie wiąże się niestety z kosztownymi konsekwencjami. Mówi o tym art. 106 ustawy o PPK.

Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

#News2 ▪️ Ewidencja nieobecności pracownika na kwarantannie

Decyzją rządu, od 2 września kwarantanna została skrócona z 14 do 10 dni. O skierowaniu pracownika na przymusową kwarantannę mogą zadecydować dwie instytucje, tj.:

  • powiatowy inspektor sanitarny lub
  • państwowy graniczny inspektor sanitarny.

W przypadku osób, u których wykryto koronawirusa (COVID-19) decyzję o obowiązku odbycia kwarantanny przez pracownika może również wydać lekarz przyjmujący pacjenta do szpitala, który wystąpi następnie o wydanie takiej decyzji przez inspektora.

Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 

Decyzja inspektora sanitarnego może być dostarczona do pracodawcy bądź do placówki ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji. Zanim więc pracownik decyzję otrzyma powinien poinformować pracodawcę o odbyciu kwarantanny za pośrednictwem różnych systemów łączności.

Do czasu otrzymania w/w decyzji osoby objęte kwarantanną mają prawo do świadczeń chorobowych na podstawie oświadczenia potwierdzającego odbycie obowiązkowej kwarantanny. Należy je złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby.

Oświadczenie można wysłać pocztą albo za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Wzory oświadczeń możesz znaleźć na stronach ZUS.

O świadczeniach jakie przysługują za czas kwarantanny przeczytasz w moim artykule:

Według najnowszych informacji, ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji.

Po wejściu w życie odpowiednich zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.

Aktualności www.zus.pl

#News3 ▪️ Dopłaty do zasiłków z ZUS

Tarcza antykryzysowa mająca na celu ratowanie miejsc pracy umożliwiła pracodawcom m.in. obniżenie wymiaru czasu pracy zatrudnionym w firmach pracownikom. Skorzystanie z tej możliwości przyniosło niestety negatywne skutki dla części pracowników, gdyż otrzymywali świadczenia chorobowe w niższej wysokości.

9 października ZUS rozpoczął dopłaty do świadczeń dla osób, które w wyniku kryzysu miały obniżone wynagrodzenia, a co za tym idzie, również świadczenia chorobowe. 

Jeśli pracownik złoży wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie świadczenia, ten weźmie pod uwagę jego wcześniejsze zarobki i wysokość świadczeń, które dostawał przed obniżeniem mu zarobków, a następnie dopłaci różnicę. Aby otrzymać wyrównanie świadczenia należy złożyć wniosek u pracodawcy lub bezpośrednio w ZUS, w zależności od tego kto jest płatnikiem zasiłku.

Więcej na ten temat ponownego przeliczania podstaw zasiłków przeczytasz w moim artykule:

#News4 ▪️ Kary za brak maseczki w miejscu pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, istnieje obowiązek:

• zakładu pracy w zakresie zapewnienia środków higienicznych pracownikom (§7 Rozporządzania);
zakrywania przez wybranych pracowników ust i nosa na terenie zakładu pracy oraz na obszarze nieruchomości wspólnych § 27 Rozporządzania).

Obowiązek noszenia maseczki istnieje nie tylko w przestrzeni publicznej, ale może obowiązywać również w miejscu pracy. Kary za niestosowanie się do tych zaleceń może nałożyć sam pracodawca.

Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy pracownik powinien przestrzegać przepisów BHP, stosować środki ochrony zbiorowej oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika.

Kara za brak maseczki może być zarówno karą finansową, jak i np. karą upomnienia czy nagany. Są to kary porządkowe, przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy. 

Kara pieniężna za jedno przekroczenie, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 potrącenia z wynagrodzenia za pracę § 1 pkt 1-3.

Informację o nakazie noszenia maseczek pracodawca może umieścić np. na tablicy ogłoszeń lub tymczasowo – w regulaminie pracy. Poprzez takie ogłoszenie nikt nie będzie miał wątpliwości czy do zaleceń się stosować czy nie.

Szefowie urzędów i firm mają obowiązek oceniać ryzyko w swojej placówce i decydować o tym, jak chronić swoich pracowników przed zagrożeniem. Najważniejsze żeby zachować zdrowy rozsądek.

#News5 ▪️ Podejrzenie zarażenia koronawirusem w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy

Zachorowalność w naszym kraju rośnie z dnia na dzień. Rząd nie zdecydował się jeszcze na powtórkę lockdown-u z marca tego roku. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że trafimy na sytuację zarażenia COVID-19 u pracownika naszej firmy.

Gdy pracodawca zauważy u pracownika niepokojące objawy, pierwszym krokiem jaki powinien wykonać jest natychmiastowa izolacja takiej osoby od reszty pracowników. Kolejny to powiadomienie odpowiednich służb sanitarno-epidemiologicznych o zdarzeniu i stosować się bezwzględnie do ich zaleceń.

Pracodawca może skierować taką osobę na test obecności koronawirusa pamiętając, że wówczas to on będzie ponosił koszt badania. W przypadku odmowy wykonania badań przez pracownika, pracodawca ma prawo skierować pracownika na obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne.

Jeśli okaże się, że pracownik jest zarażony, pracodawca powinien zabezpieczyć miejsce pracy danego pracownika w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa. Pracodawca musi liczyć się również z ryzykiem, że służby epidemiologiczne po otrzymaniu zgłoszenia o zachorowaniu pracownika nakażą kwarantannę/izolację znacznej części osób w zakładzie pracy, które miały kontakt z zakażonym.

Zatajenie informacji o zakażeniu jednego z pracowników i zignorowanie podjęcia dodatkowych działań ochronnych, może narazić pracodawcę nie tylko na odpowiedzialność cywilną, ale i karną.

Najbezpieczniejszym obecnie wariantem jest praca zdalna.

#News6 ▪️Odpowiedź MRPiPS na interpelacje poselskie w sprawie zwolnienia z opodatkowania szczepionki przeciwko grypie

Do Ministerstwa Finansów wpłynęły zapytania poselskie nr 11303 i 11341 dotyczące zwolnienia z opodatkowania szczepionki przeciwko grypie. Przedstawione zagadnienia brzmiały następująco: Czy Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić okresowe zwolnienie PIT przy finansowaniu szczepień?

Idea interpelacji poselskich skupiała się głównie na osobach, które są narażone na zakażenia w trakcie wykonywania czynności służbowych i zakładach pracy, które w dobie epidemii rekomendują (i finansują) pracownikom fakultatywne szczepienia przeciwko grypie – taka sytuacja rodzi powstanie obowiązku podatkowego, gdyż uzyskane od pracodawcy nieodpłatne świadczenie stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Przypomnijmy, że w przypadku m.in. policjantów i urzędników, w obecnym stanie prawnym, sfinansowanie szczepień nie skutkuje powstaniem u pracowników przychodu, który podlega opodatkowaniu – ze względu na charakter wykonywanej pracy osoby te większość czasu pracy spędzają w środowisku zagrożeń biologicznych i są szczególnie narażone na zachorowania.

W odpowiedzi czytamy:

Mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie otrzymanych w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Jan Sarnowski

Zaniechanie ma mieć zastosowanie do objętych nim świadczeń uzyskanych w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej będzie obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Ponadto przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie jedynie po jednodniowym vacatio legis, tak aby odbiorcy mogli jak najszybciej skorzystać z rozwiązań w nim zawartych. Ostateczny kształt rozporządzenia będzie znany po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

#News7▪️Kod ubezpieczenia dla pobierających dodatek solidarnościowy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi zaawansowane prace nad wprowadzeniem nowego kodu ubezpieczenia, który obejmie osoby pobierające dodatek solidarnościowy.

Zmiany dotyczą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (aktualnie Dz.U. 2020 poz. 102). 

W załączniku nr 24 do rozporządzenia, w części I. „Kod tytułu ubezpieczenia” w dziale 1. „Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem” dodaje się kod ubezpieczenia dostosowujący aktualne procedury do przepisów wprowadzonych ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1068) i ustawą z 14 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1578).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, o czym z pewnością będziemy informować w kolejnych wydaniach cyklu #HRdetektywi.

#News8 ▪️ Nowe obowiązki dla pracodawców po rocznym vacatio legis

26 października zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 1830; ost.zm. Dz.U. poz. 1649). Rozporządzenie nakłada na pracodawcę nowe obowiązki, a co za tym idzie, również i odpowiedzialność. Od 26.10.2020 r. na pracodawcy ciążył będzie obowiązek:

  • sporządzania instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych (lub grup takich urządzeń), a także odpowiadania za ich bieżącą aktualizację,
  • upoważnienie konkretnych osób do wykonywania w imieniu pracodawcy określonych czynności lub prac eksploatacyjnych, a także do prowadzenia wykazu osób upoważnionych,
  • dopuszczenie (pod nadzorem osób upoważnionych) do wykonywania prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych osób nieposiadających kwalifikacji potwierdzonych na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Prace eksploatacyjne wykonują osoby upoważnione. Pracodawca dopuszcza do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych osoby niebędące osobami uprawnionymi:
1) w celu przyuczenia do zawodu z uwzględnieniem przepisów w sprawie zatrudnienia młodocianych,
2) reprezentujące organy nadzoru,
3) prowadzące specjalistyczne prace serwisowe
– wyłącznie pod nadzorem osoby upoważnionej.

§ 6 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Z pełną treścią Ustawy zapoznaj się tutaj >

#News9 ▪️ Zmiana czasu!

W nocy z soboty na niedzielę – 24 na 25 października – nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Wskazówki w zegarkach cofamy o godzinę, śpimy więc dłużej, ale aby spać spokojnie sprawdź, jakie implikacje dla czasu pracy i wynagrodzeń niesie za sobą zmiana czasu.

Pracownicy pracujący na nocnej zmianie, otrzymają dodatkowe wynagrodzenie – wyliczane na zasadach godzin nadliczbowych oraz dodatków za pracę w porze nocnej. Na moim blogu szczegółowo opisałam ten przypadek:

#News10 ▪️ Chcę zostać HR Detektywem!

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

#News11 ▪️ Szkolenia/webinary

Na stronie sklepu Akademii dostępne są nowe webinary z cyklu „Płace dla zaawansowanych”. Szkolenia mają charakter warsztatów praktycznych. Szkolenia kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych. 

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!