fbpx

HR Detektyw #12 – monitoring nowości i zmian

30 października 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

#News1 ▪️ Mija termin składania deklaracji w ramach Tarczy 5.0

Od 15 października przedsiębiorcy z sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień. 

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r. oraz wykazanie 75 proc. spadek przychodów w porównaniu z tym samym miesiącem kalendarzowym w 2019 r.

Deklaracje rozliczeniowe należy złożyć do 31 października 2020 r. Spóźnienie w tym przypadku będzie oznaczało brak możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Jeżeli przedsiębiorca opłacił już składki, ale spełnia warunki aby zostać zwolnionym z ich płacenia, nadal może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeśli nie ma zaległości na koncie. 

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 23 września 2020 r. pod poz. 1639 i weszła w życie 15 października.

Więcej o Tarczy 5.0 przeczytasz w poprzednim wydaniu HR Detektywa.

#News2 ▪️ Spółki komandytowe objęte podatkiem CIT

Rząd odrzucił możliwość objęcia spółek komandytowych tzw. estońskim CIT i nałożył obowiązek płacenia podatku CIT

Ustawa o objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT dotknie ok. 40 tys. działających w Polsce podmiotów.

Projektowane rozwiązania, mające na celu objęcie spółek komandytowych zakresem podmiotowym ustawy o CIT, ocenić należy jako niepokojące, a ich skutkiem może być wprowadzenie podwójnego opodatkowania tych spółek, podobnego jak np. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rzecznik MŚP

Objęcie CIT spółek komandytowych ma obowiązywać od maja 2021 roku.

Teraz ustawa trafi do Senatu, a po jego poprawkach wróci do Sejmu. Końcowym etapem procesu legislacyjnego jest oczywiście podpis prezydenta.

#News3 ▪️ Praca zdalna na stałe?

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przedłużenie możliwości korzystania przez pracowników z pracy zdalnej lub nawet wprowadza to rozwiązanie na stałe. Zagraniczne korporacje, takie jak Twitter czy Microsoft dają pracownikom prawo wyboru, mogą oni bowiem zostać przy pracy z domu.

Giganci technologiczni, tacy jak Google i Facebook zdecydowali o możliwości pracy zdalnej do końca 2021 roku. Facebook przekazał swoim pracownikom świadczenia w wysokości 1 tys. dolarów na pokrycie kosztów pracy z domu i opieki nad dziećmi.

W ślad za światowymi gigantami może pójść coraz więcej firm. Obecnie nakładane są coraz to nowsze wytyczne dotyczące dystansu społecznego, stąd praca zdalna okazuje się tu idealnym rozwiązaniem.

#News4 ▪️ Strajk kobiet i nieobecność w pracy

Konstytucja RP gwarantuje nam prawo do strajku pracowniczego, przez który należy rozumieć możliwość odstąpienia od wykonywania pracy.

Strajk to powstrzymanie się od pracy w celu rozwiązania sporu zbiorowego z pracodawcą, dotyczącego warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych.

Jednak Strajk Kobiet nie jest strajkiem pracowniczym a obywatelskimi (dotyczy konstytucyjnych praw i wolności). Nie stanowi on strajku w rozumieniu przepisów, nie daje samodzielnej podstawy do niestawienia i nieświadczenia pracy w tym dniu. 

Uczestniczki i uczestnicy takiego strajku powinni zatem usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy.

Pracownicy, którzy biorą udział w akcjach protestacyjnych mogą skorzystać z :

 • urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie lub urlopu bezpłatnego,
 • oddając krew w danym dniu w stacji krwiodawstwa,
 • opieki nad dzieckiem zdrowym,
 • decyzji pracodawcy, który może udzielić dnia wolnego. Od niego również zależy czy będzie to nieobecność usprawiedliwiona płatna czy nieodpłatna.

Niestawienie się do pracy w tym dniu bez odpowiedniego usprawiedliwienia może być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji służbowych.

#News5 ▪️ Odroczenie terminu wdrożenia PPK

22 października Koalicja Obywatelska złożyła Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o PPK. Politycy postulują o:

 • odroczenie terminu wdrożenia PPK w postaci opóźnienia terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK ( której zawarcie powoduje obowiązek naliczania wpłat do PPK) do sierpnia 2021 roku,
  • a w przypadku pracodawców którzy już zawarli umowy o prowadzenie PPK– wprowadzenie możliwości zawieszenia wpłat do PPK do końca 2022 roku.
 • w przypadku jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów zatrudniających od 1 osoby zatrudnionej rozpoczęcie stosowania przepisów ustawy o PPK od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Argumentami za zmianą ustawy są głównie skutki finansowe dla budżetu państwa m.in.:

 • obniżenie wynagrodzenia netto uczestników PPK o 2,25%,
 • wpłaty powitalne finansowane z Funduszu Pracy w 2021 roku mogą sięgnąć 400 mln zł.,
 • nadal nie wystarczająco ukształtowany system PPK ,
 • możliwe masowe zwolnienia urzędników czy zamrożenie wynagrodzeń nie sprzyjają wprowadzeniu PPK w administracji publicznej.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

#News6 ▪️ Praca zdalna na kwarantannie

Kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a która była narażona na takie zakażenie.

Stanowisko ZUS w sprawie pracy zdalnej w okresie kwarantanny z dnia 27.10.2020 r.

Okres, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. 

Na mocy art. 3 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych praca zdalna może zostać polecona, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. 

W przypadku, gdy pracownik nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu z pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Będzie natomiast przysługiwało wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Jak informuje ZUS, w ustawie uchwalonej przez Sejm dnia 22 października 2020 r. (ustawa w toku prac legislacyjnych) zagadnienie to zostało jednoznacznie uregulowane. Ustawodawca wprost wprowadza rozwiązanie, które dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny.

#News7 ▪️Informacje dla sektora ochrony zdrowia

W dniu 20 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dziennik Ustaw 2020 poz. 1840). Dokonuje ono zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.2), w którym po §10 dodaje się §10a w następującym brzmieniu:

W okresie od dnia 20 października do dnia 31 grudnia 2020 r., w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, o których mowa w § 3 ust. 1, jest zwolniony z obowiązku spełniania wymagań określonych w załączniku nr 3, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń odnoszących się do wymaganego personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego, pod warunkiem zapewnienia przez kierownika podmiotu leczniczego ciągłości procesu leczniczego i bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców.

§1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. [Dz. U. 2020 poz. 1840]

Przypomnijmy, że wspomniany Załącznik nr 3 określa warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, zaś wprowadzone rozporządzeniem zmiany czasowo regulują wpływ epidemii na ilość personelu lekarskiego i pielęgniarskiego wymaganego w ramach realizacji świadczeń w trybie hospitalizacji.

Z pełną treścią rozporządzenia zapoznasz się TUTAJ.

News przesłany przez Panią Annę – Dziękujemy!

#News8 ▪️Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy pracowników młodocianych

W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych, szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przeszły na zdalne nauczanie.

 • W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.
 • Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
 • W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikamizwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

1. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b czasowe ograniczenie funkcjonowania systemu oświaty w przypadku zagrożenia życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy młodocianego pracownika, który:
1) jest uczniem branżowej szkoły I stopnia i w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty realizuje zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły lub innej jednostki systemu oświaty, do których uczęszcza,
2) spełnia obowiązek nauki poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy w pozaszkolnym systemie kształcenia
– o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 zadania OHP ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Art. 15f ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

#News9 ▪️System interaktywnych
formularzy dot. legalizacji pobytu w Polsce

Urząd do Spraw Cudzoziemców udostępnił narzędzie, dzięki któremu za pomocą interaktywnych formularzy wypełniać można wnioski w zakresie legalizacji pobytu oraz ochrony międzynarodowej. Na pośrednictwem portalu można wypełnić online wnioski o:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Aby skorzystać z interaktywnych formularzy wniosków wystarczy:

 • Wybrać formularz,
 • Wypełnić go online,
 • Zapisać, wydrukować, sprawdź oraz podpisać,
 • Dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Formularze dostępne są na stronie https://cudzoziemcy.gov.pl/

#News10 ▪️ Chcę zostać HR Detektywem!

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: [email protected]

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

#News11 ▪️ Szkolenia/webinary

Przed nami jeszcze tylko dwa webinary z cyklu „Płace dla zaawansowanych”. Cieszą się one dużym zainteresowaniem więc nie zwlekaj bo w pokoju webinarowym jest ograniczona ilość osób.

Szkolenia mają charakter warsztatów praktycznych. Szkolenia kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych. 

Przed nami:

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!