fbpx

HR Detektyw #13 – monitoring nowości i zmian

6 listopada 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

#News1 ▪️ Kwarantanna dla domowników osoby zakażonej koronawirusem

W dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z jego postanowieniami od 3 listopada 2020 r. obowiązuje przepis dotyczący obowiązkowej kwarantanny dla domowników osoby zakażonej koronawirusem.

Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Wyjątek! Jeżeli domownik odbywa kwarantannę, bo spotkał się z kimś zakażonym, pozostali domownicy nie są objęci kwarantanną!

Od 26 października br. osoba skierowana na test na obecność wirusa Sars-Cov-2 jest zobowiązana na mocy prawa poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania na badania. Kwarantanna jest zawieszana na czas dojazdu do punktu medycznego, pobrania materiału biologicznego do badania i powrotu do miejsca zamieszkania.

Kwarantanny nie stosuje się wobec „ozdrowieńców”, tj. osób, które zakończyły izolację z powodu zakażenia wirusem Sars-Cov-2. Jeżeli takie osoby zamieszkują z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem nie są poddane izolacji ani kwarantannie, gdyż nabyły na wirusa czasową odporność.

Wynagrodzenie lub należne świadczenia (w związku z kwarantanną z powodu stwierdzenia Sars-Cov-2 u domownika) przysługują na podstawie oświadczenia przedstawionego pracodawcy lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich wypłaty.

Oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny zawiera:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego;
 • numer PESEL ubezpieczonego, jeżeli go posiada;
 • informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia;
 • dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
 • podpis ubezpieczonego.

Zgodnie z nowymi regulacjami podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego dla osoby opiekującej się objętym kwarantanną dzieckiem lub inną osobą bliską jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

#News2 ▪️ Dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy

Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem, ma prawo do płatnych dni wolnych na poszukiwanie pracy. Zgodnie z art. 37 Kodeksu pracy dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy przysługują pracownikom w okresie co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

§  1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§  2. Wymiar zwolnienia wynosi:

1) 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;

2) 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1.

Dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy mogą być udzielone jednorazowo lub w częściach. Nie można ich jednak wykorzystać w dniu wolnym od pracy. Udzielane są na wniosek pracownika, a pracodawca nie może odmówić ich udzielenia.

Jeśli pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę ma już nową pracę, dni wolne nie będę mu przysługiwały. 

Z dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie pracy nie może skorzystać pracownik, który sam dokonał wypowiedzenia, albo umowę z nim rozwiązano za porozumieniem stron.

#News3 ▪️ Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń,
deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1940).

Nowe rozporządzenie zmienia wzory formularzy PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Zmienione formularze mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zmiany we wzorach deklaracji podatkowych wynikają z:

 • aktualizacji podstawy prawnej (PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11),
 • zmian w przepisach wynikających z przepisów dotyczących sytuacji pandemicznej i walką z COVID-19 (PIT-4R w części D.2, PIT-8AR w części D),
 • zmian w związku z wdrażaniem programu PPK (PIT-8AR w części C wiersz od 25-30),
 • obowiązywania zwolnienia podatkowego dla osób do 26 roku życia przez cały rok podatkowy 2020, a nie przez część roku podatkowego jak to miało miejsce w 2019 roku znajdujących się w pierwszym progu podatkowym (PIT-11 w części E).

Za prawidłowe uznaje się złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) uzyskanych (poniesionych) na dotychczasowych wzorach formularzy.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 18 listopada br.

#News4 ▪️ Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do lat 8 przysługuje zwolnienie z pracy na czas sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem oraz prawo do zasiłku opiekuńczego.

Na konferencji w dniu 4 listopada, Rząd przedstawił nowe obostrzenia w związku z rosnącą liczbą zachorowań.

Nauka zdalna dla uczniów klas IV-VIII będzie kontynuowana, a od 9 listopada obejmie również pozostałych uczniów czyli klasy I-III szkół podstawowych. Opieka w przedszkolach i w żłobkach pozostaje bez zmian.

W związku z zamknięciem szkół ponownie uruchomiony zostanie dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

„W związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju, dużym wzrostem przypadków zakażeń koronawirusem i wynikającymi z tego decyzjami i obostrzeniami, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, zdecydowaliśmy o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, na zasadach jakie obowiązywały we wrześniu br.”– cyt. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni, tj. od 9 do 29 listopada 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał na dotychczasowych zasadach i przysługiwać będzie w przypadku:

 • zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19,
 • ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek.

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% wynagrodzenia za każdy dzień sprawowania opieki. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 listopada br.

#News5 ▪️ Dyżury medyczne pielęgniarek i położnych

W ramach zmian do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wprowadzono przepis art. 47a stanowiący, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dotyczące instytucji dyżuru medycznego stosuje się do pracowników wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zatrudnionych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń przez całą dobę.

Oznacza to, że we wskazanym okresie m. in. pielęgniarki i położne posiadające wykształcenie średnie mogą pełnić dyżury medyczne, a wynagrodzenie za pełnienie dyżuru będzie ustalane na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników wykonujących zawód medyczny posiadających wyższe wykształcenie.

News przesłany przez Panią Annę – Dziękujemy!

#News6▪️Urzędy administracji publicznej skierowane do pracy zdalnej

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931) pracownicy administracji publicznej skierowani zostali do pracy zdalnej. Nowo dodany § 24a precyzuje, iż urzędnicy urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujący zadania o charakterze publicznym świadczyć mają pracę w formie zdalnej do 4 grudnia  2020 r. Zasady te nie obowiązują jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury.

W dalszym ciągu natomiast obowiązują zasady wynikające z art. 3 specustawy w sprawie COVID-19. Praca zdalna może być zlecona, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do świadczenia pracy w trybie zdalnym i pozwala na to rodzaj pracy.

Zobacz więcej w moim artykule „Obowiązek pracy zdalnej od 3 listopada 2020 r.

#News7 ▪️ Chcę zostać HR Detektywem!

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: [email protected]

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

#News8 ▪️ Szkolenia/webinary

Przed nami już ostatni webinar z cyklu „Płace dla zaawansowanych”. Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem więc nie zwlekaj bo w pokoju webinarowym jest ograniczona ilość osób.

Szkolenia mają charakter warsztatów praktycznych. Kierujemy je do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych. 

Przed nami:

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!