fbpx

HR Detektyw #14 – monitoring nowości i zmian

13 listopada 2020
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

#News1 ▪️ Czy wypłacone w przyszłości świadczenia w wyniku ugody za wypadek przy pracy zaliczane są do przychodu ze stosunku pracy?

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii naprawiania szkody, za którą odpowiedzialny jest pracodawca. Zastosowanie znajdują tu wyłącznie przepisy Kodeksu cywilnego.

Czy świadczenie wypłacone w przyszłości na podstawie ugody pozasądowej na rzecz pracownika należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.0.1426) ustala się:

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wpłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Podstawą wypłaty tu nie jest stosunek pracy, lecz ugoda pozasądowa zawierana w związku z roszczeniami cywilnoprawnymi wobec pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym pracownik ma prawo dochodzenia roszczeń wobec podmiotu, który jest odpowiedzialny za szkodę, w tym wypadku pracodawca.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał interpretacji przepisów dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, która stanowi, że:

Świadczenie jakie zostanie wypłacone na podstawie ugody pozasądowej, nie będzie stanowiło przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Świadczenie to nie może być więc wliczone do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne. Świadczenia pieniężne jakie uzyska poszkodowany pracownik w razie ugody pozasądowej, nie będzie stanowiło przychodu z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

#News2 ▪️ Rząd chce rozszerzyć zwolnienia podatkowe

Uchwalona przez Sejm 28 października 2020 r. ustawa nowelizująca podatek dochodowy od osób fizycznych (druk sejmowy nr 642) przekazana została pod obrady Senatu. Zgodnie z wprowadzoną zmianą zostanie rozszerzony krąg zwolnienia podatkowego dla osób do 26 roku życia z tytułu:

  • odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),
  • odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Oznacza to, że od 2021 r. pracodawcy nie będą pobierać zaliczek na PIT od wypłacanych wynagrodzeń za płatne praktyki absolwenckie oraz staże uczniowskie pracownikom poniżej 26 roku życia. 

#News3 ▪️ Praca zdalna podczas kwarantanny uregulowana przepisami

Za okres trwania kwarantanny przysługuje wynagrodzenie za czas choroby od pracodawcy lub zasiłek chorobowy z ZUS. Jeśli natomiast pracownik wykonuje pracę zdalną podczas kwarantanny, nie przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy, a zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę. Pisałam o tym w artykule Kwarantanna, a wynagrodzenie.

3 listopada 2020 r. prezydent podpisał kolejną wersję ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19. Został w niej dodany przepis, zgodnie z którym w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy przebywający na kwarantannie, mogą za zgodą pracodawcy świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Za pracę zdalną przysługuje 100% wynagrodzenia.

Nowa ustawa nadal nie wprowadza obowiązku świadczenia pracy zdalnej. Dr. A.Miętek z Kancelarii Ożóg Tomczykowski uważa, że pracownik, który jest zdrowy, ale przebywa na kwarantannie i odmówi pracy zdalnej, zarówno w świetle dotychczasowych jak i nowych przepisów powinien odmowę uzasadnić.

W przypadku umów cywilnoprawnych, zmiana miejsca wykonywania pracy musi być oparta na obustronnej zgodzie zleceniobiorcy i zleceniodawcy. Strony są tu równorzędne. Zleceniodawca więc nie może narzucić pracy zdalnej zleceniobiorcy.

#News4 ▪️ Zmiana Kodeksu pracy od 1 grudnia 2020 r.

Na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych od 1 grudnia 2020 r. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące odpowiedzialności materialnej pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. 

Dotyczą one pracowników:

  • wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • zalegających ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Od 1 grudnia 2020 roku do art. 281 dodaje się § 2 i § 3, które brzmią:

Jeżeli pracownik, osoba, która zawarła umowę o pracę z niedochowaniem formy pisemnej, jest osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące – pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.

Kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące – podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.

Przepisy te nakładają na pracodawcę karę pieniężną w sytuacji gdy zatrudnia pracownika “na czarno” lub zaniża jego wynagrodzenie, tak aby nie dokonywać potrąceń alimentacyjnych.

Zmiany te określają pracodawcę jako współodpowiedzialnego unikania płacenia zobowiązań alimentacyjnych.

Do 30 listopada 2020 r. wysokość kary za niepotwierdzenie umowy dłużnika alimentacyjnego jest taka sama jak w przypadku pracownika niebędącego tym dłużnikiem i wynosi od 1000 zł do 30 000 zł.

#News5 ▪️ Przeciętne wynagrodzenie w III kw. bieżącego roku oraz stopa bezrobocia w październiku

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2020 r. wyniosło 5168,93 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2020 r. wzrosło o 4,8 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Liczba bezrobotnych w końcu października 2020 roku wyniosła 1 mln 19 tys. osób i – w porównaniu z końcem września 2020 roku – spadła o 4,7 tys. osób, czyli o 0,5 proc. Stopa bezrobocia była niezmienna i wynosiła 6,1%.

#News6 ▪️ Chcę zostać HR Detektywem!

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: [email protected]

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

#News7 ▪️ Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego z certyfikatem MEN

8-go grudnia rozpoczynamy XI edycję Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, czyli opracowany przeze mnie 9-miesięczny program dydaktyczny, który obejmuje kursy z dziedziny prawa pracy (w tym czasu pracy), naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel.

Akademia jest placówką oświatową rekomendowaną przez MEN, dlatego Absolwenci kursów którzy ukończą Akademię z wynikiem pozytywnym, otrzymują certyfikaty wystawiane na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, wydawane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!