fbpx

HR Detektyw #16 – monitoring nowości i zmian

27 listopada 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

#News1 ▪️ Roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W obwieszczeniu ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 18 listopada 2020 r. ogłoszono zmiany w limicie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 roku.

Kwota ograniczenia w roku 2021 wynosi 157 770 zł (30 x 5.259 zł), a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5259 zł. (M.P. 2020 poz. 1061).

Roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczy 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Gdy roczny przychód osoby ubezpieczonej przekroczy tę kwotę pracodawca powinien od tego momentu zaprzestać odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

#News2 ▪️ Przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Ze względu na przedłużenie nauki zdalnej dla dzieci, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie mógł być pobierany dłużej niż do 29 listopada. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie wydłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego widnieje w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów i zakłada wydłużenie świadczenia na okres od 30 listopada 2020 r. do 24 grudnia 2020 r.

Proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 25 dni, od 30 listopada do 24 grudnia br.

Rozporządzenie wydawane jest na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zasiłek przysługuje rodzicom dzieci do lat 8 w przypadku:

 • nauki zdalnej i zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek,
 • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Ponadto, jest on również wypłacany rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz rodzicom dzieci do 24. roku życia, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie należy przekazać swojemu płatnikowi składek.

Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

#News3 ▪️ Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla przedsiębiorców

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników, jest to nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Pomoc uzależniona będzie od spadku obrotów, utrzymania firmy i zatrudnienia oraz wykazania faktycznych strat.

Z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0 mają skorzystać mikro, małe, średnie oraz duże firmy.  Ma się w niej znaleźć:

 • pomoc dla 40 branż o odpowiedniej klasyfikacji PKD (o subwencje mogą się ubiegać mikrofirmy, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników);
 • dotacje bezzwrotne dla mikrofirm;
 • postojowe;
 • świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • zwolnienia ze składek na ZUS.

Uratowaliśmy 6 mln miejsc pracy. Nie rezygnujemy z dalszego niesienia tej pomocy. Uruchamiamy Tarczę Finansową PFR 2.0. Kolejny etap to 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm. Środki trafią do niemal 40 branż dotkniętych kryzysem – cyt. premier Mateusz Morawiecki.

W przypadku mikrofirm pomoc będzie wypłacana w kwocie 18 tyś. lub 36 tyś. na pracownika. Kwota ta będzie uzależniona od spadku przychodów między listopadem, a końcem marca. Mikrofirmy  będą również mogły skorzystać z umorzenia do 75 proc. pieniędzy, które otrzymają z PFR:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw PFR zamierza pokrywać 70 proc. straty brutto.

Spadek przychodów będzie liczony na podstawie danych za listopad i grudzień 2020 r. oraz prognozowanego obniżenia obrotów w I kwartale 2021 r. czyli w okresie styczeń-marzec. Pomoc finansowa dla MŚP jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.
 • rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie,
 • przedstawienie rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

W przypadku dużych firm możliwa jest aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.

Środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników.

Z subwencji nie można:

 • przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów,
 • przeznaczać środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów z nim związanych,
 • finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji.

Pomoc z tarczy finansowej PFR 2.0 ma być wypłaca od stycznia 2021 r. po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Te podmioty, które obejmie tarcza finansowa 2.0, będą mogły też ubiegać się o umorzenie całej pomocy z tarczy finansowej udzielonej wiosną br. O ile wykażą, że od marca do końca roku miały spadek przychodów o co najmniej 30 proc. Środki bezzwrotne będą zastosowane pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

#News4 ▪️ Wyższe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów

Od 1 grudnia zmienią się limity zarobkowe. Można dorabiać do renty lub wcześniejszej emerytury do określonego limitu przychodów. Jeśli się go przekroczy, ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

Od 1 grudnia kwota, która zawiesza wypłatę świadczenia wynosi 6719,70 zł, co stanowi 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Gdy emeryt lub rencista przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (3618,30 zł), świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Jednak ZUS może maksymalnie zmniejszyć świadczenie o:

 • 620,37 zł, jeśli pobiera się wcześniejszą emeryturę albo rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 465,31 zł, jeśli pobiera się rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 527,35 zł, jeśli pobiera się rentę rodzinną i jesteś jedyną osobą, która jest do niej uprawniona.

Do otrzymanego świadczenia można dorabiać bez ograniczeń, gdy:

 • dostaje się emeryturę i ma się więcej niż 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna),
 • pobiera się rentę dla inwalidów wojennych albo inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową,
 • dostaje się rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
 • pobiera się rentę rodzinną, której kwota jest wyższa od emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3618,30 zł brutto przychodu.

#News5 ▪️ Obowiązek informacyjny o każdej umowie o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek lub osoby fizyczne zlecające dzieło będą zobowiązani do poinformowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło z osobą, z którą nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Zgodnie z Ust. 17 do art. 36 ustawy systemowej, Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło, informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Od 1 stycznia 2021 r. ma wejść w życie nowy dokument ubezpieczeniowy, będzie to formularz RUD służący do zgłaszania umów o dzieło do ZUS.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów został opublikowany 20 listopada 2020 r. w Rządowym Centrum Legislacji.

#News6 ▪️ Kursy/webinary

8-go grudnia rozpoczynamy XI edycję Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, czyli opracowany przeze mnie 9-miesięczny program dydaktyczny, który obejmuje kursy z dziedziny prawa pracy (w tym czasu pracy), naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel.

Akademia jest placówką oświatową rekomendowaną przez MEN, dlatego Absolwenci kursów którzy ukończą Akademię z wynikiem pozytywnym, otrzymują certyfikaty wystawiane na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, wydawane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!