fbpx

HR Detektyw #18 – monitoring nowości i zmian

11 grudnia 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

#News1 ▪️ Kontrole PIP w 2021 r.

Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić 52 tys. kontroli w 2021 r. Kontrole będą prowadzone w trudnych warunkach wywołanych pandemią COVID-19, co może przyczynić się do wydłużenia czynności kontrolnych.

Działania kontrolne głównie będą obejmować:

 • weryfikację prawidłowości stosowania rozwiązań prawnych, związanych ze zwalczaniem pandemii,
 • działania prewencyjne w celu ochrony pracowników w sytuacji zagrożenia epidemicznego,
 • sprawdzaniu działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia zatrudnionym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie epidemii COVID-19,
 • legalności zatrudnienia,
 • przestrzeganiu nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dotyczących m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Jestem przekonany, że inspektorzy pracy i pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy dołożą wszelkich starań, by w pełni zrealizować powierzone im zadania określone w zaprezentowanym planie działania na 2021 rok – cyt. Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński.

#News2 ▪️ Interpretacja ZUS w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne części składki na ubezpieczenia grupowe

Kilka tygodni temu wpłynęło do ZUS zapytanie od przedsiębiorcy czy różnica w wysokości składki ubezpieczenia grupowego, którą pracodawca będzie opłacał za pracownika, stanowi przychód pracownika?

U wspomnianego pracodawcy w Regulaminie wynagradzania wprowadzono zapis:

„Pracodawca umożliwia pracownikom zakup świadczeń medycznych po cenach niższych niż detalicznych poprzez:

 1. Zawarcie grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Współfinansowania przez pracodawcę kosztów usługi.

Wybór oraz ustalenia szczegółowych zasad finansowania świadczeń medycznych odbywa się w porozumieniu z pracownikami stanowiącym załącznik do regulaminu.”

Pracownik będzie więc współfinansował część składki (1zł), a pozostałą kwotę będzie finansował przedsiębiorca.

Odpowiedź ZUS jest następująca:

Finansowana przez przedsiębiorcę część opłaty za ww. usługę ubezpieczeniową nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych również wskazuje, że kwota ta nie będzie również podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Przedsiębiorca więc nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu stosunku pracy od finansowanej przez niego części składki na Grupowe Ubezpieczenia na Życie.

#News3 ▪️ Można składać wnioski o odroczenie terminu płatności składek ZUS

Płatnicy, którym 10 i 15 grudnia upływa termin na opłacenie składek za listopad 2020 r. i którzy czekają na wejście w życie przepisów Tarczy antykryzysowej 6.0, mogą już teraz złożyć wnioski o odroczenie terminu płatności składek listopadowych np. o miesiąc. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą.

Płatnik może również zdecydować się opłacić składki za listopad w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za ten miesiąc. Wówczas – zgodnie z projektowanymi przepisami – opłacone składki zostaną mu zwrócone. Jeżeli okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za listopad i płatnik opłaci składki po terminie płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek (źródło: www.zus.pl).

Prace nadal są w toku a zbliża się termin płatności składek, więc apelujemy do właścicieli firm, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za listopad i nie wiedzą, czy mają opłacać składki czy nie, żeby złożyli wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc – cyt. Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

#News4 ▪️ Praca zdalna podczas izolacji

W dniu 5 grudnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, określająca pracę zdalną podczas izolacji.

Zgodnie z art. 4ha ustawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2157):

 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8.
 2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach domowych, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Więcej o pracy zdalnej podczas izolacji przeczytasz w artykule:

#News5 ▪️ Czy zostanie wydłużony okres uaktualnienia badań okresowych?

26 października wpłynął do sejmu poselski projekt klubu PiS ustawy o zmianie ustawy w sprawie COVID-19. Celem projektu jest wydłużenie okresu, jaki po zakończeniu pandemii będą mieli przedsiębiorcy na uaktualnienie badań okresowych swoich pracowników.

Posłowie chcą, aby art. 12a ust. 2 i ust. 3 ustawy brzmiał następująco:

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik będą obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

Chcą też dodać:

W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wydłużony zostanie termin na wykonanie wstępnego badania lekarskiego przez osoby zatrudniane na stanowisku pracy innym niż administracyjno-biurowe do 180 dni.

Wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Art. 31m ust. 1 ustawy miałby brzmieć:

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Prace nad ustawą nadal trwają.

#News6 ▪️ Zerowy PIT dla młodych rozszerzony

Została opublikowana ustawa zawierająca zmiany w PIT dla młodych, zapowiedziane przez Premiera w drugiej połowie września tego roku.

Tym razem ulgą zostały objęte również osoby poniżej 26 roku życia zatrudnione z tytułu:

 •  odbywania praktyki absolwenckiej,
 •  odbywania stażu uczniowskiego.

Zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Powyższe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku. Nowe rozwiązanie ma więc zastosowanie do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2021 r.

Zmiana dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

#News7 ▪️ Kursy/webinary

Przed nami II edycja webinaru z cyklu „Płace dla zaawansowanych”. Cykl ten cieszy się dużym zainteresowaniem więc nie zwlekaj bo w pokoju webinarowym jest ograniczona ilość osób.

Szkolenia mają charakter warsztatów praktycznych. Szkolenia kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych. 

Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany we wzorach formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR (Dz.U z 2020 poz.1940), zmiany ustawy o PDOF od 01 sierpnia 2019 r. zwalniający przychody osób do 26 lat, deklaracje roczne PIT-11 dla pracowników i zleceniobiorców, deklaracje roczne PIT-11 dla pracowników oddelegowanych i cudzoziemców, lista płac z przychodami zwolnionymi z opodatkowania.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!