fbpx

HR Detektyw #19 – monitoring nowości i zmian

18 grudnia 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

#News1 ▪️ Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r.

ZUS ogłosił najniższą podstawę wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń – grudzień 2021 r. Oczywiście są one wyższe niż w roku 2020 r.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla nowych firm prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych, nie będzie niższa niż 840 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.).

Za miesiące styczeń – grudzień 2021 r. składka na ubezpieczenia społeczne będzie wynosić minimum:

 • 163,97 zł  (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 67,20 zł  (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
 • 20,58 zł  (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla firm prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą dłużej niż 24 miesiące kalendarzowe, nie będzie niższa niż 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5259 zł).

Składka na ubezpieczenie społeczne dla tych firm wyniesie:

 • 615,93 zł zł  (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 252,43  zł  (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
 • 77,31 zł  (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.

Nowa składka zdrowotna obowiązująca w 2021 roku nie jest jeszcze znana. Jej wysokość poznamy pod koniec stycznia, po ogłoszeniu przez Prezesa GUS wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale 2020 r.

#News2 ▪️ Przeciętne wynagrodzenie w listopadzie

Przeciętne wynagrodzenie w firmach zatrudniających ponad 9 osób, wyniosło w listopadzie dokładnie 5484,07 zł brutto

W skali roku (listopad 2020 r. do listopada 2019 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 4,9%.

Dane GUS nie obejmują małych firm i zatrudnionych na umowy zlecenie czy o dzieło. Nie uwzględnia też budżetówki, a jak wiadomo te sektory zatrudnionych mocno zaniżają średnią.

W sektorze przedsiębiorstw odnotowano również spadek zatrudnienia o 1,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

„Źródło danych GUS”

#News3 ▪️ Tarcza 6.0 tzw. branżowa

Tarcza 6.0 czyli tzw. branżowa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i opublikowana w Dzienniku Ustaw (DZ. U. 2020 r. poz. 2255).

Pakiet pomocowy zawiera:

 • zwolnienia z ZUS za listopad,
 • świadczenia postojowe ok. 2 tys. zł miesięcznie,
 • tzw. małe dotacje czyli pożyczka bezzwrotna w wysokości 5 tys. zł,
 • dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł,
 • rekompensata dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, pod warunkiem, że płacone są za nich składki na ubezpieczenia społeczne.

Z tarczy skorzystać ma ok. 40 branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku lockdownu.

Przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw, natomiast regulacje dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz dotacji po upływie trzech dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Więcej przeczytasz tutaj:

#News4 ▪️ Kolejne nowe wzory formularzy PIT

Niecałe dwa miesiące temu Minister finansów zmienił wzory formularzy PIT w nowelizacji z 21 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1940). Pisaliśmy o tym w HR Detektywie #13.

Od stycznia 2021 r. będą obowiązywać już nowe wzory formularzy PIT. Modyfikację tą wymusiły zmiany w przepisach czyli ustawy podatkowe lub tzw. covidowe, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

Zmiana dotyczy zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, PIT/Z, PIT/WZ oraz PIT/SE.

Nowe wzory formularzy PIT pozwolą odliczyć darowizny na przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa (rozszerzony katalog darowizn określa art. 52n ustawy PIT) za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego. 

W rozliczeniach podatkowych PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz w załączniku PIT/IP umieszczono sekcję dotyczącą ulgi za złe długi. Ulga na złe długi daje możliwość korekty podatku w przypadku braku zapłaty za fakturę przez wierzyciela. W celu rozliczenia tej preferencji podatkowej stworzono także nowy załącznik PIT/WZ.

Dla potrzeb rozliczenia rocznego za 2020 r. konstrukcja niektórych ww. formularzy tj. PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37 oraz załączniki do tych zeznań tj. PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/O, PIT/IP i PIT/Z wymagają modyfikacji polegającej na uwzględnieniu zmian przepisów, które determinują sposób rozliczenia dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. – uzasadnienie projektu.

Jedną ze zmian, która wpłynęła na zmianę wzoru zeznań podatkowych, jest dodanie w „Informacjach Dodatkowych” check-box, informujących o rezygnacji z wpłacania przez podatników zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy PIT.

Projekt przewiduje też nowy wzór PIT-11, ale będzie miał on zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych dopiero od 1 stycznia 2021 r. Zmiany dotyczą rozszerzenia PIT-0 dla młodych o przychody z tytułu praktyk absolwenckich i staży uczniowskich (Dz.U. 2020 poz. 2123).

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

#News5 ▪️ Wyrok Sądu Najwyższego, odnoszący się do problematyki wypowiadania umów o pracę

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Niewłaściwie określona w dokumencie przyczyna uzasadniająca jego złożenie może mieć poważne konsekwencje.

Sprawa dotyczy pracownika zatrudnionego jako młodszy asystent rehabilitacji, który zostawił pacjentów-dzieci z poleceniem, by czekały na następnego konsultanta, bo spieszył się na zajęcia do kolejnej grupy. Kolejny asystent nie przyszedł i dzieci same opuściły szatnie. Pracodawca zażądał oświadczenia od pracownika, że następnym razem w takiej sytuacji zwróci się do przełożonego o pomoc. Pracownik odmówił twierdząc, że jest to przyznanie się do winy. Pracodawca zwolnił go z pracy, a za przyczynę podał utratę zaufania.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2016 r. (I PK 187/15) jest następujący:

Niewłaściwa organizacja pracy, uniemożliwiająca pracownikowi punktualne wykonywanie obowiązków, nie może uzasadniać utraty zaufania do pracownika i wypowiedzenia z tego względu umowy o pracę. Również odmowa złożenia oświadczenia, że pracownik będzie informował przełożonego o wykonywaniu czynności zgodnie z ustalonym przez przełożonego harmonogramem, nie może uzasadniać wypowiedzenia. Pracodawca nie może zrzucać odpowiedzialności za złą organizację pracy na pracownika.

#News6 ▪️ Zmiany w badaniach lekarskich pracowników

Przedwczoraj tj.16 grudnia weszła w życie ustawa z 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wydłużyła czas na zrealizowanie obowiązku wykonania badań okresowych do 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 2255).

Po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków w zakresie przeprowadzenia badań okresowych (wynikających m.in. z art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

Dodano ust. 5, na podstawie którego w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

1) w stosunku do osoby zatrudnianej na stanowisko pracy inne niż administracyjno-biurowe okresy, o których mowa w art. 229 § 1(1) pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dotyczące przyjmowania do pracy osób, które nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim na podstawie tych przepisów), zostają wydłużone do 180 dni;

2) wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie takie, również traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (dotychczas po upływie 30 dni), w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

#News7 ▪️ Ostatni HR Detektyw

To już ostatni HR Detektyw w tym roku.

Wszystkim czytelnikom życzymy:

Zdrowych i Wesołych Świąt. Niech w Waszych domach zagości mądrość i zgoda, uśmiech i dostatek.

Niech przez cały rok nie braknie zdrowia i miłości! Nowy Rok niech nam wszystkim przyniesie ulgę i nadzieję na lepszy czas.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!