fbpx

HR Detektyw #23 – monitoring nowości i zmian

29 stycznia 2021
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Pamiętaj, że HR Detektywa możesz również oglądać i słuchać na moim kanale YouTube - HR na szpilkach.

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

#News 1 ▪️ Prawa pracowników do bycia offline

Parlament Europejski 21 stycznia przyjął sprawozdanie, w którym wezwał Komisję Europejską do opracowania ogólnounijnych przepisów pozwalających pracownikom do bycia offline. 

Co to oznacza w praktyce? A no to, że pracownicy mieliby prawo do nie odpowiadania na maile lub telefony od pracodawców poza godzinami pracy lub na urlopie, a pracodawcy musieliby rozwiązywać nieoczekiwane problemy samodzielnie nie mając do tego odpowiedniego przygotowania. Pracownicy mieliby również gwarancję, że nie będą z tego powodu dyskryminowani, krytykowani oraz nie zostaną zwolnieni przez pracodawcę.

Unijni pracodawcy zaznaczają, że istnieją co prawda unijne dyrektywy, regulujące czas pracy czy też prawo do urlopu, ale większość z nich powstała w czasach, kiedy cyfryzacja nie pełniła jeszcze tak kluczowej roli w życiu zawodowym i dzisiaj są zwyczajnie przestarzałe. Zdaniem brukselskich polityków prawo do bycia offline powinno zostać zapisane w unijnym ustawodawstwie.

Niektóre państwa, jak np. Francja i Belgia, wpisały już do swoich przepisów krajowych prawo do bycia offline. Jako Europejczykowi trudno mi zaakceptować, że te przepisy są dostępne tylko dla pracowników w tych państwach, a nie dla wszystkich pracujących w UE. Dlatego uważam, że trzeba działać, żeby to prawo zostało uznane i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Komisja jest gotowa wesprzeć tę inicjatywę – powiedział komisarz UE ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Nicolas Schmit.

#News 2 ▪️ Ozusowanie wszystkich umów zlecenia i umów o dzieło

W pierwszym kwartale 2021 r. rząd ma zająć się przygotowywanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a dokładnie wiceministra Stanisława Szweda, projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada likwidację tzw. zbiegów umów i ozusowanie wszystkich umów zlecenia i umów o dzieło. 

Obecnie obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne wykonujące pracę m.in. na podstawie umowy zlecenia. W przypadku kilku umów zlecenia, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia, zleceniobiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom od kolejnych umów.

Za pełnym ozusowaniem umów zlecenia opowiada się Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i takie stanowisko przekazane zostało Zespołowi ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego i trafiło do ministerstwa.

Planuje się “ozusować” każdą następną umowę zlecenia do podstawy wymiaru, a także umowy o dzieło. To oznacza odejście od obowiązującej zasady, że pierwsza umowa jest w pełni ozusowana, a od każdej kolejnej opłacana jest wyłącznie składka zdrowotna. W ten sposób cywilnoprawny charakter umów zlecenia i o dzieło ma być de facto kosztowo zrównany z umowami z kodeksu pracy – dr Wojciech Nagel, członek Zespołu Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego.

Projekt, jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, przewiduje zmiany w zakresie:

 • ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty;
 • ustalania prawa do świadczeń;
 • usprawnienia obsługi i uporządkowania działań płatników składek w celu stabilizacji stanów kont płatników i ubezpieczonych;
 • usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek
 • prowadzonej przez Zakład gospodarki finansowej.

Wprowadzenie w życie planowanych zmian rządu pociągnie za sobą zwiększenie kosztów zatrudnienia, a tym samym wzrostem zatrudnienia w szarej strefie.

Na razie nie jest znana data wprowadzenia podniesienia kosztów umów cywilnoprawnych.

#News 3 ▪️ Dwa dni wolnego za oddanie osocza

Osocze mogą oddać osoby, które były zakażone koronawirusem (SARS-CoV-2) bądź chorowały na COVID-19 i wyzdrowiały, w efekcie czego w ich krwi znajdują się przeciwciała. Osocze mogą oddawać osoby w wieku od 18 do 65 lat, które wyzdrowiały z COVID-19 i miały chorobę potwierdzoną testami. Mogły przejść ją nawet bezobjawowo.

Zgodnie z opublikowaną 25 stycznia ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, osoby, które oddadzą osocze, będą mogły skorzystać z kilku przywilejów:

 • 2 dni wolne od świadczenia pracy dla Honorowych Dawców Osocza i Honorowych Dawców Krwi – w dniu oddania krwi i w dniu następnym,
 • ograniczona czasowo ulga za transport kolejowy (33%) – którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi pełnej lub osocza po chorobie COVID-19 (6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia),
 • ograniczone czasowo prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych (12 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia),
 • ulga PIT – osocze krwi to darowizna, którą można odliczyć od podatku.

Dokumentem poświadczającym uprawnienia jest:

 • w przypadku dwóch dni wolnych od pracy – zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA;
 • w przypadku ulgowych przejazdów – zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.

Dwudniowe zwolnienie od pracy z tytułu oddania osocza jest zwolnieniem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a więc jest to absencja płatna. Dwa dni wolne od pracy przysługują wyłącznie w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Uwaga: Zaświadczeń ze stacji krwiodawstwa nie wolno przechowywać! Można o nie prosić jedynie do wglądu. 

#News 4 ▪️ Mija termin składania  informacji ZUS IWA

Deklaracja ZUS IWA jest informacją o danych koniecznych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Obowiązek złożenia jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mija 31 stycznia.

Informację ZUS IWA sporządzają wyłącznie płatnicy, którzy spełniają poniższe warunki:

 • nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku i co najmniej 1 dzień w styczniu danego roku opłacali składki na ubezpieczenie wypadkowe za co najmniej jedną osobę,
 • 31 grudnia poprzedniego roku byli wpisani do rejestru REGON,
 • w 2020 zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średnio co najmniej 10 ubezpieczonych.

Ważne! Nie ma potrzeby składać informacji ZUS IWA, jeżeli chociaż w jednym miesiącu poprzedniego roku ani jedna osoba, za którą opłacane są składki, nie podlegała temu ubezpieczeniu.

UWAGA: Do końca stycznia należy również złożyć PIT-11 oraz PIT-4R do Urzędu Skarbowego.

#News 5 ▪️ Rząd chce rozszerzyć tarczę finansową o kolejne kody PKD

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekty uchwał, które rozszerzają Tarczę finansową o kolejne 5 kodów PKD. Są to:

 • sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z);
 • sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z);
 • nauka języków obcych (85.59.A);
 • działalność klubów sportowych (93.12.Z);
 • pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z).

O tarczy branżowej pisaliśmy w artykule – Tarcza 6.0 tzw. tarcza branżowa.

#News 6 ▪️ Rośnie bezrobocie – na szczęście nieznacznie

Jak podaje GUS – stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2020 r. wyniosła 6,2% i była wyższa niż w listopadzie 2020 r. (6,1%).

Jest to pierwszy wzrost od 6 miesięcy. Od czerwca do listopada stopa bezrobocia była na tym samym poziomie czyli 6,1%.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 1.046,4 tys. wobec 1.025,7 tys. osób w listopadzie.

Co ważne, w żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11%, choć był silnie zróżnicowany terytorialnie. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w wielkopolskim (3,7%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,1%).

Resort rozwoju podkreślił, ze wzrost bezrobocia w grudniu jest zjawiskiem typowym dla końca roku i obserwowanym również w ubiegłych latach.

Polski rynek pracy kształtuje się bardzo dobrze na tle Europy, jesteśmy bowiem w czołówce krajów z najniższym wskaźnikiem bezrobocia.

#News 7 ▪️ Kursy/webinary

Luty będzie bardzo pracowitym miesiącem.

Od 10 lutego zapraszamy na kolejne webinary z cyklu “Płace dla zaawansowanych”. Pierwszym z nich będzie:

To szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych rozliczających pracowników oddelegowanych do pracy za granicą.

Drugim szkoleniem będzie:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania: urlopów, ekwiwalentów, odpraw, PPK, izolacji, kwarantanny i innych sytuacji związanych z COVID-19. 

Kolejnym szkoleniem będzie webinar rozpoczynający nowy cykl spotkań z komornikiem:

Jakie dokładnie prawa i obowiązki ma pracodawca względem komornika? Czy jesteś pewny, że udzielane przez Ciebie informacje są zgodne z prawem? Jeśli nie do końca czujesz się pewnie w relacji pracodawca-komornik, to szkolenie jest dla Ciebie!

Jest to opracowany przeze mnie 9-miesięczny program dydaktyczny, który obejmuje kursy z dziedziny prawa pracy (w tym czasu pracy), naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel. Podczas szkoleń nie zabraknie dziesiątek przykładów, ćwiczeń i ciekawych quizów.

Akademia jest placówką oświatową rekomendowaną przez MEN. Absolwenci kursów którzy ukończą Akademię z wynikiem pozytywnym, otrzymują certyfikaty wystawiane na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, wydawane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Uwaga: Teraz możesz obejrzeć HR detektywa również w formacie wideo. Zapraszam na mój kanał na YouTube.

No token or token has expired.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!