fbpx

HR Detektyw #25 – monitoring nowości i zmian

12 lutego 2021
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Pamiętaj, że HR Detektywa możesz również oglądać i słuchać na moim kanale YouTube - HR na szpilkach.

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

#News 1 ▪️ Tarcza Finansowa 2.0 rozszerzona o kolejne kody PKD

Rada Ministrów podjęła decyzję o rozszerzeniu wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm. Tarcza Finansowa 2.0. ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być również całkowicie umarzane. 

Aby móc o nią zawnioskować należy spełnić kilka warunków, wśród nich m.in.

 • Jeden z wpisów PKD działalności powinien znajdować się w wykazie branż ujętych w rozporządzeniu o Tarczy PFR 2.0 (nie musi być to przeważający rodzaj prowadzenia działalności).
 • Obrót w 2020 r. nie przekroczył 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
 • min. 30. proc. spadek obrotów w 2020 r.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą też wykazać dodatkowo spadek przychodów (30. proc. spadek w okresie listopad – grudzień 2020 r. LUB styczeń – marzec 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.).

Na liście znalazło się 9 dodatkowych branż szczególnie poszkodowanych przez sytuację związaną z COVID-19.

Są to kody:

 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Co istotne, powyższe kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej.

Wybrane warunki udzielenia subwencji to:

 • prowadzenie działalności w ramach co najmniej jednego określonego w programie kodu PKD (nie musi być to przeważający rodzaj prowadzenia działalności),
 • zatrudnianie co najmniej jednego pracownika na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 lipca 2020 r.,
 • co najmniej 30% spadku obrotów. Możemy wybrać, który okres chcemy porównać:
  • kwiecień – grudzień 2020 r. do kwietnia – grudnia 2019 r.
  • październik – grudzień 2020 r. do października – grudnia 2019 r.
 • brak zaległości w opłacaniu podatków i składek ZUS na 31 grudnia 2019 r. lub 31 grudnia 2020 r. lub na dzień składania wniosku.

Subwencja finansowa z Tarczy Finansowej 2.0 w przypadku mikrofirmy podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem:

 • kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej od dnia złożenia wniosku o subwencję do 31 grudnia 2021 r. ,
 • utrzymania średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. lub rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji (MŚP),
 • weryfikacji ex post prognozy straty oraz wysokości obrotów gospodarczych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (MŚP).

Wnioski o udzielenie wsparcia mogą być składane przez przedsiębiorców do 28 lutego 2021 r. za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej (banki uczestniczące w Tarczy Finansowej PFR 2.0 od piątku 5.02.2021 r.).

#News 2 ▪️ Zmiany w zasiłkach chorobowych

Rząd ma pomysł na „załatwiane” zwolnienia lekarskie.

MRiPS przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

W projekcie zmian znalazł się m.in. pomysł na:

 • skrócenie okresu możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni,
 • nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego (zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności, jak i okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed lub po przerwie, jeżeli przerwa ta jest nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży).

Projektowane zmiany przewidują nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego.

Po 182-dniowym zwolnieniu lekarskim nie będzie już możliwości niemal natychmiastowego uzyskiwania prawa do kolejnych 182 dni chorobowego. Zwolnienia lekarskie mają przestać być wystawiane w trybie ciągłym.

Nowe przepisy będą wymagać przynajmniej 60-dniowego okresu przerwy w zwolnieniu lekarskim, aby odnowić sobie prawo do kolejnych 6 miesięcy płatnej absencji od pracy.

Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 kwietnia 2021 roku.

#News 3 ▪️ Dochód gwarantowany – czy to realne?

Kwestia bezwarunkowego dochodu podstawowego dyskutowana jest w wielu krajach europejskich. Niektóre już nawet przeprowadziły eksperymenty (np. Finlandia czy Kanada), a w innych trwają debaty publiczne. Dyskusja ta trafia teraz do Polski. Póki co żaden kraj nie zdecydował się na takie rozwiązanie.

W idei dochodu gwarantowanego chodzi o to, by każda osoba, od urodzenia do śmierci, niezależnie od tego, czym się zajmuje i jakie ma źródła utrzymania, otrzymywała dochód zaspokajający podstawowe potrzeby. Celem jest tu wyeliminowanie ubóstwa.

Polski Instytut Ekonomiczny uważa, że wprowadzenie dochodu gwarantowanego musiałoby się wiązać z likwidacją części obowiązujących obecnie świadczeń socjalnych, wyraźnego podwyższenia podatków płaconych przez osoby fizyczne i firmy, bądź też znacznego wzrostu zadłużenia państwa.

Szacowany koszt takiego programu według ekspertów z PIE przy założeniu świadczeń w wysokości 1200 zł dla osób w wieku produkcyjnym oraz 600 zł dla dzieci wyniósłby 376 mld zł rocznie. Dla porównania w 2018 r. łączna kwota wydatków na cały system zabezpieczeń i pomocy społecznej wyniosła 343 mld zł.

PIE zrobił badania na temat powszechnego dochodu podstawowego. Nieco ponad 50 proc. respondentów w Polsce ( z wyraźną przewagą osób młodych z wykształceniem poniżej średniego) jest za wprowadzeniem dochodu gwarantowanego. Jeśli wiązałoby się to z podniesieniem podatków poparcie spada do 30 proc. Nieco mniej, bo 28 proc. zaakceptowałoby dochód gwarantowany przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu usług i świadczeń socjalnych. Z kolei już tylko 24 proc. Polaków popierałaby takie rozwiązanie, gdyby wiązało się to ze wzrostem zadłużenia kraju.

#News 4 ▪️ Koszt pracy zdalnej

5 lutego odbyło się posiedzenie zespołu prawa pracy Rady Dialogu Społecznego, na którym dyskutowano o kwestii kosztów związanych z pracą zdalną.

Przedstawiono 3 stanowiska:

 1. MRPIT uważa, że pracodawca powinien ponosić:
  • koszty związane z używaniem do pracy zdalnej własnych materiałów i narzędzi przez pracownika,
  • koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, w tym w szczególności koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych. Koszt ten powinien być określany na poziomie zakładu pracy.
 2. Związki zawodowe chcą, aby ustalić minimalny zakres i wysokość ekwiwalentu jako formy pokrycia rzeczywistych zwiększonych kosztów pracownika przy wykonywaniu pracy zdalnej np. dodatkowy koszt zużycia mediów. Związkowcy uważają, że w kodeksie pracy lub rozporządzeniu wykonawczym powinno znaleźć się również dokładne wyszczególnienie jakiego rodzaju koszty powinno uwzględnić się przy obliczeniu.
 3. Pracodawcy zaznaczyli, że nie chcą określania minimalnej kwoty w ustawie, uważają, że powinno to zostać zrobione na poziomie wewnątrzzakładowym. Zaś okazjonalna praca zdalna na wniosek pracownika nie powinna być łączona z kosztami.

Związki zawodowe i pracodawcy niestety nie porozumiały się w kwestii kosztów. Kolejny krok należy do MRPIT, który przedstawi ostateczny projekt zmian i rozpocznie oficjalny proces legislacyjny. Konkretne terminy nie są znane.

#News 5 ▪️ Nowe stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia o nowych stopach procentowych składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W przypadku 40 grup działalności stawki pozostaną bez zmian, a wzrost przewidziano dla 8 grup. Niższe stopy procentowe będą dotyczyć z kolei 16 grup. Najniższa stopa procentowa wyniesie 0,67 proc. i będzie mogła być zastosowana np. przy działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz produkcji odzieży, a najwyższa 3,33 proc. przy działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie.

Nowe stopy procentowe wejdą w życie od 1 kwietnia b.r.

#News 6 ▪️ Ozusowane umowy zlecenia

Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie umowy zlecenia mają zostać oskładkowane, bez względu na to, czy jest to pierwsza czy kolejna umowa.

Takie uporządkowanie systemu byłoby kolejnym krokiem w kierunku likwidacji nadużywania innych niż umowa o pracę form zatrudnienia. Wyrównałoby także warunki konkurencyjne na rynku. Konsekwencją obowiązywania zasady zbiegu tytułów jest także bardzo niski poziom świadczeń emerytalnych osób, które na takich umowach pracowały większość swojego zawodowego życia – wyjaśnił sekretarz stanu w MRiPS, Stanisław Szwed.

Aktualnie osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie płacą składki emerytalne i rentowe tylko od pierwszej umowy, która uwzględnia minimalne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2800 zł brutto. A przy zawarciu kolejnej umowy płacona jest tylko składka zdrowotna, dzięki czemu zleceniobiorca dostaje wyższe wynagrodzenie.

Przy ozusowaniu umów zleceń wyższe koszty będzie ponosił zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. Dla zleceniobiorców oznacza to mniejsze wynagrodzenie, ale wyższe emerytury w przyszłości.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej niedługo przedstawi projekt ustawy dotyczący oskładkowania wszystkich umów zlecenia – zapewnia Stanisław Szwed.

#News 7 ▪️ Kogo potrzebuje rynek pracy w 2021 r.

Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Celem prognozy jest wskazanie w jakim kierunku powinna kształtować się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to: automatyk, dekarz, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter nawierzchni kolejowej, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

4 z nich na liście krajowej znalazły się po raz pierwszy. Są to: dekarz, technik dekarstwa, technik robotyk i monter nawierzchni kolejowej.

Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny), danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej.

Niestety wśród powyższych zawodów nie ma pierwiastka kobiecego. Jednak nie oznacza to, że kobiet w tych profesjach nie ma.

#News 8 ▪️ Kursy/webinary

W lutym zapraszam Cię na szkolenie rozpoczynające nowy cykl spotkań z komornikiem:

Jakie dokładnie prawa i obowiązki ma pracodawca względem komornika? Czy jesteś pewny, że udzielane przez Ciebie informacje są zgodne z prawem? Jeśli nie do końca czujesz się pewnie w relacji pracodawca-komornik, to szkolenie jest dla Ciebie!

24 lutego zapraszamy na kolejny webinar z cyklu „Płace dla zaawansowanych”.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania: urlopów, ekwiwalentów, odpraw, PPK, izolacji, kwarantanny i innych sytuacji związanych z COVID-19. 

Jest to opracowany przeze mnie 9-miesięczny program dydaktyczny, który obejmuje kursy z dziedziny prawa pracy (w tym czasu pracy), naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel. Podczas szkoleń nie zabraknie dziesiątek przykładów, ćwiczeń i ciekawych quizów.

Akademia jest placówką oświatową rekomendowaną przez MEN. Absolwenci kursów którzy ukończą Akademię z wynikiem pozytywnym, otrzymują certyfikaty wystawiane na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, wydawane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Uwaga: Teraz możesz obejrzeć HR detektywa również w formacie wideo. Zapraszam na mój kanał na YouTube.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!