fbpx

HR Detektyw #26 – monitoring nowości i zmian

19 lutego 2021
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Pamiętaj, że HR Detektywa możesz również oglądać i słuchać na moim kanale YouTube - HR na szpilkach.

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

#News 1 ▪️ Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został ponownie wydłużony

Rząd zdecydował o ponownym przedłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego (Dz.U. 2021 poz. 286). Zostaje on wydłużony do 28 lutego.

Zgodnie z przepisami ustawy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. O jego wypłatę mogą ubiegać się też rodzice w przypadku ograniczonego otwarcia takich placówek.

Na bieżąco monitorujemy sytuację epidemiczną w kraju. Po przeprowadzeniu analiz zdecydowaliśmy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy kolejny raz zostanie wydłużony o kolejne dwa tygodnie. Oznacza to, że do końca lutego uprawnieni rodzice będą mogli skorzystać z tej formy wsparcia” – poinformowała minister Marlena Maląg.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Dodatkowy zasiłek nie przysługuje tym rodzicom, z których jeden jest np. bezrobotny, lub też korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, uprawnione osoby muszą złożyć u swojego płatnika składek do ZUS (czyli pracodawcy lub zleceniodawcy) oświadczenie o sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Rozporządzenie zostało opublikowane w dzienniku ustaw i weszło w życie z dniem 15 lutego 2021 r.

#News 2 ▪️ Zeznania podatkowe za 2020 r.

Od 15 lutego można składać zeznania podatkowe za 2020 r.

Na złożenie zeznania i rozliczenie PIT za ubiegły rok jest czas do 30 kwietnia 2021 r.

Aktywna jest już internetowa usługa pomagająca rozliczyć się z urzędem skarbowym – ePIT. Twój e-PIT jest z jedną z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. 

Dzięki Twój e-PIT podatnicy mają możliwość rozliczenia podatku w dogodnym miejscu i czasie, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym – dodaje  minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. Korzystanie z usługi Twój e-PIT jest możliwe poprzez zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną.

W zeznaniu podatkowym za 2020 rok odliczyć można m.in. następujące ulgi:

 • ulga na dziecko,
 • ulga na internet,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • ulga abolicyjna,
 • ulga budowlana,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga dla krwiodawców,
 • ulga dla ozdrowieńców,
 • ulga podatkowa od darowizny na walkę z COVID-19,
 • ulga dla osób poniżej 26. roku życia,
 •  ulga B+R – czyli ulga na działalność badawczo-rozwojową.

Ulga podatkowa pozostaje prawem podatnika, a więc nie ma obowiązku korzystanie z niej. Podatnik sam odpowiada za to, aby konkretna ulga podatkowa znajdowała się w deklaracji rocznej. 

#News 3 ▪️ Interpretacja ZUS dotycząca podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym dzieci, które wykonują zajęcia zarobkowe

Sprawa dotyczy 9 letniego dziecka, które na zlecenie agencji reklamowej ma wystąpić w spocie reklamowym o przeciwdziałaniu alienacji rodzicielskiej. Małoletni posiada zezwolenie Inspektora pracy na wykonywanie zajęć zarobkowych w przedsięwzięciach reklamowych. W celu nagrania filmu, agencja zamierza zawrzeć z małoletnim reprezentowanym przez rodziców umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Przedsiębiorca wystosował do ZUS wniosek wraz z zapytaniem:

Czy małoletni wykonujący zajęcia zarobkowe na podstawie umowy o świadczenie usług, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym?

Interpretacja ZUS brzmi następująco:

Stosownie do art. 6 ust. 4 ustawy systemowej osoby nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 roku życia. Brak natomiast w ustawie wyłączenia spod obowiązku ubezpieczeń dzieci nieobjętych zakresem powołanego przepisu w przypadku uzyskiwania przez nie przychodów z tytułu umowy zlecenia. Uznać zatem należy brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym uczniów młodszych, którzy są w szkole podstawowej do dnia jej ukończenia.

#News 4 ▪️ Rejestr REGON w styczniu

Według GUS w styczniu tego roku w rejestrze REGON było zarejestrowanych łącznie 4 mln 667 tys. 477 firm.

Wyrejestrowano 3 607 spółek handlowych, tj. 2,2 razy więcej niż w poprzednim miesiącu. Wzrost liczby podmiotów wyrejestrowanych odnotowano dla spółek cywilnych o 96,7% oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o 25,7%.

W tym samym czasie tempo przyrostu nowych podmiotów gospodarczych było znacznie niższe. W styczniu odnotowano wzrost nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych dla osób fizycznych o ponad 15%. W przypadku spółek handlowych zanotowano spadek liczby nowo zarejestrowanych podmiotów o 1,3%, w tym dla spółek akcyjnych o 41%. Spółek cywilnych w porównaniu z miesiącem poprzednim było więcej o 21%.

Ponad 525 tyś. podmiotów zawiesiło działalność. Wg stanu na koniec stycznia 2021 roku stanowiły one 11,3% ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. Najwięcej przedsiębiorstw, które zawiesiły działalność było w województwie: podlaskim, małopolskim i świętokrzyskim.

#News 5 ▪️ Likwidacja OFE

Już niedługo OFE przejdzie do historii, na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowela ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

Środki z Otwartych Funduszy Emerytalnych trafią na Indywidualne Konta Emerytalne. Będzie się to wiązało z pobraniem 15% opłaty przekształceniowej, która trafi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od każdego 1000 zł tylko 850 zł trafi do IKE. Zgodnie z projektem, płatność zostanie rozłożona na dwa lata: 70 proc. w 2021 r. oraz 30 proc. w roku 2022.

Zgromadzone środki mogą również trafić na indywidualne konto w ZUS, wówczas będą dopisane do kapitału tam zgromadzonego. Może to nastąpić na wyraźny wniosek ubezpieczonego, za pomocą deklaracji. Czas na złożenie deklaracji będzie od 1 czerwca do 1 sierpnia 2021 r. W przypadku przeniesienia pieniędzy do ZUS, nie będzie pobierana opłata 15% tak, jak jest to w przypadku IKE. Jednak wypłacane emerytury będą opodatkowane podatkiem dochodowym zgodnie ze skalą podatkową.

Każdemu z ubezpieczonych przeniesienie środków z OFE do ZUS i wówczas środki zgromadzone przez nich w OFE zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Środki, które znajdą się w ZUS nie będą podlegać dziedziczeniu. Będą wypłacane tylko i wyłącznie jako emerytura. Natomiast środki w IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone przez oszczędzającego lub spadkobierców w całości bądź w częściach bez dodatkowych opłat czy podatków. Środki te będą również dziedziczone po śmierci ubezpieczonego.

Planowane wejście w życie noweli ustawy to 1 czerwca 2021 r.

#News 6 ▪️ Jednolity plik ubezpieczeniowy

Idą ważne zmiany dla przedsiębiorców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma w planach zredukować liczbę błędów i nadużyć oraz kontroli. Chce przejąć ciężar i odpowiedzialność za rozliczanie składek przez firmy wprowadzając Jednolity Plik Ubezpieczeniowy czyli e-składkę 2.0.

Po wprowadzeniu e-składki 2.0 przedsiębiorcy będą mieli pewność swoich rozliczeń z ZUS bez konieczności wypełniania stosów papierów. Kontakt z ZUS będzie wygodny, intuicyjny, innowacyjny i estetyczny. Będziemy dążyć do utworzenia rządowej chmury danych, która pozwoliłaby na sprawne przekazywanie sobie informacji przez różne instytucje państwowe.   – mówi prezes ZUS Gertruda Uścińska.

ZUS chce też zautomatyzować wypłatę świadczeń, a także ubankowić ich wypłatę. Będą płatności mobilne i nowoczesny PUE. Powstanie rządowa chmura danych. Docelowo nie będziemy już musieli dostarczać stosu dokumentów i danych, które ZUS będzie miał możliwość sam pozyskać, większość danych ma być pobierana automatycznie.

Klienci będą mieli również możliwość sami sprawdzić, na jakim etapie jest ich sprawa w urzędzie. Kontakt z instytucją w założeniu ma być prosty i intuicyjny.

#News 7 ▪️ Kursy/webinary

W lutym zapraszam Cię na szkolenie rozpoczynające nowy cykl spotkań z komornikiem:

Na szkoleniu dowiesz się:

 •  Jakie są Twoje obowiązki jako pracodawcy, aby nie zostać ukaranym wysoką grzywną za ich niedopełnienie. 
 • Czy udzielane przez Ciebie informacje są zgodne z prawem.
 • Czy pracownik na umowie zleceniu podlega egzekucji komorniczej. 
 • Co zrobić, gdy pracownik ma kilka zajęć komorniczych. 
 • Czy komornik powinien wiedzieć o premiach i nagrodach pracownika.
 • Co zrobić gdy taki pracownik odchodzi z pracy.

Jeśli nie do końca czujesz się pewnie w relacji pracodawca-komornik, to szkolenie jest dla Ciebie!

24 lutego zapraszamy na kolejny webinar z cyklu „Płace dla zaawansowanych”.

Jakie tematy zostaną omówione?

 • Wpływ składanych oświadczeń pracowniczych na rozliczanie wynagrodzeń.
 • Rozliczanie niskich wynagrodzeń.
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (objęcie Izolacją – Kwarantanną).
 • Rozliczanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Prawidłowe ustalenie podstaw do wypłaty: wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny odpraw i odszkodowań.
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia po zmarłym pracowniku.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: [email protected] 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Uwaga: Teraz możesz obejrzeć HR detektywa również w formacie wideo. Zapraszam na mój kanał na YouTube.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!