fbpx

Wyrównanie wynagrodzenia do poziomu minimalnego

9 marca 2021
Wysokość minimalnego wynagrodzenia ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów do 15 września każdego roku.

Pracownicy etatowi mają ustawowo zagwarantowaną minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia. W roku 2021 wynosi ono 2800 zł brutto.

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na część etatu, jego wysokość ustalana jest proporcjonalnie do wielkości etatu danego pracownika. W określonych sytuacjach, gdy pracownik nie uzyska w danym miesiącu płacy minimalnej, przysługuje mu wyrównanie do tej kwoty.

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania.

 Art. 7 ust.1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

W jaki sposób dokonuje się wyrównania

Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, przeliczoną na godzinę pracy.

Z kolei pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Jest to różnica między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, przeliczoną na godzinę pracy.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie niniejszej ustawy.

Art.8 ust.1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia. Do wyrównania należy obliczyć przeciętne wynagrodzenie, uwzględniając wszystkie jego składniki.

Kiedy nie przysługuje wyrównanie wynagrodzenia?

W miesiącu, w którym pracownik chorował jego wynagrodzenie ulega obniżeniu za każdy dzień choroby o 1/30.

Jeśli wynagrodzenie pracownika w danym miesiącu było niższe od minimalnego tylko z powodu choroby, zatrudniający nie ma obowiązku wyrównania go do minimalnego.

W art. 92 § 1 Kodeksu pracy wskazano, że pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia w przypadku niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającego odpowiednio: dla osoby poniżej 50 roku życia łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a dla osoby od 50 rok życia łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Minimalnego wynagrodzenia nie musi otrzymywać również pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie jest wówczas naliczone proporcjonalnie, np. przy zatrudnieniu na 1/4 etatu, pracownik nie może otrzymać mniej niż 700zł (2800/4=700).

Obowiązku wyrównania wynagrodzenia nie ma również pracodawca względem pracownika, który rozpoczyna pracę w trakcie miesiąca. Pracownik wówczas powinien otrzymać pensję wyłącznie za czas, w którym faktycznie pracował.

Wynagrodzenie minimalne miesięczne nie dotyczy zleceniobiorców (ich obowiązuje za to minimalna stawka godzinowa 18,30 zł w 2021 r.) ani pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego (dla nich stawki są określone w odrębnych przepisach).

Jakie składniki uwzględniane są przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika?

Dokonując rozliczenia wynagrodzenia, należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia stosunku pracy, które są włączane do tzw. wynagrodzeń osobowych.

Są to przede wszystkim:

 • podstawowe wynagrodzenie (godzinowe, prowizyjne lub miesięczne),
 • dodatki funkcyjne,
 • nagrody i premie zarówno uznaniowe, jak i regulaminowe,
 • ekwiwalenty pieniężne za urlop wypoczynkowy,
 • ewentualnie odszkodowanie za zmniejszenie okresu wypowiedzenia,
 • dodatki wyrównawcze ze względu na wypadek przy pracy czy chorobę zawodową pracownika.

Suma składników powinna dać kwotę brutto wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Jeżeli wyliczenia nie dają tej kwoty, to pracownikowi należy się tzw. wyrównanie do płacy minimalnej. 

Jakie składniki nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika?

Do wynagrodzenia minimalnego nie wchodzi:

 • nagroda jubileuszowa,
 • odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (normalne plus dodatki, względnie zastępujący je ryczałt),
 • dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (również w formie ryczałtu),
 • dodatek za staż pracy.

Ponadto do wynagrodzenia minimalnego nie wchodzą należności i świadczenia, które w ogóle nie są kwalifikowane jako „wynagrodzenia”. W załączniku do sprawozdania GUS są to pozycje wymienione jako wyłączenia. 

Do wyłączeń zalicza się m.in.:

 • świadczenia z zfśs i świadczenia urlopowe,
 • zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
 • wynagrodzenia z dodatkowych umów zleceń,
 • świadczenia z zakresu bhp,
 • wartości polis na życie,
 • świadczenia pozapłacowe, np. pakiety medyczne,
 • odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!