fbpx

HR Detektyw #29 – monitoring nowości i zmian

12 marca 2021
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Pamiętaj, że HR Detektywa możesz również oglądać i słuchać na moim kanale YouTube - HR na szpilkach.

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Wsparcie miejsc pracy z Tarczy 8.0

28 lutego br. weszło w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19Tarcza 8.0.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Tarczy 8.0 wynosi miesięcznie 2000 zł  do wynagrodzenia jednego pracownika w przeliczeniu na pełen etat. W przypadku niepełnego etatu dofinansowanie jest proporcjonalne.

Wsparcie może otrzymać przedsiębiorca:

 • który na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z,
 • którego przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku,
 • który do końca 3. kwartału 2019 roku terminowo uregulował zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy,
 • który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości i wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Wsparcie można otrzymać na łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, które przypadają od miesiąca złożenia wniosku i jest przekazywane w miesięcznych transzach.

Ważne! Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem.

Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku oraz tych, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek uzyskali więcej niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać do 31 marca 2021 roku wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

#News 2 ▪️ Zwrot subwencji z tarczy finansowej PFR coraz bliżej

W trzeciej dekadzie kwietnia ma rozpocząć się procedura częściowego lub nawet całkowitego zwrotu dotacji z Tarczy Finansowej 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm.

Subwencję co do zasady należy zacząć spłacać od 13. miesiąca, liczonego od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu jej udzielenia.

Zgodnie z „Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa PFR dla MSP” z 13 maja 2020 r. zwrot subwencji z tarczy finansowej PFR wynosi 100 proc., jeśli w ciągu 12 miesięcy od dnia jej przyznania doszło do:

 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
 • rozpoczęcia procesu likwidacji firmy/otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

W przypadku jeżeli mikroprzedsiębiorca utrzyma średnie zatrudnienie (z wyłączeniem właściciela) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej na poziomie wyższym niż 100 proc. , będzie musiał zwrócić tylko 25 proc. otrzymanej kwoty subwencji.

To, czy przedsiębiorca będzie musiał zwrócić więcej, zależy już od utrzymania stanu zatrudnienia. Jeśli jednak poziom ten mieści się między 50 a 100 proc., zwrotowi podlega dodatkowo do 50 proc. subwencji, proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia. W przypadku redukcji zatrudnienia większej niż 50 proc. dodatkowa kwota zwrotu będzie wynosiła 50 proc. czyli w sumie 75 proc. (25 plus 50 proc.).

Pierwsze umorzenia mają nastąpić po 29 kwietnia 2021 r. Wtedy też przedsiębiorcy otrzymają elektroniczne formularze z kwotą umorzenia.

#News 3 ▪️ Komisja Europejska będzie walczyć z nierównością płac

Jest już projekt odpowiedniej dyrektywy, przygotowany przez Komisję Europejską odnośnie jawności wynagrodzeń. Chodzi głównie o to, aby zlikwidować dysproporcje w zarobkach kobiet i mężczyzn. Nowe rozwiązania dotyczą zarówno rekrutacji, jak i warunków zatrudnienia. 

Według projektu, pracodawcy będą zobowiązani do publikacji raportów z wysokości wynagrodzeń na danym stanowisku. Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników,  miałyby aktualizować je każdego roku. Mniejsi musieliby to zrobić na żądanie pracownika, który chciałby przekonać się czy zarabia mniej czy tyle samo co jego współpracownicy, a jeśli firmy tego nie zrobią, mogą zostać ukarane grzywną. W przypadku, gdy wyniki raportu wykażą różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynoszącą co najmniej 5 proc. i gdy pracodawca nie jest w stanie uzasadnić powodów takiego stanu rzeczy, będzie on zmuszony przeprowadzić specjalną ocenę wynagrodzeń we współpracy z przedstawicielami pracowników.

„Aby zapewnić równe wynagrodzenie, potrzebna jest przejrzystość” – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Planuje ona również rozszerzyć prawo unijne m.in. o obowiązek informowania o wysokości wynagrodzenia osób ubiegających się o pracę. Ma to na celu zdobycie rzeczywistych danych o poziomie wynagrodzeń pracowników różnej płci, wykonujących taką samą pracę. Pracodawcy nie będą mogli też pytać osób ubiegających się o pracę o wysokość ich wcześniejszego wynagrodzenia.

Projekt trafi teraz do oceny Parlamentu Europejskiego oraz reprezentantów unijnych rządów w Radzie UE. Jeśli zyska akceptację, nowe reguły zaczną obowiązywać za trzy-cztery lata, a rządy poszczególnych krajów członkowskich będą musiały dostosować krajowe prawo do nowych wymogów.

#News 4 ▪️ Najniższa stopa bezrobocia w UE

Według najnowszych danych urzędu statystycznego Unii Europejskiej – Eurostatu, aktualna (styczniowa) stopa bezrobocia w Polsce znajdowała się na rekordowo niskim poziomie, tj. 3,1% (tj. 531 tys. bezrobotnych) wobec 3,2% (tj. 542 tys. bezrobotnych) w grudniu 2020 roku. Polska zajęła tym samym pierwsze miejsce w UE pod względem najniższego bezrobocia w Europie.

Zaraz za Polską znalazły się Czechy z 3,2% stopą bezrobocia. Najwyższy odsetek bezrobotnych odnotowany został w Grecji, Hiszpanii oraz na Litwie.

Stopa bezrobocia w strefie euro w styczniu 2021 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 8,1 proc.

Ponadto, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podało, że stopa bezrobocia w lutym 2021 roku w Polsce wyniosła 6,6%. Oznacza to kolejny, nieznaczny wzrost liczby osób bez pracy w dobie koronawirusa.

Dla porównania, 19 lat temu w 2002 r. stopa bezrobocia w Polsce osiągnęła poziom 20%.

#News 5 ▪️ Nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadza nowe wzory deklaracji składanych przez płatników podatku PIT, tj. PIT-4R i PIT-8AR, które dotyczą podatków pobranych w 2021 r.

W nowym formularzu PIT– 4R zmianie uległa część D.2., w której płatnik zaznacza informację o przesunięciu terminu przekazania zaliczki na podatek. Ta sama zmiana w pojawiła się w części D formularza PIT–8AR , gdzie płatnik może zaznaczyć każdy miesiąc, w którym skorzystał z przesunięcia terminu płatności zryczałtowanego podatku dochodowego.

Nowe formularze będą mieć zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2021 r. Resort finansów wskazuje, że zmiany mogą mieć wpływ w sumie na ok. 1 mln podmiotów (płatników) zobowiązanych do składania tego rodzaju deklaracji.

Zmiany we wzorach ww. deklaracji pozwolą płatnikom wskazać miesiąc (miesiące) roku 2021, w których skorzystali oni z przesunięcia terminu przekazania pobranego podatku. Obecnie, z takiej prolongaty, niektórzy płatnicy już korzystają w stosunku do zaliczek na podatek lub zryczałtowanego podatku pobranych w styczniu 2021 r.

„Dostosowanie wzorów formularzy PIT-4R i PIT-8AR polega na uwzględnieniu zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie prolongaty przekazania przez płatników podatku PIT zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników w styczniu 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.” 

Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia deklaracje zostały złożone na formularzach dotychczasowych.

#News 6 ▪️ Zmiany w ubezpieczeniach społecznych

1 kwietnia 2021 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nad którą pracuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, usprawnienie funkcjonowania ZUS-u w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek. Na etapie stosowania obowiązujących przepisów pojawiły się również rozbieżności interpretacyjne, które projekt eliminuje.

Co się zmieni? Zmiany to m.in.:

 • ujednolicenie zasady objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o.o oraz spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej,
 • od 1 stycznia 2022 roku będzie obowiązywać bezgotówkowa forma wypłaty świadczeń długoterminowych,
 • skrócenie okresów, w których płatnik może sporządzać korekty informacji ZUS IWA do jednego roku. ZUS otrzymuje prawo do skontrolowania płatnika i sporządzenia korekt informacji ZUS IWA za pięć lat do tyłu ,
 • dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu będą mogły również podlegać osoby współpracujące z osobami fizycznymi,
 • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński i zasiłek  opiekuńczy nie będą przysługiwały osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym, osobom współpracującym z osobami fizycznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenia, jeśli w dniu powstania prawa do świadczenia zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przekracza kwotę 6,60 zł, do czasu spłaty całości zadłużenia. Prawo do tych świadczeń przedawni się, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia,
 • zasiłek chorobowy ma przysługiwać wyłącznie przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • ujednolicenie przepisów w zakresie częstotliwości zgłaszania wniosków o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez emerytów kontynuujących aktywność zawodową,
 • nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
 • skrócenie okresu możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni,
 • przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek nie tylko – jak obecnie – ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, ale także w skutek śmierci pracodawcy.  

#News 7 ▪️ Kursy/webinary

W marcu nie zwalniamy tempa i zapraszamy na kolejny webinar z cyklu „Płace dla zaawansowanych”.

Rozliczanie podatkowo – składkowe wynagrodzeń cudzoziemców w 2021 r.  23 marca 2021 r.

Na tym szkoleniu zajmiemy się m.in.:

 • Rozliczeniem składkowo – podatkowym umów zlecenia stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń oraz rozliczeniem w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń.
 • Poruszymy temat kontraktu menedżerskiego.
 • Dowiesz się również jak rozliczać wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne zawartych umów cywilnoprawnych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami.
 • Zajmiemy się tematem przychodów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Ustalimy zakres obowiązku podatkowego obywateli państw UE w Polsce i opodatkowaniem dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu. 

Kolejnym szkoleniem będzie:

Odpowiadamy na zajęcia i rozstrzygamy zbiegi – to nie musi być trudne – 18 marca 2021 r.

Współpraca z komornikiem to jeden z obowiązków pracodawcy. Na szkoleniu przeanalizujemy  zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń. Wyjaśnimy co zrobić w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności.

Szkolenie pomoże Ci poprawnie sformułować odpowiedź na zajęcie przy uwzględnieniu wszelkich niezbędnych informacji jakich wymaga komornik.

22 marca rozpoczyna się również kolejna edycja kursu Urlopy.

Pamiętaj, że niewykorzystane urlopy to rezerwa urlopowa, która w dużej mierze wpływa na wynik finansowy firmy. Warto zadbać o kondycję firm poprzez właściwe zarządzanie tym obszarem!

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: [email protected] 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Uwaga: Teraz możesz obejrzeć HR detektywa również w formacie wideo. Zapraszam na mój kanał na YouTube.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!