Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #31 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
31 marca 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony

Od soboty 27 marca obowiązuje twardy lockdown. Obok szkół, zamknięte są również żłobki i przedszkola.

W związku z tym na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony o kolejne dwa tygodnie tj. do 11 kwietnia br. na dotychczas obowiązujących zasadach (Dz. U. 2021 poz. 558 i 559).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał:

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Tak jak do tej pory, dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie rodzicom dzieci w wieku do lat 8 i starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

#News 2 ▪️ Czy kwarantanna i izolacja wlicza się w niezdolność do pracy powyżej 30 dni – stanowisko MRPiT

Art. 229 §2 Kodeksu pracy mówi, że pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Biorąc pod uwagę powyższy przepis, pracownik podlega badaniom kontrolnym, jeśli jego niezdolność z powodu choroby np. COVID-19 trwa powyżej 30 dni.

Stanowisko MRPiT z 26 stycznia 2021 r w sprawie badań kontrolnych pracowników wskazuje, że okres pracy pracownika będącego na izolacji ale świadczącego pracę zdalną, to okres, który nie powinien być wliczany do okresu niezdolności do pracy.

Jeżeli natomiast podczas izolacji pracownik, ze względu na stan zdrowia, nie może świadczyć pracy lub obowiązkowa izolacja odbywa się w izolatorium lub w szpitalu, w takim przypadku, zdaniem resortu, okres izolacji należy zaliczyć do okresu niezdolności pracownika do pracy.

Jeśli chodzi o kwarantannę, to jest to odosobnienie osoby zdrowej, w związku z tym, że miała styczność z osobą zakażoną. Kwarantanna nie jest więc traktowana jako niezdolność do pracy ponieważ nie dotyczy osoby chorej. I nie ma tu znaczenia czy pracownik wykonywał pracę zdalną czy też nie.

#News 3 ▪️ Zakaz noszenia symboli religijnych w miejscu pracy

Rząd Grecji i Szwecji zgłosił uwagi co do kwestii dyskryminacji i zakazu noszenia dużych symboli religijnych. Firmy mogą wprowadzać wewnętrzne reguły neutralności w pracy, czyli zasady zakazujące pracownikom noszenia jakichkolwiek symboli religijnych. Muszą być one stosowane do wszystkich pracowników w równym stopniu, bowiem tylko wtedy nie będą traktowane jako dyskryminacja.

Firma może zdecydować, że noszenie ostentacyjnych symboli religijnych w miejscu pracy jak np. noszenie chust muzułmańskich jest zabronione.

Skoro zakaz noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli przekonań politycznych, światopoglądowych lub religijnych jest dopuszczalny, to wydaje się, że w ramach wolności prowadzenia działalności gospodarczej pracodawca może również zakazać wyłącznie noszenia symboli dużych rozmiarów, które rzucają się w oczy – powiedział rzecznik generalnego Trybunału Sprawiedliwości.

Rzecznik generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE z 25 lutego 2021 r. wskazał, że trybunał nie rozstrzygał do tej pory kwestii, czy polityka neutralności wprowadzona przez firmy może zabraniać noszenia jedynie dużych, „rzucających się w oczy” symboli religijnych. Możliwe jest więc w ramach wolności prowadzenia działalności gospodarczej, że pracodawca może również zakazać wyłącznie noszenia symboli dużych rozmiarów, które rzucają się w oczy. Do sądów krajowych należałoby badanie (w razie sporów), czy dany symbol jest mały.

Wyrok w omawianych kwestiach podejmie oczywiście TSUE. 

#News 4 ▪️ Nowe prawa PIP

Już niedługo przedstawiony zostanie nowy program partii rządzącej “Nowy ład”. Ma się w nim znaleźć cały pakiet przepisów i ustaw dotyczący ograniczania stosowania umów cywilnoprawnych.

W ramach “Nowego ładu” rząd ma rozszerzyć kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli spełnione by były wszystkie wymogi prawne, inspektorzy PIP mogliby w drodze nakazu administracyjnego zobowiązać pracodawców do przekształcenia umów cywilnoprawnych w umowy o pracę bez kierowania spraw do sądu.

O takie kompetencje już dwa lata temu prosił ówczesny Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

Od decyzji inspektora przysługiwałoby odwołanie do sądu, zatem jego decyzja nie mogłaby być wykonywana natychmiastowo.

Prezentacja Nowego Ładu miała się odbyć 20 marca. Wydarzenie przesunięto z powodu trzeciej fali koronawirusa. Nowy termin nie jest znany.

#News 5 ▪️ Wyższa kwota wolna od podatku od 1 stycznia 2022 r.

Projekt ustawy z dnia 11 marca o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł dla wszystkich podatników. Oznacza to, że pensje i emerytury do 2500 zł pozostałyby nieopodatkowane.

Proponuje się wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł dla wszystkich podatników. Wprowadzenie wyższej kwoty od podatku będzie miało szczególne znaczenie dla osób zarabiających do 2.500 zł miesięcznie, gdyż osoby te będą w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Autorzy projektu czyli Klub parlamentarny Koalicji Polskiej liczą na to, że w czasie kryzysu pandemicznego zwiększenie środków do dyspozycji podatników prowadziłoby do wzrostu konsumpcji i jednocześnie wzrostu gospodarczego.

Projekt trafił do Sejmu 11 marca 2021 r.

Nowela miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

#News 6 ▪️ Szczepienia w dużych zakładach pracy

“Dziennik Gazeta Prawna” poinformował, że rząd chce, by szczepienia były jak najbardziej masowe, dlatego rozważa ich organizację nawet w dużych zakładach pracy.

Jeśli pracodawca wyrazi zgodę na przeprowadzenie takich szczepień na terenie swojej firmy, to na umówiony termin zostaną pracodawcy dostarczone preparaty oraz wytyczne, a cała organizacja będzie już po stronie pracodawcy.

Pracodawca będzie musiał zapewnić personel kwalifikujący i przeprowadzający szczepienia lub zawrzeć stosowną umowę z przychodnią.

Pracodawca będzie mógł zgłosić, że ma np. 5 tys. osób do zaszczepienia, a my damy mu listę podmiotów, które mogą je wykonać. Wszystko sobie zorganizują sami, my tylko dostarczymy szczepionki.

Ten pomysł jest rozważany w ramach szerszej akcji zwiększania liczby miejsc i podmiotów wykonujących szczepienia. Rząd ma gotowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne, która umożliwi podawanie zastrzyków również w aptekach. 

Zmiany mogą trafić do Sejmu już w tym tygodniu.

#News 7 ▪️ Projekt zmian w kodeksie pracy

Do konsultacji społecznych trafił przygotowany przez MRPiT projekt zmian w kodeksie pracy dotyczących pracy zdalnej.

Według projektu pracy zdalnej w Kodeksie pracy możliwa będzie całościowa lub częściowa praca zdalna.

Strony będą musiały doprecyzować miejsce wykonywania pracy zdalnej czyli określić, że będzie się odbywać „w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę”.

Wedle propozycji MRPiT, zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładowymi organizacjami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia takiego porozumienia, albo u pracodawcy nie działają związki zawodowe – w regulaminie ustalonym przez pracodawcę. Co powinno znaleźć się w regulaminie? O tym przeczytasz na moim blogu Projekt pracy zdalnej w kodeksie pracy.

Projekt zakłada, że pracodawca powinien ponosić:

 • koszty związane z używaniem do pracy zdalnej własnych materiałów i narzędzi przez pracownika,
 • koszty związane z pomocą techniczną i niezbędnymi szkoleniami w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej (jeśli istnieje taka potrzeba),
 • koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, w tym w szczególności koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych.

Więcej o projekcie pisaliśmy w Projekt pracy zdalnej w kodeksie pracy.

#News 8 ▪️ Zgłoszenia do ZUS – zmiany od 16 maja b.r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększa liczbę danych, jakie należy przekazywać podczas zgłoszenia pracownika.

Od 16 maja 2021 r. pracodawcy mają obowiązek informowania ZUS o wykonywanym zawodzie osoby zgłaszanej do ubezpieczenia. Zmianie ulegną druki ZUS ZUA i ZUS ZZA.

Zaktualizowane wzory ZUS ZUA i ZUS ZZA będą zawierały 6-cio cyfrowy kod zawodu, który będzie obowiązkowy do wypełnienia przy zgłoszeniu nowych pracowników i zleceniobiorców.

Więcej o zgłoszeniach do ZUS pisaliśmy Zgłoszenia do ZUS – zmiany od 16 maja 2021 r.

#News 9 ▪️ Brak zwolnień z opłat do ZUS-u przy zawieszeniu działalności

Zgodnie z zapisami nowelizowanej właśnie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wspólnicy spółek nie będą zwolnieni z opłat do ZUS-u, jeśli zawieszą działalność.

Dla wielu przedsiębiorców zawieszenie działalności jest jedynym ratunkiem, aby przeczekać trudny czas pandemii. Zawieszenie działalności spółki powoduje zwolnienie z opłat do ZUS-u.

Nowe przepisy mają dotyczyć wspólników jednoosobowych sp. z o.o., spółek jawnych, partnerskich, komandytowych.

Brak obowiązku opłacania składek do ZUS będzie następować dopiero po wykreśleniu spółki z KRS-u czyli po całkowitym zamknięciu działalności.

Po zmianie przepisów wspólnicy jednoosobowych spółek z.o.o. będą podlegać ubezpieczeniu: od dnia zawarcia umowy spółki lub nabycia udziałów w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS-u lub zbycia wszystkich udziałów w spółce. Natomiast wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej będą musieli odprowadzać składki ZUS od dnia wpisania spółki do KRS-u lub od dnia wniesienia wkładów w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS-u lub zbycia wkładów w spółce.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz powiedział, że zmiana stoi w sprzeczności z istotą zawieszenia działalności gospodarczej, co może powodować istotne problemy praktyczne.

#News 10 ▪️ Kursy/webinary

W kwietniu odbędzie się wielkie wydarzenie, a mianowicie rusza kolejna edycja Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego.

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego20 kwietnia 2021 r.

Akademia to 9-miesięczny program dydaktyczny, obejmujący kursy z dziedziny prawa pracy, naliczania wynagrodzeń, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel, w kompleksowy sposób omawiający całość zagadnień kadrowo-płacowych. Jest to pakiet 7 Kursów: Kadry, Płace, Urlopy, Czas Pracy, Zasiłki, Excel i RODO, a dla tych, którzy zdecydują się dołączyć do 13 kwietnia obowiązuje promocja – zupełnie nowy kurs Podstawy HR w firmie gratis!

W tym miesiącu rozpoczniemy również kolejną edycję kursu Dokumentacja pracownicza.

Dokumentacja pracownicza – 12 kwietnia 2021 r.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych, podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jak również zwrócenie wagi na jej prawidłowe przechowywanie. W trakcie szkolenia omówione zostają znowelizowane przepisy Kodeksu pracy oraz wynikające z nich obowiązku ciążące po stronie pracodawcy.

Oczywiście nie może zabraknąć webinarów z cyklu “Płace dla zaawansowanych”, które cieszą się Waszą ogromnym zainteresowaniem.

Składki na ubezpieczenia: społeczne, zdrowotne, FP i FS, FGŚP pracowników i zleceniobiorców w 2021 r.  15 kwietnia 2021 r.

Na tym szkoleniu zajmiemy się m.in.:

 • Rozliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składek na FP i FGŚP.
 • Rozliczaniem składek na urlopie macierzyńskim i wychowawczym w 2021 r.
 • Dowiesz się również jak rozliczać składki w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń w 2021 r.
 • Zajmiemy się tematem świadczeń zwolnionych ze składek na FUS i ubezpieczenie zdrowotne.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę nt. rozliczeń z ZUS, pracowników działów personalnych i  doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Uwaga: Teraz możesz obejrzeć HR detektywa również w formacie wideo. Zapraszam na mój kanał na YouTube.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Vademecum pracodawcy: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy

W artykule z cyklu „Vademecum Pracodawcy” opisujemy nowy rodzaj dokumentu, który pojawił się przestrzeni biznesowej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy. Dowiedz się czym jest ten dokument i co można dzięki niemu zyskać. Ekspertka - Monika Piątek, dzieli się wiedzą z obszaru zatrudniania cudzoziemców.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.