fbpx

HR Detektyw #32 – monitoring nowości i zmian

14 kwietnia 2021
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Zwolnienie ZUS za marzec

Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów Tarczy antykryzysowej 9.0, mogą już teraz składać wnioski o odroczenie terminu płatności składek za marzec 2021 r. 

Zwracamy się do właścicieli firm, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za kolejne miesiące i nie wiedzą, czy mają opłacać składki czy nie, żeby złożyli wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc – powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Odroczenie płatności składek spowoduje przesunięcie terminu płatności np. o miesiąc, być może do tego czasu pojawi się już rozporządzenie dotyczące Tarczy 9.0.

Zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone – jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub przeznaczyć je na przyszłe składki.

Zwolnienie ze składek ZUS za marzec to jedna z opcji pomocy, która zawarta jest w zapowiedzianej Tarczy 9.0. Pomoc ma otrzymać ponad 60 branż wg kodów PKD.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek należy złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Powinno się go złożyć przed terminem wymagalności składki, aby uniknąć zapłaty odsetek.

#News 2 ▪️ Czy urlop wypoczynkowy zostanie wydłużony?

Rząd pracuje nad nowelizacją Kodeksu pracy. Wiele wskazuje na to, że znajdzie się w nim również zmiana odnosząca się do urlopów wypoczynkowych.

Propozycji jest kilka:

 • 31 dni urlopu dla wszystkich zatrudnionych – pomysł ten spotkał się ze stanowczym sprzeciwem pracodawców,
 • wydłużony o 5 dni okres urlopu wypoczynkowego dla pracowników mających staż pracy powyżej 30 lat,
 • 26 dni urlopu dla wszystkich, bez względu na staż pracy.

Zmiana wymiaru urlopu wypoczynkowego miałaby zostać wprowadzona do Kodeksu pracy wraz z innymi zmianami, dotyczącymi m.in. pracy zdalnej. 

Obecnie wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym w zależności od stażu pracy. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:

Jakie okresy zaliczamy do stażu pracy ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego?

#News 3 ▪️ Tarcza branżowa zostanie rozszerzona

Lista 60 kodów PKD w dalszym ciągu nie zapewnia wsparcia wszystkim, którzy tego potrzebują. Rozszerzenie Tarczy Branżowej o nowe kody w dużej mierze pomoże wielu przedsiębiorcom, przede wszystkim najemcom galerii handlowych – wyjaśnił rzecznik MŚP.

Niedługo Rząd ogłosi kolejną tarczę antykryzysową – Tarczę 9.0. Pomoc ma dotyczyć zwolnienia ze składki ZUS, świadczenia postojowego, dotacji dla mikro i małych firm oraz dopłat do wynagrodzeń pracowników. Pomoc będzie skierowana do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Zgodnie z zapowiedziami Rządu Tarcza branżowa zostanie rozszerzona o kolejne 16 kodów PKD.

 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

Kod PKD będzie weryfikowany na dzień 31 marca 2021 roku. Najnowszy pakiet pomocowy będzie przyznany za dwa miesiące – marzec i kwiecień, a nowelizacja rozporządzenia obejmie jednocześnie oba miesiące.

#News 4 ▪️ Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 25 kwietnia br.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną Rada Ministrów podjęła decyzję o wydłużeniu o kolejne dwa tygodnie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że będzie on przysługiwał do 25 kwietnia br. – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązuje na dotychczasowych zasadach. Przysługuje wówczas, gdy placówki są nadal zamknięte ze względu na COVID-19 oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła działalność stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo że jest otwarta, zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy czy oddziału. Chodzi o taki przypadek, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Szkoły podstawowe, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, żłobki czy kluby dziecięce mają obowiązek zapewnienia opieki dzieciom osób:

 • zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonujących działania ratownicze,
 • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizujących zadania na terenie tych jednostek.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Podstawa prawna Dz. U. 2021 r. poz. 655 i 656,

#News 5 ▪️ Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2021 r.

Od 1 kwietnia 2021 r. zmienią się kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla wielu grup działalności.

Składka wypadkowa jest ustalana na roczny okres rozliczeniowy trwający od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. i jest w całości opłacana przez pracodawcę.

W przypadku płatników składek, którzy:

 • zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
 • nie podlegają wpisowi do rejestru REGON,

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie zmienia się i wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności).

Płatnicy składek, którzy nie złożyli informacji ZUS IWA za ostatnie trzy lata i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych są zobowiązani do samodzielnego ustalenia wysokości stopy procentowej składki wypadkowej przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2021 r.

#News 6 ▪️ Kontrola trzeźwości pracowników

Skończyły się już prace nad projektem ustawy zezwalającej pracodawcy na zbadanie pracowników pod względem obecności alkoholu lub innych podobnie działających środków – takich jak narkotyki i środki odurzające. To bardzo ważna i długo wyczekiwana zmiana, która pozwoli pracodawcom na samodzielną weryfikację kontroli trzeźwości pracownika.

Dotychczas pracodawcy z uwagi na niejasności prawne, stanowisko PUODO oraz orzecznictwo SN nie mieli realnej możliwości kontroli swoich pracowników.

Projekt ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakłada umożliwienie pracodawcom – pod pewnymi warunkami – wprowadzenia kontroli trzeźwości na podstawie uzasadnionego podejrzenia oraz prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków. 

Obecnie czekamy na wpis do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy w tym zakresie zostanie udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, niezwłocznie po skierowaniu go do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

#News 7 ▪️ Stopa bezrobocia w marcu

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w marcu br. wyniosła 1 mln 79,8 tys. osób i w porównaniu do końca lutego br. spadła o 19,8 tys. osób, czyli o 1,8%. Marzec był pierwszym miesiącem br.  z mniejszą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu br. 6,4%, w porównaniu z lutym była niższa o 0,1%.

W marcu pracodawcy również zgłosili więcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. w porównaniu z lutym było ich więcej o 9, 6%. Jest to kolejna optymistyczna wiadomość jeśli chodzi o stopę bezrobocia w Polsce. Przypominam, że w styczniu Polska znalazła się na pierwszym miejscu w UE pod względem najniższego bezrobocia w Europie. Pisaliśmy o tym we wcześniejszym wydaniu HR Detektywa.

#News 8 ▪️ Szczepienia w zakładach pracy

W ostatnim wydaniu HR Detektywa pisaliśmy o pomyśle rządzących odnośnie szczepienia w zakładach pracy. Zgodnie z zapowiedziami szczepienia na terenie zakładów pracy będą mogły przeprowadzić te firmy, w których przynajmniej 500 osób będzie chciało się zaszczepić. 

Liczymy, że akcja szczepień w zakładach pracy ruszy od połowy maja. Wszystko zależy od rzetelności, słowności koncernów produkujących szczepionki (…) do końca tygodnia wypracujemy rozwiązania, które będą akceptowalne i z punktu widzenia rządu, zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia, i z punktu widzenia biznesu – powiedział minister, Jarosław Gowin.

Szczepienia w zakładach pracy mają być dostępne dla każdego, bez względu na wiek. Mają one ruszyć na przełomie maja i czerwca. Całość odpowiedzialności za organizację szczepień będzie spoczywała na pracodawcy. Prawdopodobnie nie będzie możliwości wyboru szczepionki. Firmy otrzymają to, co będzie w danej chwili dostępne w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Jak się okazuje, zainteresowanie ze strony przedsiębiorców jest dość duże. przedsiębiorcy chcieliby jak najszybciej zaszczepić swoich pracowników, aby móc jak najszybciej powrócić do normalności. Niektórzy mają już opracowany plan jak wszystko zorganizować, żeby nie zakłócić funkcjonowania firmy. Problemem są jednak ograniczenia formalne i plany szczepień tylko w dużych zakładach pracy.

Akcja szczepienia w miejscach pracy ma mieć charakter dobrowolny. Pracodawca nie może ukarać ani zmuszać pracownika do poddania się szczepieniu. Jak poinformował Rząd, najpóźniej do początku przyszłego tygodnia zostaną podane wszelkie zasady wdrożenia pracodawców w program szczepień.

#News 9 ▪️ 33 tys. zł za nadgodziny

Sąd uwierzył pracownikowi, nie szefowi.

Pracownik firmy zajmującej się holowaniem uszkodzonych pojazdów wyliczył swoje nadgodziny na 33 tys. złotych i przekonał sąd, że pracodawca nie rozliczył się z nim rzetelnie za wykonaną pracę. Jako dowód przedstawił własnoręczne zapiski dotyczące godzin pracy.

Sąd niestety nie uwierzył wyjaśnieniom pracodawcy. Uwierzył natomiast pracownikowi, który na bieżąco notował z własnej inicjatywy w notesiku – dni i godziny, w których pracował.

Od października 2015 r. do grudnia 2017 r. wypracował według swoich wyliczeń nadgodziny o łącznej wartości 33 tys. zł za które nie otrzymał wynagrodzenia.
Gdy rozwiązał umowę z firmą, wystąpił o zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracodawca zakwestionował sposób ich ewidencji i sprawa trafiła do sądu.

Ponieważ to pracodawca podjął decyzję, że nie będzie prowadził ewidencji czasu pracownika, Sąd dał wiarę prowadzonym na bieżąco zapiskom pracownika, jego wyliczenia uznał za wiarygodne i przyznał mu żądaną kwotę.

Sąd Apelacyjny, do którego spółka się odwołała, utrzymał wyrok w mocy.

Temat czasu pracy jest szeroko omawiany na jednym z moich kursów. Szczegóły znajdziesz tutaj: KURS CZAS PRACY.

#News 10 ▪️ Kursy/webinary

W kwietniu odbędzie się wielkie wydarzenie, a mianowicie rusza kolejna edycja Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego.

Akademia to 9-miesięczny program dydaktyczny, obejmujący kursy z dziedziny prawa pracy, naliczania wynagrodzeń, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel, w kompleksowy sposób omawiający całość zagadnień kadrowo-płacowych. Jest to pakiet 7 Kursów: Kadry, Płace, Urlopy, Czas Pracy, Zasiłki, Excel i RODO.

Skomplikowany system prawno-podatkowy, jak również złożoność zagadnień wymagają stałego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Musisz byś mistrzem w swojej profesji. Stale doskonalić się i podążać za najnowszymi trendami. Powinieneś znać przepisy w stopniu umożliwiającym ich zastosowanie, aby działać zgodnie z literą prawa i ­uniknąć odpowiedzialności z tego tytułu.

Oczywiście nie może zabraknąć też webinarów z cyklu „Płace dla zaawansowanych”, które cieszą się Waszą ogromnym zainteresowaniem.

Składki na ubezpieczenia: społeczne, zdrowotne, FP i FS, FGŚP pracowników i zleceniobiorców w 2021 r.  15 kwietnia 2021 r.

Na tym szkoleniu zajmiemy się m.in.:

 • Rozliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składek na FP i FGŚP.
 • Rozliczaniem składek na urlopie macierzyńskim i wychowawczym w 2021 r.
 • Dowiesz się również jak rozliczać składki w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń w 2021 r.
 • Zajmiemy się tematem świadczeń zwolnionych ze składek na FUS i ubezpieczenie zdrowotne.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę nt. rozliczeń z ZUS, pracowników działów personalnych i  doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę.

Korygowanie błędów na liście płac w 2021 r. – warsztaty praktyczne – 26 kwietnia 2021 r.

Ile razy zdarzyło Ci się korygować błędy na liście płac? A ile razy nie wiedziałaś jak to zrobić?

Aby pomóc Ci w korekcie błędów na liście płac zorganizowaliśmy szkolenie.

 • Omówimy na nim rozliczenie nadpłaconego i błędnie wypłaconego wynagrodzenia za pracę.
 • Zajmiemy się korektą nadpłaconych składek i zaliczki na podatek w przypadku podjęcia studiów lub utraty statusu studenta.
 • Omówimy zwrot nadpłaconych składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru oraz korektę świadczeń chorobowych i składek za pracowników na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: [email protected] 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!