Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #36 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
9 czerwca 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Urlop rodzinny

Partia PSL przygotowała projekt o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Chce wprowadzić 12-miesięczny płatny urlop rodzinny na opiekę nad chorymi rodzicami bądź urlop na opiekę nad dzieckiem przez pracujące babcie lub dziadków.

Według projektu urlop rodzinny będzie mógł wynosić rok, pół roku lub kilka miesięcy. Będzie możliwość jego podzielenia na kilka części w okresie kilku lat np. dwa miesiące w trakcie wakacji. Urlop rodzinny miałby być płatny na poziomie minimalnego wynagrodzenia krajowego, jednocześnie zachowana byłaby ciągłość w opłacaniu składek ZUS.

Ogłaszając swoją propozycję lider PSL głównie miał na myśli pomoc kobietom, które chcą pozostać na rynku pracy i mają trudną sytuację rodzinną.

Polityka rodzinna nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do transferów socjalnych, pieniężnych. (…)Większość polskich rodzin każdego dnia musi godzić pracę zarobkową z wychowaniem dzieci lub opieką nad chorymi rodzicami (teściami). Wiele z nich musi godzić te wszystkie trzy dziedziny, a ciężar z tym związany najczęściej pada na kobiety. To one z reguły rezygnują z pracy, by poświęcić się rodzinie i to one wiedzą jak wiele wytrwałości, zdrowia i czasu to wymaga – czytamy na profilu lidera PSL Władysława Kosiniak-Kamysz.

#News 2 ▪️ Wnioski o dofinansowanie z Tarczy antykryzysowej

Zostało już kilka dni na złożenie niektórych wniosków o świadczenia w ramach tarczy antykryzysowej.

10 czerwca 2021 roku upływa ostatecznym termin składania wniosków o:

 • niskooprocentową pożyczkę dla mikro przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych (art.15 zzd oraz 15 zzda),
 • dofinansowanie do bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników na podstawie art. 15zzc oraz
 • dofinansowania do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników na podstawie art. 15zzb, 15zze, 15zze2.

Dokumenty można składać do 10 czerwca 2021 r. w formie elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w formie papierowej.

#News 3 ▪️ PIP kontroluje “małe budowy”

W trosce o zdrowie i życie ludzkie, Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła ogólnopolską akcję „Kontrole na małych budowach”. Jej celem jest zapewnienie pracownikom mniejszych firm bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w szczególności poprzez usunięcie nieprawidłowości występujących podczas prac budowlanych, powodujących bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia tych osób.

Dotychczasowe kontrole PIP wyraźnie wskazują, że najwięcej zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych występuje na małych budowach. W 90% kontrolowanych firm wykonujących prace budowlane dochodzi do łamania podstawowego prawa osób pracujących do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a największym problemem jest prowadzenie prac na wysokości bez prawidłowego zabezpieczania ludzi przed upadkiem.

Inspektorzy pracy mają przeprowadzać kontrole w różnych godzinach, także popołudniowych i wieczornych oraz podczas weekendów.

Ta akcja to także szansa dla Państwowej Inspekcji Pracy, by na podstawie bieżących doświadczeń wypracować nowe narzędzia i metody realizowania ustawowych zadań, których celem zawsze jest bezpieczeństwo każdego człowieka – podkreśla Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

#News 4 ▪️ Spadek bezrobocia w maju

Zgodnie z szacunkiem MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec maja 2021 r. 6,1%. Oznacza to spadek o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Tym samym liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o ponad 25 tysięcy osób.

Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim 3,7%, a najwyższą w warmińsko-mazurskim 9,7%.

Pracodawcy w maju zgłosili do urzędów pracy ponad 2 tyś. więcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej niż to miało miejsce w kwietniu tego roku.

#News 5 ▪️ Ryczałtowa składka zdrowotna dla samozatrudnionych

Dwa tygodnie temu w HR Detektywie pisaliśmy o nowym programie partii rządzącej, która m.in. zawierała całkowitą likwidację ryczałtowej składki zdrowotnej. 

Program rządowy “Nowy Ład” zapowiada się jednak z poprawkami. Rząd wycofuje się z likwidacji ryczałtowej składki zdrowotnej.

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, gdzie występują wysokie zyski, ale stosunkowo niskie koszty składka zdrowotna ma pozostać w formie ryczałtowej. Podstawą jej naliczania ma być cała średnia pensja, a to spowoduje jej wzrost o ok. 130zł.

Kolejna zmiana to obniżenie stawek ryczałtowego podatku PIT dla wolnych zawodów z obecnych 17 proc. do 14 proc.

Ma to zniwelować negatywny efekt wprowadzenia Polskiego Ładu dla tych działalności gospodarczych, które uzyskują wysokie dochody i rozliczają się liniowym PIT.

#News 6 ▪️ Kontrole Polskiego Funduszu Rozwoju

Rozpoczął się proces rozliczania i umarzania subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0. Kontrole przeprowadzane mogą być przez ZUS, US oraz KRS.

Część przedsiębiorców otrzyma propozycję umorzeń subwencji, ale są też tacy, którzy muszą je zwrócić.

Rozpoczęliśmy właśnie kolejny etap procesu rozliczenia Traczy PFR 1.0, czyli wysłaliśmy pierwsze 7 tys. decyzji dotyczących zwrotu subwencji – ujawnił Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR.

Większość decyzji wydanych przez PFR to jednak umorzenia subwencji. Mogą one dotyczyć całości, jak i części otrzymanej pomocy. Warunkiem było utrzymanie poziomu zatrudnienia oraz spadek dochodów.

Przypominamy, że każdy przedsiębiorca, który przed rokiem otrzymał subwencje finansowe z PFR powinien w swojej bankowości elektronicznej wejść, zapoznać się z formularzem, złożyć wniosek o umorzenie. Ponad 150 tys. firm już to zrobiło i na podstawie tego będą wydawane decyzje o umorzeniu – przekazał Paweł Borys, prezes PFR.

Czas rozliczenia subwencji zależy od miesiąca, w którym została udzielona. Przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie z PFR ma obowiązek złożyć oświadczenie o rozliczeniu wsparcia nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej. 

Proces rozliczania drugiej tarczy wystartuje w listopadzie 2021 roku.

#News 7 ▪️ Wyższe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów

Od czerwca zmieniły się limity zarobkowe dla emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz rencistów. Można dorabiać do renty lub wcześniejszej emerytury do określonego limitu przychodów. Jeśli się go przekroczy, ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

Od czerwca kwota, która zawiesza wypłatę świadczenia wynosi 7386,10 zł brutto, co stanowi 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Gdy emeryt lub rencista przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (3977,10 zł brutto), świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Jednak ZUS może maksymalnie zmniejszyć świadczenie o:

 • 646,67 zł, jeśli pobiera się wcześniejszą emeryturę albo rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 485,04 zł, jeśli pobiera się rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 549,71 zł, jeśli pobiera się rentę rodzinną i jesteś jedyną osobą, która jest do niej uprawniona.

Do otrzymanego świadczenia można dorabiać bez ograniczeń, gdy:

 • dostaje się emeryturę i ma się więcej niż 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna),
 • pobiera się rentę dla inwalidów wojennych albo inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową,
 • dostaje się rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
 • pobiera się rentę rodzinną, której kwota jest wyższa od emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3977,10 zł brutto przychodu.

#News 8 ▪️ Kontrole zwolnień lekarskich

W I kwartale 2021 r. ZUS przeprowadził ponad 80 tyś. kontroli osób przebywających na L4. W wyniku tego wydano 3,7 tyś. decyzji o wstrzymaniu zasiłków chorobowych.

Już niedługo ZUS zwiększy kontrole zwolnień lekarskich. Ich liczba będzie zbliżona do tych sprzed pandemii.

Obecnie obserwujemy poprawę sytuacji epidemicznej. Jeśli ta tendencja się utrzyma, ZUS systematycznie będzie wracał do normalnego działania, które znamy sprzed wybuchu epidemii. Dotyczy to również kwestii kontroli zwolnień lekarskich – mówi Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, cytowany przez “DGP”.

Jeśli ZUS stwierdzi nieprawidłowości, to ubezpieczony może zostać zmuszony do skrócenia okresu wypłaty zasiłku, a nawet utracić prawo do świadczenia za cały okres L4.

Kontroli podlegają przede wszystkim osoby, które często korzystają z kolejnych krótkotrwałych zwolnień lekarskich, także osoby, które kiedyś były już pozbawione prawa do zasiłku w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnienia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza kontrole prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.).

#News 9 ▪️ Czy pracodawca może zmusić do szczepienia na COVID-19?

Ruszyły masowe szczepienia w zakładach pracy. Coraz częściej pojawiają się sygnały, że niezaszczepionym pracownikom grozi się zawieszeniem, zwolnieniem czy blokowaniem możliwości pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca może zachęcać, ale nie może zmuszać do szczepienia. Brak podstawy prawnej do żądania zaszczepienia się powoduje dużo sporów i przykrych sytuacji.

Pracodawca może więc zachęcać i informować, a w przyszłości umożliwić szczepienie na koszt pracodawcy – ale nie może do niego zobowiązać ani odmówić zatrudnienia z uwagi na jego brak.

Szczepienie przeciwko COVID nie jest szczepieniem obowiązkowym. Pracodawca w razie zatrudnienia pracownika w warunkach narażenia na działania szkodliwych czynników biologicznych jest co prawda zobowiązany poprzez Kodeks pracy na stosowanie wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe, ograniczające stopień tego narażenia przy odpowiednim wykorzystaniu nauki i techniki, ale nie ma prawa zmusić pracownika do poddaniu się szczepieniu. Pracodawca nie ma również prawa zadać pytania o fakt lub zamiar zaszczepienia w trakcie procesu rekrutacji. 

Pracodawcy pozostaje jedynie zachęcać i informować o szczepieniu. Może również wymagać od pracownika złożenia oświadczenia, że nie chce się poddać szczepieniom i że nie będzie rościł sobie z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. 

#News 10 ▪️ Szkolenia/webinary

Został już tylko 1 DZIEŃ. 10 czerwca ruszamy z nowym projektem. Otwieramy nową ścieżkę rozwoju, tym razem z “miękkiego HR”.

AKADEMIA HR Zarządzania Zasobami Ludzkimi – 10 czerwca 2021 r.

Podczas Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi dowiesz się jak właściwie wykorzystać potencjał ludzki w Twojej organizacji. Nauczysz się zarządzać zasobami ludzkimi w zakresie rekrutacji, szkoleń i rozwoju oraz systemów motywowania pracowników. Opanujesz przeprowadzanie okresowych ocen pracowniczych. Nauczysz się tworzyć ścieżki kariery pracowników i zarządzać talentami. Poznasz też procesy kierujące współczesnym rynkiem pracy.

Akademia kończy się egzaminem i uzyskaniem tytułu specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi – kod zawodu 242390.

Przed nami również kurs Zasiłki.

Kurs Zasiłki – 14 czerwca 2021 r.

Przez 31 dni nauczysz się:

 • ustalania uprawnień z tytułu choroby i macierzyństwa,
 • obliczania okresów zasiłkowych,
 • ustalania podstawy wymiaru świadczeń,
 • ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
 • obliczania i wypłacania wynagrodzenia i zasiłków za czas choroby,
 • ustalania uprawnienia z tytułu rodzicielstwa,
 • udzielania świadczeń i wypłacania należności,
 • tytułu rodzicielstwa,
 • obliczania i wypłacania świadczenia za czas wypadku przy pracy.

Jeszcze w tym tygodniu zapraszamy na szkolenie:

Konsekwencje prowadzenia benefitów pracowniczych (PPE, PPK, ubezpieczenia medyczne oraz inne formy wynagradzania pracowników) – 11 czerwca 2021 r.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Obowiązki pracodawców związane z PPE i PPK – nowelizacja ustawy.
 2. Ubezpieczenia na życie i indywidualne formy oszczędzania.
 3. Rynek ubezpieczeń medycznych.
 4. Podatkowe konsekwencje benefitów pracowniczych w organizacji.

Już niedługo powrócimy do webinarów z komornikiem.

Obowiązki pracodawcy w kontaktach z komornikiem – zmiany od 1 grudnia 2020 – 16 czerwca 2021 r.

Każdy pracodawca musi być świadomy swoich obowiązków. Jednym z nich jest współpraca z komornikiem, który dokonuje zajęcia części wynagrodzenia pracownika. Czy jesteś pewny, że udzielane przez Ciebie informacje są zgodne z prawem? Jeśli nie do końca czujesz się pewnie w relacji pracodawca-komornik, to szkolenie jest dla Ciebie!

Odpowiadamy na zajęcia egzekucyjne i rozstrzygamy zbiegi – to nie musi być trudne – 17 czerwca 2021 r.

Na szkoleniu przeanalizujemy zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń. Wyjaśnimy co zrobić w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz w przypadku, gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności.

Przed nami również szkolenie z cyklu „Płace dla zaawansowanych”. Tym razem zajmiemy się potrąceniami z wynagrodzeń zasiłków i umów zlecenia.

Potrącenia na Liście Płac w 2021 r. z wynagrodzeń zasiłków i umów zlecenia – 21 czerwca 2021 r.

Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym dokonywaniem potrąceń ze wskazaniem przepisów prawnych (bez ich głębszej analizy) co czyni szkolenie warsztatami praktycznymi – minimum teorii maximum praktyki. 

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Vademecum pracodawcy: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy

W artykule z cyklu „Vademecum Pracodawcy” opisujemy nowy rodzaj dokumentu, który pojawił się przestrzeni biznesowej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy. Dowiedz się czym jest ten dokument i co można dzięki niemu zyskać. Ekspertka - Monika Piątek, dzieli się wiedzą z obszaru zatrudniania cudzoziemców.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.