fbpx

HR Detektyw #37 – monitoring nowości i zmian

14 lipca 2021
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Nowy system do zawierania umów o pracę i umów zlecenie

Rząd przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ułatwienia obejmą trzy grupy zatrudniających: mikroprzedsiębiorców (zatrudniających mniej niż 10 pracowników i osiągających mniej niż 2 mln euro obrotu rocznie), rolników oraz osoby fizyczne (które chcą zatrudnić np. nianię lub pomoc domową). 

Dostęp do systemu teleinformatycznego będzie zapewniony po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego, na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl.

Na portalu będą udostępnione do wypełnienia szablony umowy o pracę oraz umowy zlecenia. System będzie automatycznie wysyłał niezbędne zgłoszenia do ZUS i Urzędu Skarbowego, ma wyliczać wynagrodzenie, wysokość składek, podatku oraz rozliczać urlopy. Za pośrednictwem portalu pracownik będzie mógł również np. składać wnioski urlopowe. Nie będzie natomiast możliwości opracowywania rozkładu czasu pracy pracownika na kolejne okresy, ani jego rozliczania.

Pomysł ten ma zachęcać do legalnego zatrudnienia i ograniczyć szarą strefę. Co ważne, w projekcie znajduje się informacja, że korzystanie z systemu nie będzie obowiązkowe, pomysł Rządu należy traktować jako dodatkową możliwość oprócz tradycyjnej papierowej formy.

Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych Rady Ministrów ma on być przyjęty w III kw. 2021 r. Nadzór nad prawidłowością systemu będzie pełnił minister właściwy do spraw pracy. Będzie on też administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów RODO.

#News 2 ▪️ Płaca minimalna w 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 15 czerwca 2021 r., propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz propozycję minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Według komunikatu resortu rozwoju, pracy i technologii projektowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wynieść 3 tyś zł, a stawka godzinowa dla zleceniobiorców 19,60 zł. Oznacza to, że minimalne pensje wzrosłyby o 7,1 proc., czyli o 200 zł.

Związkowcy postulują, by podwyżka sięgnęła 500 zł netto. Natomiast przedstawiciele pracodawców zgadzają się z wysokością wynagrodzenia podaną przez resort pracy. Wiele wskazuje jednak, że wstępna propozycja Rządu może stać się ostateczną.

Zapomnijcie o skokowej podwyżce płacy minimalnej. (…) Zbyt szybkie tempo podnoszenia płacy minimalnej może być dla wielu firm trudne do udźwignięcia – powiedział do związkowców wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Propozycja ta zostanie przekazana do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego. Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Ostateczna decyzja ogłoszona zostanie do 15 września w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów.

Pracownicy, którzy chcą poznać nową wysokość swojego wynagrodzenia po wprowadzeniu zmian, mogą skorzystać z kalkulatora wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (pod warunkiem, że nie zmienią się inne uwarunkowania obecnie stosowane przy naliczaniu wynagrodzeń).

#News 3 ▪️ Pakiet zmian w Kodeksie pracy

Rząd proponuje pakiet zmian w Kodeksie pracy dla rodziców. Jest to projekt Strategii Demograficznej 2040. Ma on za zadanie poprawić dzietność w Polsce.

Proponujemy pakiet zmian w Kodeksie pracy dla rodziców dzieci do lat czterech. Chcemy wprowadzić ochronę dwojga rodziców przed zwolnieniem – zapowiedziała Barbara Socha, wiceminister rodziny.

Zmiany dotyczą:

 • zawarcia maksymalnie dwóch umów na czas określony na łączny czas nieprzekraczający 15 miesięcy z osobami w wieku do 40 lat,
 • gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 poprzez pracę zdalną, hybrydową lub elastyczny czas pracy,
 • gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4,
 • objęcie matek ochroną przed zwolnieniem przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, niezależnie od wymiaru czasu pracy,
 • ochrona przed zwolnieniem dotycząca ojców w pierwszym roku życia dziecka (w przypadku małżeństw ochrona objęłaby mężczyznę od momentu zajścia w ciążę przez żonę),
 • wprowadzenie obowiązku poinformowania pracownika o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę.

Zdaniem partii rządzącej to, co odstrasza rodziny przed posiadaniem większej liczby dzieci, jest niewystarczająca stabilność na rynku pracy.

Projekt został skierowany do konsultacji społecznych.

#News 4 ▪️ “Wellbeing days” w zamian za sumienną pracę

W uznaniu za sumienną pracę i dobre wyniki firmy podczas pandemii jedna z firm, a mianowicie finansowa aplikacja Revolut wprowadziła dwa dodatkowe płatne dni urlopu dla swoich pracowników.

Nasi pracownicy sprawiają, że ta firma jest wyjątkowa. Są źródłem naszych sukcesów. Będziemy szukać kolejnych sposobów, by docenić ciężką pracę, poświęcenie i codzienny wysiłek wkładany w budowanie nowych usług i służenie pomocą klientom. Kluczowe jest, żeby teraz zadbać o siebie, spędzić czas z bliskimi i naładować baterie. ” – powiedział Nik Storoński, CEO i współzałożyciel Revolut.

Dodatkowe płatne dni urlopu mogą zostać wykorzystane przez każdego z pracowników w dowolnym terminie do końca listopada 2021 roku. Dotyczy to również pracowników na wypowiedzeniu lub na okresie próbnym.

Według Society for Human Resources Management firmom, w których działania wellbeingowe są na porządku dziennym, przypisuje się ponad 2 razy więcej osiągnięć. 

Każdy pracodawca powinien wziąć odpowiedzialność za stan zdrowia (zwłaszcza psychiczny) swoich pracowników. Przez dolegliwości zdrowotne związane z pracą firmy tracą sporą część swoich finansów.

Rynek pracy zmienia się dynamicznie, w tym również podejście firm do strategii personalnych. W Polsce 3% firm ma zdefiniowaną strategię corporate wellness, ale już 43% pracodawców podejmuje pojedyncze inicjatywy w tym kierunku. 

Employer Branding również ten wewnętrzny jest jednym z tematów zajęć na nowej Akademii HR Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Kolejna edycja rusza już w listopadzie.

#News 5 ▪️ Podwyżka składek ZUS

Od stycznia 2022 r. składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą mogą drastycznie wzrosnąć. Aktualna wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 1075,68 zł.

Podwyżki wynikają przede wszystkim z podanego przez rząd średniego prognozowanego wynagrodzenia na 2022 r. Podstawę wyliczenia składek ZUS stanowi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2022 będą w związku z tym o około 11 proc. większe niż w roku obecnym. Pełne składki ZUS na rok 2022 mogą zatem wynieść 1194,32 zł. Kwota ta nie zawiera jednak składki zdrowotnej, która będzie uzależniona od wysokości dochodu przedsiębiorcy. Z obecną wysokością składki zdrowotnej byłoby to – 1576,13 zł. Według prognoz składki ZUS w 2022 r. wyniosłyby:

 • 679,41 zł – składki na ubezpieczenie emerytalne
 • 278,45 zł – składki na ubezpieczenie rentowe
 • 85,27 zł – składki na ubezpieczenie chorobowe
 • 85,27 zł – składki na Fundusz Pracy
 • 58,13 zł – składki na ubezpieczenie wypadkowe

Składki preferencyjne w 2022 r. wzrosną o 7,1% i mogą wynosić:

 • 175,68 zł – składki na ubezpieczenie emerytalne
 • 72,00 zł – składki na ubezpieczenie rentowe
 • 22,05 zł – składki na ubezpieczenie chorobowe
 • 15,03 zł – składki na ubezpieczenie wypadkowe

Do tego należy dodać jeszcze 381,81 składki zdrowotnej – razem 666,57 zł z obecnych 647,59 zł.

Oczywiście jest to na razie prognoza, ponieważ dokładną wartość składki zdrowotnej poznamy w styczniu 2022 roku.

#News 6 ▪️ Kiedy powrót do biur?

Można powiedzieć, że praca zdalna skończy się wraz z pandemią. Nieoficjalnie mówi się, że w Polsce pełen powrót do biur nastąpi na jesieni tego roku.

Tymczasem Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad nowelizacją Kodeksu pracy na stałe wprowadzającą pracę zdalną do sposobów świadczenia pracy. Rośnie jednak grupa menedżerów, którzy uważają, że przebywanie pracowników na wspólnej przestrzeni poprawia współpracę, wspiera rozwój młodszych pracowników i wpływa korzystnie na kulturę organizacyjną firmy.

Jak dużo firm zdecyduje się na całościowe powroty do biur okaże się wkrótce. Jedno jest pewne, całkowita ucieczka od pracy z domu nie jest już możliwa. Najbardziej prawdopodobny w przypadku większości firm będzie model hybrydowy, z jednym lub dwoma dniami w tygodniu pracy zdalnej. 

#News 7 ▪️ Brak obowiązku zawiadamiania o kontroli PIP

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy, którego celem jest umożliwienie przeprowadzania kontroli PIP bez obowiązku zawiadamiania o tym zakładu pracy.

Zgodnie z art. 23 ww. ustawy o PIP:

Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy,  kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy.

Natomiast art. 48 ustawy z dn. 6 marca 2018  r. – prawo przedsiębiorców stanowi, że:

Organ zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, a kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

W związku z tym, że powyższe przepisy nie są kompatybilne i powodują sprzeczne orzecznictwo sądowe.

W projekcie zostało wskazane, że obowiązek zawiadomienia zakładów pracy o planowanej kontroli nie będzie dotyczył kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcje Pracy na podstawie ustawy o PIP.

Planowana zmiana ma jednoznacznie wskazać, że inspektor pracy będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów prawa bez uprzedzenia o każdej porze dnia i nocy.

#News 8 ▪️ Ułatwienie powierzenia przetwarzania danych

27 czerwca 2021 r. weszła w życie decyzja Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych, jakie będzie można stosować w umowach powierzenia zawieranych pomiędzy podmiotami z Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W standardowych klauzulach umownych określono podstawowe obowiązki stron umowy powierzenia przetwarzania danych. Będą to:

 • warunki i obowiązki związane z dalszym powierzeniem przetwarzania danych (podpowierzeniem),
 • uregulowanie zasady współpracy administratora i podmiotu przetwarzającego w przypadku realizacji wniosków osób, których dane są przetwarzane,
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organów nadzorczych.

Rozwiązać umowę między stronami można, w przypadku gdy:

 • podmiot przetwarzający stale narusza obowiązki wynikające ze standardowych klauzul umownych,
 • podmiot przetwarzający będzie mógł rozwiązać umowę, jeżeli administrator będzie nalegał na wypełnienie polecenia, które będzie sprzeczne z przepisami o ochronie danych osobowych, o czym przetwarzający go wcześniej powiadomi.

Omawiane klauzule umowne nie służą do przekazywania danych osobowych do państw trzecich. W tym zakresie Komisja Europejska przyjęła odrębny zestaw standardowych klauzul umownych.

#News 9 ▪️ Praca w czasie upałów

Z uwagi na występujące w naszym kraju upały Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko zwróciła się do pracodawców o podjęcie niezbędnych działań mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 280 C, a na otwartej przestrzeni 250 C. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych – apeluje Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. 

W Kodeksie pracy znajdują się ogólne regulacje prawne, które wskazują na konieczność podejmowania przez pracodawców działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników.

W sytuacji gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć niezbędne działania organizacyjne lub zastosować środki techniczne, w celu zapewnienia właściwych warunków pracy.

Są to np.:

 • skrócenie czasu pracy pracowników,
 • wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy,
 • możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym (przy pracy na otwartej przestrzeni),
 • zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniach pracy (strumień powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy),
 • zapewnienia wody do celów higienicznych, w ilości minimum 90 l dziennie na każdego pracownika (przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych),
 • jeśli to możliwe – zlecanie obowiązków w chłodniejszych porach dnia,
 • a przede wszystkim zapewnić napoje/wodę.

PIP szczególnie zwraca uwagę na organizację pracy wykonywanej w warunkach szczególnie niebezpiecznych i wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, a także na bezpieczeństwo kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Należy również pamiętać o zakazie zatrudniania pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni C, a wilgotność względna powietrza – 65%.

#News 10 ▪️ Szkolenia/webinary

Z uwagi na to, że rozpoczął się okres urlopowy zawieszamy szkolenia i webinary. Czas wakacji jest czasem odpoczynku i relaksu.

Najbliższa Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego rozpocznie się 17 sierpnia. Kursem rozpoczynającym będzie kurs Place. Żeby tradycji stało się zadość również i ta edycja okraszona zostanie ofertą specjalną. Będzie to kurs Dokumentacja pracownicza, którą otrzyma każdy uczestnik pełnej, 9-miesięcznej Akademii.

Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest dołączenie do Akademii najpóźniej do 12 sierpnia.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: [email protected] 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!