fbpx

HR Detektyw #41 – monitoring nowości i zmian

9 września 2021
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Zmiana podstawy odpisu na zfśs w 2022 r.

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy (z 27 sierpnia 2021 r.) o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, w której zmienia podstawę naliczania wysokości odpisów na ZFŚS.

ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób.  W 2022 roku wysokość odpisów będzie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 roku. Podstawa odpisu na zfśs w 2022 r. wyniesie więc 4 434,58 zł

Oznacza to, że w przyszłym roku odpis podstawowy na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy wzrośnie z 1 550,26 zł do kwoty 1 662,97 zł (37,5 proc. podstawy).

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

#News 2 ▪️ Młodociani pracownicy dostaną większe wynagrodzenia

Od 1 września 2021 r. zmieniły się stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021 r. wyniosło – 5 504,52 zł (M. P. z 2021 r. poz. 730). Oznacza to, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2021 r. pracownikowi młodocianemu wynagradzanemu na poziomie minimalnym przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiednio:

 • w pierwszym roku nauki – 275,23 zł,
 • w drugim roku nauki – 330,27 zł,
 • w trzecim roku nauki – 385,32 zł.

Młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy w ww. okresie należy się wynagrodzenie w wysokości 220,18 zł.

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników młodocianych i źródła ich finansowania są takie same jak w przypadku normalnych pracowników etatowych.

Więcej o zatrudnianiu młodocianych przeczytasz w e-booku na stronie www.monikasmulewicz.pl.

#News 3 ▪️ Łatwiejsze otrzymywanie zezwoleń o pracę dla cudzoziemców

Rząd chce jeszcze w III kw. przyjąć projekt ustawy o cudzoziemcach ułatwiający otrzymywanie zezwoleń na pracę. Resort spraw wewnętrznych ma zaproponować:

 • rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania,
 • rezygnację z wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz wymogu otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca,
 • wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
 • poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • wprowadzenie rozwiązania przyspieszającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Tematykę zatrudniania cudzoziemców bardzo wnikliwie omawiać będziemy podczas nowego, 3 miesięcznego projektu edukacyjnego.

27 września ruszamy z Akademią Zatrudniania Cudzoziemców i Legalizacji Zatrudnienia.

Jest to kompleksowy kurs obejmujący zagadnienia systemu prawa imigracyjnego, legalności pracy oraz pobytu w Polsce cudzoziemców, opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych stosowanych podczas zatrudnienia cudzoziemców.

Podczas 3 miesięcznego wyzwania poznasz tajniki:

 • Legalizacji pracy i pobytu
 • Odpowiedzialności z tytułu nielegalnego zatrudniania
 • Obsługi kontroli legalności zatrudnienia Obsługi procedury odwoławczej
 • Opodatkowania przychodów cudzoziemców
 • Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Już tylko przez 2 dni możesz skorzystać z promocji cenowej, jaką jest 700zł! Od 11 września będzie obowiązywać cena regularna.

#News 4 ▪️ Niższa składka zdrowotna

Podwyżka składki zdrowotnej nie będzie tak wysoka, jak zapowiadano. Początkowe ustalenia Rządu co do składki zdrowotnej w wysokości 9% bez możliwości potrącenia podatku spotkały się z dość ostrą krytyką zarówno posłów jak i przedsiębiorców.

Rząd rozważał też podwyższanie składki w kolejnych latach do 3, 5, 7 i 9 proc. Ostatecznie składka zdrowotna dla prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub według skali miałaby wynieść 3 proc. w 2022 r. i 4,8 lub 4,9 proc. rok później.

Wysokość proponowanej składki zdrowotnej dla ryczałtowców to:

 • 300zł dla osób o przychodzie nie wyższym niż 60 tys. zł rocznie,
 • 500zł (kwota przychodu ma zostać jeszcze ustalona)
 • 900zł dla osób o najwyższych przychodach

W zmienionym projekcie Polskiego Ładu ma także znaleźć się propozycja wprowadzenia podatku przychodowego. Nie wiadomo jednak czy będzie on dobrowolny dla wszystkich i wyniesie 0,4 proc. przychodów z licznymi ulgami i odliczeniami, czy też 1 proc. dla przedsiębiorców z przychodami powyżej 50 mln euro i będzie obowiązkowy (rozmowy trwają). 

#News 5 ▪️ Bezrobocie w Polsce bez zmian

Jak wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu br. nie zmieniła się i wyniosła 5,8%.

W ubiegłym miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 961,8 tys. osób bezrobotnych. Od lipca br. liczba osób figurujących w rejestrach urzędów pracy zmniejszyła się o 13,1 tys. osób.

Sierpień był już szóstym miesiącem z kolei, gdy poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce zmniejszał się. To bardzo dobra wiadomość – skomentowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W sierpniu 2021 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 113,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,5%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (8,9%). W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekraczał 9%.

Według opublikowanych 30 lipca br. przez Eurostat danych w czerwcu br. stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w Polsce 3,6% wobec 7,1% w UE i 7,7% w strefie euro. Polska zajęła 3 miejsce, ex aequo z Maltą pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

#News 6 ▪️ Zmiana umowy o pracę ze stałej na umowę na czas określony przez nowego pracodawcę – orzeczenie Sądu Najwyższego

W sprawie chodziło o pracownika zatrudnionego na umowie o pracę na czas nieokreślony, którego firma została sprzedana. Nowy pracodawca przejął pracowników, zapewniając, że warunki zatrudnienia się nie zmienią.

Pracownik podpisał jednak z nowym szefem umowę o pracę na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia (poprzednia nie została rozwiązana ani zmieniona). Po dwóch latach spółka zawarła z mężczyzną kolejną umowę – na 10 lat. Po tym czasie pracownik otrzymał wypowiedzenie z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Sugerowałoby to, że rozwiązaniu uległa pierwotna umowa na czas nieokreślony. Pozostał problem umowy na 10 lat. Stało się to podstawą pozwu, w którym pracownik zażądał stwierdzenia zawarcia umowy na czas nieokreślony i podważył wypowiedzenie.

Wyrok SN z dnia 14 kwietnia 2021 r., sygn. I NSNc 5/21 brzmi następująco:

Zmiana umowy o pracę ze stałej na taką na czas określony dokonana przez nowego pracodawcę po przejściu zakładu pracy i przejęciu załogi jest prawnie niedopuszczalna. Porozumienie rozwiązujące stosunek pracy, które  zmierza do wyłączenia automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy w  przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest nieważne ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującą normą art. 23(1) § 1 KP. Zgodnie z art. 23(1) § 1 KP pracodawca przejmujący zakład pracy nie może zmienić warunków pracy pracownika na jego niekorzyść z powodu samego przejęcia zakładu pracy, bez względu na to, czy pracownik wyraża zgodę na taką zmianę.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

#News 7 ▪️ PIP sprawdza działania antykowidowe w urzędach

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy skontrolują prawidłowe stosowanie przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem w urzędach. Kontrole obejmą placówki administracji państwowej i samorządowej w całym kraju.

Inspektorzy pracy będą sprawdzać miedzy innymi, czy pracownicy mają zapewnione indywidualne środki ochrony w postaci maseczek lub przyłbic oraz rękawiczek. Kontrolowane będzie także zapewnienie środków odkażających, płynów do dezynfekcji rąk, a także innych środków higienicznych.

Ważne jest także zapewnienie właściwego dystansu miedzy pracownikami urzędu oraz interesantami, którzy się w nim znajdują. 

Główny Inspektor Pracy zapowiada, że takie doraźne, szybkie i ukierunkowane kontrole będą prowadzone także w innych sektorach i branżach szczególnie tych gdzie ryzyko rozprzestrzeniania wirusa SARS-Cov2 jest największe.

Źródło: www.pip.gov.pl

#News 8 ▪️ Dofinansowanie za założenie nowej firmy w 2021 r.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021 r. wyniosło 5 504,52 zł. 6-krotność tej kwoty to 33 027,12 zł. Jest to kwota maksymalnej wartości dofinansowania, którą urząd pracy może przyznać za założenie nowej firmy w 2021 r.

Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej wprowadzono pewne ułatwienia w zakresie aktywizacji bezrobotnych, w tym przyznawania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Są to:

 • zniesienie warunku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy dla ubiegających się środki na podjęcie działalności gospodarczej, jeżeli zakończenie dotychczas wykonywanej działalności nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w związku z wystąpieniem tego stanu, a przedmiot planowanej działalności gospodarczej jest inny od działalności zakończonej,
 • możliwość w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu zawieszenia działalności gospodarczej lub podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 

#News 9 ▪️ Szkolenia/webinary

We wrześniu zapraszam na dwa webinary:

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, zmiana z Komornika na Syndyka – 20 września 2021 r.

Podczas webinaru omówione zostaną:

 • Rodzaje spraw egzekucyjnych.
 • Kolejność zaspokajania roszczeń.
 • Plan podziału sumy uzyskanej z wynagrodzenia za pracę.
 • Odpowiedzialność pracodawcy przed wierzycielem.
 • Ciągłość zajęcia wynagrodzenia.
 • Zmiana z komornika na syndyka – ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez Sąd.

Dzięki temu szkoleniu zrozumiesz mechanizm pracy komornika i poznasz odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.

Rozliczenia z ZUS w 2021 r. i 2022 r. – zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeniach chorobowych24 września 2021 r.

Celem szkolenia jest omówienie wchodzących zmian do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń chorobowych oraz przepisów wprowadzonych i obowiązujących w 2021 r. Zajmiemy się również:

 • Strategią zmian w ZUS na lata 2021 – 2025.
 • Zmianami w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy w 2021 r.
 • Zmianami w formularzach ZUS ZUA i ZZA od 16 maja 2021 r.
 • Obowiązku zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 01 stycznia 2021 r., w tym o korektach dokumentu zgłoszeniowego .
 • Zwolnieniu z opłacania składek na FP i FGŚP w 2021 r.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hr[email protected] 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

No token or token has expired.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!