fbpx

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustawach wchodzące w życie od 18 września 2021 roku.

16 września 2021
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Zmiany, zmiany, czy to kiedyś się skończy? Chyba nie, od 18 września czekają nas kolejne zmiany, a to dopiero początek. Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie: 1 stycznia 2022 r.; 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z opublikowaną Ustawą z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw w Dzienniku Ustaw z dnia 3 września 2021 roku, pozycja 1621, niektóre zapisy wchodzą w życie w ciągu 14 dni od daty jej opublikowania, czyli 18 września 2021, dotyczą one m.in.:

 • Rozszerzenie kręgu osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, o osoby współpracujące z przedsiębiorcami będącymi osobami fizycznymi, korzystającymi z tzw. „ulgi na start” czyli podejmujących własną działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujących ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.
 • Okres obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych wspólników jednoosobowych spółek z o.o., wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej – liczony jest od dnia wpisania spółki do KRS, albo od dnia nabycia udziałów/praw/obowiązków w spółce do dnia wykreślenia z KRS lub zbycia udziałów/praw/obowiązków współce.
 • Ustalanie odsetek za zwłokę od zaległości składkowych, zostaje powiązane z kwotą minimalnego wynagrodzenia i będzie wynosić 1% tego wynagrodzenia, czyli do 31 grudnia 2021 – 28,00 zł, a od 1 stycznia 2022 r. – 30,10 zł; dotychczas była to kwota 6,60 zł.
 • Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • Przedawnienie składek ZUS, tutaj zmiany dotyczą liczenia terminu przedawnienia, a część zmian wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
  • Zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które mogą być zwrócone, jeżeli kwota nienależnie opłaconych składek będzie przekraczała dziesięciokrotność kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, czyli będzie wyższa niż 116 zł
  • Umorzenie należności z tytułu składek ZUS, zostaje rozszerzony katalog wystąpienia całkowitej nieściągalności od których uwarunkowane jest umorzenie należności składkowych o osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Ponadto z mocy prawa będą podlegały umorzeniu należności jeżeli nastąpiło wyrejestrowanie płatnika składek oraz ubezpieczonych, jeżeli ich wysokość nie przekracza:
   • wysokości dziesięciokrotności kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; dłużnik zmarł,
   • wysokości 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym datę zgonu dłużnika.
  • Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, nie będzie powodowało konieczności ponownego zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych i wypadkowego oraz ubezpieczenia chorobowego jeżeli podlegały temu ubezpieczeniu dobrowolnie.
  • Pobieranie dokumentów potwierdzających dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym ZUS, za pośrednictwem posiadanego profilu, w postaci dokumentu elektronicznego, który będzie można zweryfikować na udostępnionej przez ZUS stronie internetowej.
  • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, m.in. rozszerzenie katalogu świadczeń uznanych za nienależnie pobrane o świadczenie z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, i stwierdzono, że w okresie ich pobierania świadczeniobiorca wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia.
  • W zakresie kontroli ZUS, zostaje rozszerzony zakres czynności inspektora dokonującego kontroli o wzywania do złożenia zeznań.
  • Podpisywanie dokumentów przekazywanych do ZUS, rozszerzenie katalogu o podpis zaufany albo podpis osoby odpowiedzialnej za przekazanie dokumentów do ZUS-u.
  • Umarzanie przez ZUS należności cywilnoprawnych, w całości, w części albo odraczać spłatę lub rozkładać na raty.
 • Zmiany w ustalaniu stopy procentowej składki wypadkowej
  • Rodzaj działalności według PKD określony w ustawie wypadkowej dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ustalonym odrębnie więcej niż jednym rodzaju przeważającej działalności, decydujący będzie rodzaj działalności dla działalności wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Brak sukcesji wysokości stopy procentowej składki wypadkowej, co w konsekwencji prowadzi do konieczności ustalenia wysokości stopy procentowej składki wypadkowej z uwzględnieniem warunków powstałych po dokonaniu sukcesji.
  • Stopa procentowa składki wypadkowej dla rozpoczynającego działalność. Zgodnie z zapisem art. 33 ust. 2 ustawy wypadkowej „Jeżeli przed upływem terminu opłacania składek, określonego w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie ujęty w rejestrze REGON wraz z informacją o rodzaju działalności według PKD, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się zaliczkowo w wysokości określonej w art. 28 ust. 1. Po ujęciu w rejestrze REGON informacji o rodzaju działalności według PKD płatnik składek jest obowiązany od początku roku składkowego skorygować stopę procentową składki do wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której jest zaklasyfikowany.”.
  • Zlecenie kontroli u płatników składek, dodano w art. 35 ust. 2 ustawy wypadkowej następujący zapis „W przypadkach, w których płatnicy składek korygują informację, o której mowa w art. 31 ust. 6, w zakresie liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia, właściwa jednostka organizacyjna Zakładu może wystąpić do okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.”

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!