fbpx

HR Detektyw #43 – monitoring nowości i zmian

6 października 2021
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Premia za zmianę firmy

Powrócił rynek pracownika. Pracodawcy mają coraz większy problem ze znalezieniem wyspecjalizowanych pracowników.

Z tego też powodu coraz częściej słyszy się, że pracodawcy oferują “premię” za zmianę pracy czy też wyższą stawkę niż u poprzedniego pracodawcy. Walka o pracownika trwa. Pracowników brakuje przede wszystkim w usługach, które bardzo ucierpiały na lockdownach. Osoby, które pracowały w hotelarstwie, gastronomii czy przy obsłudze turystów, poszukały sobie bardziej stabilnych warunków zatrudnienia.

Pracodawcy są gotowi podwyższać stawki, dawać ekstra premie, gdyż coraz częściej są w krytycznej sytuacji. Pozycja ekspertów w negocjowaniu wynagrodzeń jest coraz silniejsza. Nie odnosi się to tylko do wyższych stanowisk ale również do specjalistów w swoim fachu jak np. kierowcy czy budowlańcy.

#News 2 ▪️ Cudzoziemcy na polskim rynku pracy

Według danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w lipcu i sierpniu 2021 r. liczba wydanych zezwoleń na pracę dla obcokrajowców wyniosła ponad 83,2 tys.

Przeszło 54,3 tys. zezwoleń, a więc ponad 65 proc. wszystkich wydanych latem tego roku, przypadło obywatelom Ukrainy. Drugie miejsce stanowią Białorusini 5,9%. Dość dużo jest też obywateli Uzbekistanu – 2,7 tys., Indii – ok. 2,1 tys. oraz Filipin – ok 2,1 tys.

Najwięcej zezwoleń na pracę wydano w województwie mazowieckim bo aż 16,8 tys., a najmniej w świętokrzyskim – 777.

Wzrost liczby cudzoziemców pokrywa się ze wzrostem liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń. Wzrasta także liczba płatników składek. Liczba cudzoziemców jest ważną informacją nie tylko dla systemu ubezpieczeń społecznych. Dane gromadzone w ZUS dotyczące obcokrajowców są ważne również z punktu widzenia całej gospodarki.

#News 3 ▪️ Wypalenie zawodowe jako choroba

Wypalenie zawodowe to problem dotykający coraz więcej pracowników. W czerwcu 2019 WHO wpisało wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD) uznając je za chorobę cywilizacyjną.

Od 1 stycznia 2022 r. osoby cierpiące na tę chorobę będą mogły skorzystać z prawa do zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie, w związku z tą nową chorobą, będzie traktowane jak każde inne zwolnienie lekarskie. Takie rozwiązanie zupełnie zmieni stosunek do wypalenia zawodowego. Do tej pory obarczano za nie tylko pracownika, teraz to się zmieni i część odpowiedzialności będzie spoczywać także na pracodawcy.

Prawdopodobnie tak jak w przypadku depresji, zwolnienie z powodu wypalenia zawodowego pozwoli na swobodne poruszanie się, jak pójście na zakupy czy basen. Ostateczna forma zmian zależeć będzie od przepisów krajowych uchwalonych przez polski Rząd.

#News 4 ▪️ Polski Ład przegłosowany

Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych, które wdrażają rozwiązania zapisane w Polskim Ładzie. 

Zmiany, które poparł sejm to:

 • podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.,
 • podwyżka pierwszego progu podatkowego (17%) do 120 tys. zł, po jego przekroczeniu dochody podlegają opodatkowaniu stawką podatkową w wysokości 32%,
 • nowe zasady odliczania składki zdrowotnej – likwidacja odliczenia od podatku części składki tj. 7.75%,
 • ulga dla klasy średniej, dzięki której brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie zwiększy podatków płaconych przez osoby o dochodach wynoszących od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł. Z ulgi dla klasy średniej będą mogli skorzystać zatrudnieni na etacie, ale także przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych.
 • ulga dla pracujących emerytów. Osoby, które osiągną wiek emerytalny, ale będą nadal pracować i nie będą pobierać emerytury, dostaną dodatkowe odliczenie w kwocie 85 tys. zł.,
 • składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na podatku liniowym wynosić będzie 4,9%, Ryczałt otrzyma trzy stawki składki zdrowotnej, zależnej od przychodów.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd chce, by weszła w życie od początku 2022 r.

W związku z licznymi zmianami jakie zapowiedział Rząd w “Polskim Ładzie” przygotowaliśmy dla Was szkolenie:

Zmiany w Rozliczaniu Wynagrodzeń w 2022 r. przewidziane w „Polskim Ładzie”22 października 2021 r.

Na szkoleniu omówimy m.in.:

 • Nowe „Ulgi dla Pracowników i Zleceniobiorców” od 2022 r.
 • Warunki zaprzestania poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika.
 • Podstawę obliczenia podatku od 1 stycznia 2022 r.
 • Pobór zaliczek na podatek przez pracodawców w 2022 r.
 • Kalkulację wynagrodzeń pracowniczych na „Listach Płac” z zastosowaniem nowych ulg.
 • Rozszerzony katalog zwolnień podatkowych.
 • Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Nielegalne zatrudnianie.
 • Zmiany regulacji wspólnego opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.

#News 5 ▪️ Nowe narzędzie kontroli dla ZUS

Od 5 października 2021 r. ZUS zyska nowe narzędzie kontroli. Zakład może bowiem kierować osobę przebywającą na L4 na badanie do lekarza orzecznika lub konsultanta. Wszystko po to by sprawdzić, czy faktycznie pracownik jest chory, a zwolnienie – uzasadnione. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 59 ust. 5a ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa ZUS będzie wysyłał zawiadomienia do ubezpieczonego o terminie badania na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, poza tym przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej jak również za pomocą operatora pocztowego, pracowników ZUS lub innych upoważnionych osób oraz za pośrednictwem pracodawcy. W przypadku zastosowania doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych zawiadomienie przekazuje się na piśmie w postaci elektronicznej. 

Od 1 stycznia 2022 r. w życie wejdą przepisy rozszerzające uprawnienia ZUS, który będzie mógł również zapytać operatorów komórkowych o okolice, w których do sieci logował się telefon czy sprawdzanie w banku, w jakich miejscach używana była karta płatnicza Ubezpieczonego. Urzędnicy ZUS będą mogli m.in. sprawdzić media społecznościowe pracownika na zwolnieniu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości mogą zwrócić się do biura podróży o zweryfikowanie, czy osoba pobierająca środki z L4 w danym czasie przebywała na wakacjach.

Dzięki ustawie, ZUS będzie miał podstawę prawną również do tego, aby żądać zwrotu świadczenia od pracownika, który w opinii ZUS, nienależnie pobrał pieniądze z tytułu zwolnienia lekarskiego lub ubezpieczenia wypadkowego. Pod lupą będą szczególnie ci, którzy pobierają wysokie zasiłki lub są na L4 powyżej 30 dni.

#News 6 ▪️ Podpis kwalifikowany z użyciem algorytmu SHA-1

Jeśli podpisujesz pliki JPK, CUK i ALK podpisem kwalifikowanym z użyciem starego algorytmu SHA-1 przez „Bramkę JPK”, stracisz taką możliwość z końcem 2021 roku.

Pliki JPK, CUK i ALK podpisane podpisem kwalifikowanym z użyciem algorytmu SHA-1 będzie można składać przez Bramkę JPK tylko do końca 2021 roku.

Po 1 stycznia 2022 roku przez Bramkę JPK będzie można wysłać plik podpisany podpisem kwalifikowanym, który wykorzystuje algorytm SHA-256.

Zmiana algorytmu SHA-1 na SHA-256 nie wymaga aktualizacji samego podpisu kwalifikowanego. Potrzebna jest aktualizacja oprogramowania podpisującego lub jego przekonfigurowanie (np. zmianę w parametrach podpisu funkcji skrótu z SHA-1 na SHA-256) do końca 2021 roku.

Osoby, które chcą skontrolować funkcjonowanie podpisu wykorzystującego nowy algorytm, powinny jeszcze w 2021 r. skontaktować się ze swoim dostawcą oprogramowania i użycie go / zainstalowanie go na swoich komputerach w celu wykorzystania od 2022 r.

Wycofanie algorytmu SHA-1 ze środowiska do wysyłki plików ma na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników.

Źródło: www.podatki.gov.pl

#News 7 ▪️ Dyrektywa o sygnalistach

Dużymi krokami zbliża się czas wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszania prawa Unii, czyli tzw. dyrektywa o sygnalistach. Ustawa implementująca dyrektywę powinna obowiązywać już w grudniu 2021 roku.

Nakłada ona na przedsiębiorców wiele nowych obowiązków związanych z zapewnieniem szeroko pojętej zgodności organizacji w obszarze ochrony sygnalistów. 

W pierwszej kolejności obowiązki dotyczące ochrony sygnalisty mają dotyczyć pracodawców podmiotów prywatnych zatrudniających od 250 pracowników, pracodawców podmiotów publicznych, a także pracodawców znajdujących się pod kontrolą lub stanowiące własność sektora publicznego. Powyższe podmioty są zobowiązane do wdrożenia odpowiednich mechanizmów raportowania nieprawidłowości już od 17 grudnia 2021 r. Natomiast dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników okres ten został wydłużony tj. do 17 grudnia 2023 r.

Zmiany wprowadzone dyrektywą wymagać będą od przedsiębiorców przede wszystkim utworzenia bezpiecznych kanałów raportowania, które umożliwiać będą swobodne zgłaszanie naruszeń bez obawy o ujawnienia tożsamości.

#News 8 ▪️ Informacja o przechowywaniu dokumentacji
pracowniczej – stanowisko MRiPS

Czy obowiązek wydania informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej istnieje również wówczas, gdy bezpośrednio po rozwiązaniu się umowy o pracę (lub w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy) następuje nawiązanie z tym pracownikiem kolejnej umowy o pracę, a pracownik wystąpił z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy za zakończony okres zatrudnienia?

Odpowiedź MRiPS brzmi następująco:

Jeżeli, zgodnie z tym ostatnim przepisem, pracownik z którym pracodawca nawiązał kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy, wystąpił z wnioskiem do pracodawcy o wydanie mu świadectwa pracy, to dochodzi wprawdzie do
rozwiązania stosunku pracy i wydania pracownikowi świadectwa pracy, jednakże stosunek pracy z takim pracownikiem – wskutek jego ponownego nawiązania – trwa/jest kontynuowany (pracownik pozostaje w zatrudnieniu) i pracodawca jest obowiązany prowadzić dotyczącą tego stosunku pracy dokumentację pracowniczą. W konsekwencji 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b K.p., zacznie swój bieg dopiero z końcem roku
kalendarzowego, w którym trwający stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Zatem w takiej sytuacji wydawanie przez pracodawcę ww. informacji (także jedynie w postaci wskazania właściwych w tym zakresie przepisów, czyli bez podawania konkretnych dat, w których skończy się okres przechowywania, a następnie upłynie termin odbioru dokumentacji) jest w opinii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej bezprzedmiotowe.

Żródło: Gofin.pl

#News 9 ▪️ Szkolenia/webinary

Trwają zapisy na kolejną edycję naszego flagowego produktu jakim jest Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego – 12 października.

Przed nami 9 miesięcy i 7 obszarów tematycznych:

 • Kadry
 • Płace
 • Czas pracy
 • Urlopy
 • Zasiłki
 • Exel
 • RODO

W każdej edycji Akademii dodajemy coś ekstra. Tym razem zgodnie z Waszymi sugestiami ponownie dodajemy kurs Dokumentacja pracownicza. Ale uważaj, bo oferta obowiązuje jeszcze tylko 2 dni!

Czy przeszło Ci kiedykolwiek przez myśl aby zostać Inspektorem Ochrony Danych? Czy w Twojej organizacji jest wyznaczona osoba zajmująca się obszarem pt. RODO?

Za miesiąc ruszamy z całkowicie nowym projektem. Będzie to Certyfikowany Kurs Inspektora Ochrony Danych – 26 października

Akademia IOD to kompleksowy 4-miesięczny program rozwoju zawodowego. Jego ukończenie umożliwi Ci praktyczne zarządzanie obszarem RODO w Twojej organizacji. Nauczymy Cię:

 • audytować, wdrażać proste i skuteczne procedury RODO,
 • prowadzić wymagane przez RODO rejestry.
 • zarządzać ryzykiem
 • radzić sobie w sytuacji RODO incydentów

Często pytacie o szkolenie, które “zbiera” wszystkie zmiany jakie zaszły w prawie pracy w ostatnim czasie. Zgodnie z życzeniem zapraszamy na szkolenie, które ma na celu uporządkowanie obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem problematycznych kwestii i wyjątków prawnych.

Najnowsze zmiany w prawie pracy (orzecznictwa, stanowiska oraz interpretacje)14 października

Omówimy na nim m.in.:

 • Podstawy prawne zatrudnienia
 • Zasady zatrudniania
 • Umowę o pracę
 • Pracę zdalna
 • Główne założenia programu Nowy Ład, które dotyczą rynku pracy
 • Dokumentację pracowniczą

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!