fbpx

HR Detektyw #45 – monitoring nowości i zmian

3 listopada 2021
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Zmiany w zasiłku macierzyńskim

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza liczne zmiany w zasiłkach i nie tylko. Od nowego roku zmiany czekają również przyszłe mamy. Nowe przepisy zabezpieczą kobiety w ciąży na wypadek śmierci pracodawcy. 

Prawo do zasiłku macierzyńskiego uzyskają od 2022 r. kobiety, które urodzą dziecko po ustaniu ubezpieczenia, jeśli ubezpieczenie to ustanie z powodu śmierci pracodawcy. Dotychczas nie miały w takiej sytuacji prawa do zasiłku. Jeśli umowa o pracę wygaśnie z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu kobieta będzie otrzymywać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

#News 2 ▪️ Koniec czynnego żalu

Na mocy zmian, jakie niesie ze sobą Polski Ład, wprowadzone zostaną nowe obowiązki zarówno w kontekście korygowania jednolitych plików kontrolnych JPK_V7, jak i składania – wraz z jego korektą – czynnego żalu.

Nie będzie już trzeba załączać czynnego żalu do korekt jednolitego pliku kontrolnego. Z początkiem 2022 roku do korygowania zarówno deklaracyjnej, jak i ewidencyjnej części JPK_V7 swoje zastosowanie będzie miał przekształcony art. 16a ust. 1 kodeksu karnego skarbowego.

Art. 16a KKS1: Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Na mocy zmian, jakie niesie ze sobą Polski Ład, istotna będzie szybkość złożenia korekty. Jej złożenie i zapłata ewentualnego podatku wystarczą, aby uniknąć kary.

Zmiany w kodeksie karnym skarbowym mają obowiązywać już od 2022 roku.

#News 3 ▪️ Nowe uprawnienia PIP

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o inspekcji pracy, który wzmocni i usprawni działalność PIP oraz da jej nowe szersze uprawnienia.

Poniżej przedstawiamy nowe rewolucyjne propozycje zmian, które przyznają inspektorom uprawnienia do:

 • zmieniania decyzją administracyjną umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę,
 • systemowego zrównania sytuacji zatrudnionego na umowie o pracę i umowie cywilnoprawnej pod względem płaconych podatków i składek ZUS,
 • kontrolowania zakładów pracy bez wcześniejszego zawiadomienia,
 • prowadzenia czynności operacyjnych, które pozwolą m.in. na gromadzenie dowodów (np. podczas obserwacji placu budowy), które w późniejszym czasie będą podstawą do wydania decyzji administracyjnej dot. bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia osób przebywających na jej terenie,
 • szkolenia młodocianych do pracy odbywających się w warunkach szczególnie niebezpiecznych.

To nie jedyne zmiany dot. ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. W Sejmie jest również poselski projekt Lewicy, który pozwoli inspektorom pracy na przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów prawa bez uprzedzenia.

Pisaliśmy o nim tutaj: https://monikasmulewicz.pl/2021/07/12/kontrole-pip-bez-uprzedzenia/

#News 4 ▪️ Ułatwienia przy zatrudnianiu cudzoziemców

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma usprawnić postępowania administracyjne w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy to:

 • Zniesienie wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania i posiadania źródła dochodu do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
 • Zmiana podmiotu powierzającego pracę.
 • Wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do 24 miesięcy.

Zgodnie z proponowaną zmianą w art. 88z pkt 3 okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będzie przedłużony do 24 miesięcy.

Przewidywany termin wejścia w życie przepisów to 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1C05778362C81D96C125877A00441271

#News 5 ▪️ Nowy projekt MRiPS – „Stabilna praca – silna rodzina”

21 października ruszył projekt “Stabilna Praca – Silna Rodzina”. Jest on adresowany do publicznych służb zatrudnienia, które chcą wdrożyć nowe metody czy sposoby pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania rozwiązań o charakterze systemowym.

Nabór wniosków potrwa do 12 listopada. Ogłoszenie projektów rekomendowanych do realizacji nastąpi do 10 grudnia 2021 r.

Szczególnie premiowane będą projekty pilotażowe, które będą zawierały rozwiązania skierowane do: 

 • osób wyłączonych z rynku pracy, ze względu na opiekę nad dziećmi, osobami zależnymi oraz seniorami,
 • kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim czy wychowawczym,
 • osób młodych do 30 roku życia, nieuczących się, niepracujących i nieszkolących się. 

Premiowane będą również projekty zawierające rozwiązania wspierające pracodawców w zatrudnianiu pracowników w formie pracy zdalnej, mieszkających na terenach zagrożonych marginalizacją lub w miastach średnich, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. 

Wskazane projekty mogą być realizowane przez publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we współpracy z innymi Instytucjami Rynku Pracy: Ochotniczymi Hufcami Pracy, agencjami zatrudnienia, związkami zawodowymi, a także organizacjami zrzeszającymi pracodawców. 

– Projekt “Stabilna Praca – Silna Rodzina” adresowany jest do publicznych służb zatrudnienia, które chcą wdrożyć nowe metody czy sposoby pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania rozwiązań o charakterze systemowym – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

O programie pisaliśmy już wcześniej na blogu “Nowy projekt MRiPS – „Stabilna praca – silna rodzina”.

#News 6 ▪️ Krótsza przerwa pomiędzy pobieraniem zasiłku chorobowego

Zmiany, które wejdą w życie z początkiem 2022 roku dotkną praktycznie wszystkich, którzy wybiorą się na L4. Nowa ustawa zmienia przede wszystkim zasady obliczania zasiłku chorobowego. Obecnie bowiem kilka chorób w ciągu roku sumuje się do jednej puli, ale tylko pod warunkiem, że e-ZLA wystawione jest z tego samego powodu. Po zmianach w ustawie przyczyna choroby nie będzie już ważna.

Od nowego roku, po zmianach przepisów nie trzeba będzie również przeliczać ponownie podstawy wymiaru zasiłku, jeśli między kolejnymi zwolnieniami lekarskimi nie minął miesiąc.  Przypomnę że do końca roku podstawę wymiaru zasiłku oblicza się na nowo, jeżeli przerwa w pobieraniu zasiłków wynosi co najmniej trzy miesiące kalendarzowe.

Skrócenie przerwy ma urealnić wysokość świadczeń do wysokości aktualnych zarobków.

Przed nami szkolenie z zakresu wchodzących w życie zmian do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy wypadkowej oraz ustawy o świadczeniach chorobowych.

Zmiany w przepisach ZUS i Świadczeniach Chorobowych w 2021 – 2022 r. – 19 listopada 2021 r.

Omówimy m.in.:

 • Strategię zmian w ZUS na lata 2021 – 2025
 • Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej od 1 stycznia 2022 r.
 • Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych na bazie wybranych zagadnień
 • Zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy w 2021 r.
 • Zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w 2021 i 2022 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę nt. rozliczeń z ZUS, pracowników działów personalnych, doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę.

#News 7 ▪️ Wyższy zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu

W obecnym stanie prawnym miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku, a za okres pobytu w szpitalu –  od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Z dniem 1.01.2022 roku za sprawą modyfikacji art. 11 ust. 1 ustawy zasiłkowej i uchylenia ust. 1a i 1b tego przepisu (art. 4 pkt 4 lit. b ustawy zmieniającej) zasada ta zostanie uproszczona i zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu będzie wynosił 80% podstawy wymiaru zasiłku dla wszystkich uprawnionych. Nie będzie więc miało znaczenia, czy chorujemy w szpitalu czy w domu.

#News 8 ▪️ Prawo do zasiłku mimo spóźnienia

Dobre wieści dla osób, które spóźnią się z opłatą składki w terminie. Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać istotna zmiana dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, którym są objęte m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również gdy opłacą składki po terminie. Nie będą już musieli składać do ZUS wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Co roku ZUS otrzymywał ponad 150 tys. takich wniosków. 

Ubezpieczenie to nie będzie już ustawało na skutek nieterminowego opłacenia składek. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia składek po terminie – powiedział rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski.

Nowe przepisy umożliwią nabycie prawa do zasiłku osobom, które będą niezdolne do pracy w okresie, za który będą miały zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 30,10 zł). Nabędą prawo do zasiłku po spłacie zadłużenia. Jeżeli jednak  nie uregulują zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, prawo to przedawni się. Przeszkodą w wypłacie zasiłku nie będzie natomiast zadłużenie wynoszące maksymalnie 1 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.

Źródło: zus.pl

#News 9 ▪️ Szkolenia/webinary

TO JUŻ DZISIAJ! 3 listopada ponownie wkroczymy na ścieżkę rozwoju z “miękkiego HR”. I edycja spotkała się z Waszym wielkim uznaniem.

AKADEMIA HR Zarządzania Zasobami Ludzkimi II – 3 listopada 2021 r.

Podczas Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi dowiesz się jak właściwie wykorzystać potencjał ludzki w Twojej organizacji. Nauczysz się zarządzać zasobami ludzkimi w zakresie rekrutacji, szkoleń i rozwoju oraz systemów motywowania pracowników. Opanujesz przeprowadzanie okresowych ocen pracowniczych. Nauczysz się tworzyć ścieżki kariery pracowników i zarządzać talentami. Poznasz też procesy kierujące współczesnym rynkiem pracy.

Akademia kończy się egzaminem i uzyskaniem tytułu specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi – kod zawodu 242390.

Jednym z działów w firmie, który niewątpliwie musi znać i poprawnie stosować przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy o dokumentacji pracowniczej jest szeroko rozumiany HR (w tym kadry i płace). Pozwoli to pracodawcy uniknąć bardzo wysokich administracyjnych kar finansowych z tytułu naruszenia RODO oraz sankcji ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Prawna ochrona sygnalistów i RODO w HR – zmiany 2021/2022 r. – 15 listopada 2021 r.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi z zagadnieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu ­– zarówno w świetle RODO, Kodeksu pracy, jak i rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej.

Czas pracy to zagadnienie, nad którym głowią się: pracownicy działów kadr, managerowie, którzy planują grafiki swoich zespołów oraz prywatni przedsiębiorcy.

 • Jak zaplanować pracę pracownika, aby była zgodna z normami czasu pracy? Aby była zgodna z nieprzerwanymi odpoczynkami?
 • Jak rozliczyć nadgodziny pracownika? Jak je zrekompensować? Jak to rodzaj nadgodzin? Kiedy wypłacić 50% dodatek, kiedy 100% a kiedy 200%?
 • Kiedy podróż służbowa zaliczana jest do czasu pracy pracownika?
 • Co z pracą w nadgodzinach managerów?
 • Jak rozliczać pracę w systemie zadaniowym?
 • Jak zaplanować i rozliczyć czas pracy niepełnoetatowców?
 • Co z czasem pracy osób niepełnosprawnych?

Na te pytania i wiele innych odpowie Joanna Cur podczas 2-dniowego szkolenia:

Czas pracy – planowanie i rozliczanie dla początkujących – 22-23 listopada 2021 r.

W programie, poza teorią będzie mnóstwo przykładów i zadań.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!