fbpx

HR Detektyw #47 – monitoring nowości i zmian

1 grudnia 2021
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Wyrok TSUE w sprawie zaliczenia czasu szkolenia zawodowego do czasu pracy

28 października 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (sygnatura  C-909/19) uznał, że okres, w którym pracownik odbywa obowiązkowe, wymagane przez pracodawcę szkolenie zawodowe stanowi czas pracy (w świetle przepisów dyrektywy 2003/88). 

Trybunał orzekł, iż to, że szkolenie częściowo odbywa się poza zwykłymi godzinami pracy nie ma znaczenia, ponieważ dyrektywa 2003/88 nie rozróżnia czasu pracy w zależności od tego, czy mieści się on w ramach normalnych godzin pracy, czy nie. Podobnie bez znaczenia pozostaje miejsce, w którym odbywa się szkolenie (siedziba pracodawcy, bądź inne miejsce, np. siedziba firmy szkoleniowej), bowiem pracownik jest zobowiązany do fizycznej obecności w miejscu, które określi pracodawca.

Zdaniem TSUE kluczowym jest fakt, że szkolenie zawodowe jest inicjatywą pracodawcy, co skutkuje tym, iż pracownik podlega wtedy instrukcjom pracodawcy. Konsekwencją takiego ujęcia jest to, że czas takiego szkolenia powinien zostać zaliczony do czasu pracy pracownika, a pracodawca zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia za ten okres.

Wyrok dostępny jest pod adresem: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248284&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1172530

#News 2 ▪️ Stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie skracania odpoczynku tygodniowego

7 października 2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej udzieliło odpowiedzi na dwa pytania w związku z możliwościami skracania odpoczynku tygodniowego.

Pytanie 1: Czy odpoczynek tygodniowy według art. 133 kodeksu pracy należy rozumieć jako odpowiednią liczbę godzin czasu wolnego gwarantowanego pracownikowi, czy dodatkowo powinien on jeszcze przypadać w dniu wolnym od pracy?

Stanowisko resortu:

Odpoczynek tygodniowy powinien być zapewniany z określoną częstotliwością, a jego minimalną, 35-godzinną długość, gwarantują przepisy.

Komentarz:

Odpowiedź ta niestety nie jest jednoznaczna. Nie precyzuje czy zapewnienie czasu wolnego w innym dniu niż niedziela wiąże się z koniecznością zagwarantowania dnia wolnego od pracy. Nie daje też odpowiedzi na pytanie w jaki sposób taki dzień wolny powinien być liczony.

Pytanie 2: Czy jest dopuszczalne, by pracownikowi polecać wykonywanie pracy w nadgodzinach w dniu lub dniach, w których powinien mieć zapewniony odpoczynek tygodniowy?

Stanowisko resortu:

Nadgodziny nie mogą być uzasadnieniem do skrócenia odpoczynku z 35 h do minimum 24 h, jeśli podstawą ich polecenia nie jest awaria lub akcja ratownicza.

Możliwość skrócenia dotyczy wyłącznie:

  • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy (art. 133 par. 2 w zw. z art. 132 par. 2 k.p.).

W innych przypadkach skrócenie minimalnego, nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego stanowi naruszenie przepisów o czasie pracy, co grozi nałożeniem grzywny.

#News 3 ▪️ Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie nabycia przez inwestora akcji spółki pracowniczej

W uchwale z dnia 27 października 2021 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że „Porozumienie zawarte między inwestorem zamierzającym nabyć akcje spółki, której akcjonariuszami są pracownicy, a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w tej spółce nie stanowi źródła prawa pracy jako nieoparte na ustawie (art. 9 § 1 k.p.)”

Uchwała ta stanowi więc rewolucyjną zmianę w orzecznictwie SN w zakresie porozumień zbiorowych.

Do tej pory SN przyjmował bowiem całkowicie przeciwne stanowisko w 2 uchwałach z 2001 r. (III ZP 25/00) oraz z 2006 r. (III PZP 2/06)

#News 4 ▪️ Stanowisko UODO w sprawie możliwych terminów żądania określonych danych od kandydata/pracownika

Proces zatrudniania składa się zwykle z 2 etapów. W pierwszym z nich podmiotem jest kandydat, w drugim (już po podpisaniu umowy) pracownik.

Kodeks pracy w art 221 § 4 precyzuje, że pracodawca może żądać podania danych osobowych innych niż określone w art. 221 § 1 i § 3 tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania obowiązków wynikającego z przepisu prawa.

Zatem w świetle tego przepisu pracodawca ma możliwość przetwarzania danych osobowych takich jak: adres zameldowania, zamieszkania czy adres do korespondencji, dopiero po nawiązaniu z pracownikiem stosunku pracy. Żądanie podawania tych danych na etapie rekrutacji jest przedwczesne. Tłumaczenie pozyskiwania tych danych koniecznością wypełniania przez pracodawcę np. formularzy ZUS jest przedwczesne i nieuprawnione, ponieważ obowiązek zgłoszenia pracownika do ZUS zaistnieje dopiero w dniu nawiązania stosunku pracy.

#News 5 ▪️ Ułatwienia dla pracodawców w zatrudnianiu cudzoziemców

Sejm wprowadził nowelę ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ma ona swoje konsekwencje, które zmieniają ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Główną intencją zmian było usprawnienie procedur wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz wiz.

Główne zmiany:

  • Praca na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będzie mogła być wykonywana przez okres do 24 miesięcy. Dotyczy obywateli 6 państw (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina). Przestaje obowiązywać 12-miesięczny okres „rozliczeniowy”. Będzie zatem możliwe powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń.
  • Wpis oświadczenia do ewidencji uzależniony jest od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia, co zwiększa ochronę polskiego rynku pracy.
  • Wydłużeniu do 7 dni ulega okres na poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca. 
  • Przepisy umożliwiają łatwiejsze udzielania zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców, którzy będą wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej. Wnioski o udzielenie zezwoleń związanych pracą w tego rodzaju przedsiębiorstwach będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Decydować będzie resort właściwego ds. gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju), który w drodze rozporządzenia opublikuje listę podmiotów prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej.

Zmiany te bardziej szczegółowo omówione zostaną 8 grudnia podczas LIVE’a z dr Izabelą Florczak. Będzie to już 3 część spotkań z cyklu “Polski Ład” na naszym fanpage’u HR na szpilkach.

Zapraszamy do śledzenia naszych aktywności w social mediach!

#News 6 ▪️ Dobra sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, poinformowała, o dobrej sytuacji w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął poziom 80,9%, co stanowi powrót do poziomów osiąganych przed wybuchem pandemii i kryzysem gospodarczym.

Na tej podstawie ZUS podjął decyzję o rezygnacji z pełnej dotacji do FUS z budżetu państwa. Do tej pory zdecydowano o zwolnieniu aż 19,5 mld zł. Sytuacja jest analizowana na bieżąco i możliwe są jeszcze kolejne korekty. 

Źródło: Zus.pl

#News 7 ▪️ PFR wysyła wezwania do podmiotów, które nie wprowadziły jeszcze PPE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty zatrudniające, tj.: pracodawca, nakładca, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, zleceniodawca, podmiot, w którym działa rada nadzorcza, są zobowiązane do utworzenia PPE i podpisania w tym celu umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK).

Podmioty, które do tej pory tego nie zrobiły od 18 listopada otrzymują wezwania przez Polski Fundusz Rozwoju do zawarcia takiej umowy. Odbywa się to za pośrednictwem ZUS-owskiej platformy PUE, w której na profilach płatników składek (podmiotów zatrudniających), którzy nie podpisali umowy o zarządzanie PPK, zamieszczono wezwania z PFR. Podmiot zatrudniający powinien zawrzeć taką umowę w ciągu 30 dni od dnia otrzymania takiego wezwania i poinformować o tym PFR lub w przypadku nie zawarcia umowy poinformować o przyczynie.

Wezwanie zawiera link do formularza, do którego podmiot zatrudniający może zalogować się za pomocą NIP i TOKENU podanych w treści wezwania. Plik z pismem z PFR nie wymaga potwierdzenia odbioru. O zamieszczeniu wezwania na PUE ZUS podmioty zostają powiadomione mailem lub SMS-em.

#News 8 ▪️ Polski Ład opublikowany w Dzienniku Ustaw

15 listopada 2021 r.  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określaną jako Polski Ład. Całość opublikowano w Dzienniku Ustaw 23 listopada br. Nowe przepisy zaczną obowiązywać  w większości od stycznia 2022 roku.

Dziennik Ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105).

#News 9 ▪️ Szybka łatka do Polskiego Ładu dotycząca ulg w pdof na składkę zdrowotną

Do Sejmu trafiła nowelizacja Polskiego Ładu dotycząca ulg dla osób powracających z zagranicy, dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale pozostają aktywne zawodowe).

Zmiana precyzuje, że zwolnienie od podatku części przychodów tych osób nie będzie zwalniało z zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od tych przychodów.

#News 10 ▪️ Zasiłek opiekuńczy również przy zamknięciu klasy i grupy przedszkolnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał nową interpretację przepisów o zasiłku opiekuńczym stwierdzając, że:

W przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 rodzice będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do którego uczęszcza dziecko, ale także w przypadku zamknięcia klasy lub grupy przedszkolnej jeżeli rodzic dowiedział się o nim w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem.

Oznacza to, że rodzice dzieci, które nie miały kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego gdy ich klasa lub grupa przedszkolna/żłobkowa zostaną zamknięte.

Zasiłek ma również przysługiwać rodzicom dzieci, które nie przebywały w szkole w czasie gdy przebywała tam osoba zakażona. Jak podkreślił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski ta zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy nie mogli korzystać z opieki placówki z powodu jej nagłego zamknięcia.

Zmiana jest podyktowana wytycznymi z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i ma dotyczyć spraw niezakończonych oraz przyszłych.

Źródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/choroba-kwarantanna-lub-izolacja-dziecka-kiedy-przysluguje-zasilek-za-opieke-nad-dzieckiem/4298191

#News 11 ▪️ Szkolenia/webinary

7 grudnia ponownie wkroczymy na ścieżkę rozwoju z “twardego HR”.

AKADEMIA Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego – 7 grudnia 2021 r.

Już niedługo kalkulacji wynagrodzenia od brutto do netto będziemy musieli nauczyć się od nowa. Zmiany wprowadzone Polskim Ładem wymuszają nawet na najbardziej doświadczonych kadrowcach ponowne zdobycie wiedzy z zakresu kalkulacji wynagrodzeń. Będzie to pierwsza edycja Akademii uwzględniająca rewolucyjne zmiany w kalkulacji wynagrodzeń w programie Polski Ład.

W pakiecie Akademii znajduje się 7 kursów: Płace, Kadry, Czas pracy, Urlopy, Zasiłki, RODO oraz Exel w kadrach.

Po stronie pracodawców pojawią się wkrótce nowe obowiązki związane z instytucją sygnalisty, a w szczególności wdrożenie tzw. wewnętrznego kanału sygnalizowania wraz przyjęcie odpowiedniej procedury zakładowej, co całościowo powinno być gotowe na 17 grudnia 2021 r.

System sygnalizowania w organizacji – nowy obowiązek pracodawcy – 14 grudnia 2021 r.

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego omówiony zostanie nowy obowiązek pracodawcy jakim jest wdrożenie wewnętrznego systemu sygnalizowania – zarówno na gruncie dyrektywy, projektowanej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, przepisów prawa pracy, jak i ochrony danych osobowych.

Dla przedsiębiorców Nowy Polski Ład oznacza to, że ich koszty prowadzenia działalności, a w szczególności koszty pracy mogą wzrosnąć. Czy jest możliwe aby na przekór niekorzystnym zmianom utrzymać koszty na obecnym poziomie bądź je nawet pomniejszyć?

Nowy Polski Ład – jak zyskać, a nie stracić – 8 grudnia 2021 r.

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego eksperci przedstawią czy możliwe jest, aby na przekór niekorzystnym zmianom utrzymać koszty na obecnym poziomie bądź nawet je pomniejszyć. W czasie szkolenia przyjrzymy się funkcjonującym na rynku modelom zapewniającym możliwie niskie koszty pracy.

Kolejnym szkoleniem, które poprowadzi dp Wojciech Garczyński będzie:

Nowy Polski Ład – czyli polska przedsiębiorczość 2.0 – 10 grudnia 2021 r.

Zapraszamy na omówienie wybranych zmian w ramach Polskiego Ładu, dotyczących przede wszystkim obszaru PIT, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Serdecznie zapraszamy!

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!