fbpx

Prezydent podpisał Ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Sprawdź, co się zmieni!

5 stycznia 2022
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Zgodnie z informacją podaną na stronie Kancelarii Prezydenta, ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw została podpisana. Choć zasadniczy cel nowelizacji, czyli usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium RP jest słuszny, to w opinii publicznej pewne zagadnienia budzą dynamiczną dyskusję. Jakie? Sprawdź w moim artykule.

EDIT z dnia 14.01.2022 r. – Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod poz. nr 91. Przepisy ustawy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 29.01.2022 r. Pełną treść aktu pobierz TUTAJ.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw stanowi pakiet nowelizacji, którego, według rządowego projektu, zasadniczym celem jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium RP, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. 

Pakiet rozwiązań, który obejmie nawet 1,5 mln osób

Według szacunków firmy Selectivv gromadziącej dane o właścicielach urządzeń mobilnych, ilość osób, które w 2021 roku przebywały na terenie Polski przez minimum 30 dni było aż 2 mln. Najliczniejsze grupy stanowią Ukraińcy oraz Białorusini. Według szacunków ZUS, pracujących migrantów, opłacających składki na ubezpieczenie zdrowotne za siebie oraz członków rodzin było w zeszłym roku aż 820 tys. Wszystkie te osoby objęte zostaną pakietem znowelizowanych ustaw. Zmianie ulegną wymienione poniżej akty prawne:

 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918)
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162, 1621, 2270 i 2317)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.4)
 • ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598)

Zostań Specjalistą ds. Zatrudniania Cudzoziemców w 3 miesiące! Sprawdź szczegóły! >

Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą

Do najbardziej istotnych zmian w podpisanej przez Prezydenta ustawie zaliczyć można:

 • poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz wydania nowego zezwolenia na pracę; 
 • wprowadzenie rozwiązań przyśpieszających uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, a także ułatwiających uzyskanie zezwolenia na pracę dla tych cudzoziemców; 
 • wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • określenie 60-dniowego terminu załatwienia sprawy administracyjnej dotyczącej udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji, oraz 90-dniowego terminu na rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy; 
 • stworzenie podstaw prawnych dla wojewody do wzywania cudzoziemca o przedłożenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy; 
 • skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych (tj. wiz wydawanych w celu odbycia studiów, prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, odbycia stażu albo udziału w programie wolontariatu europejskiego) z 60 do 30 dni;
 • uporządkowanie przepisów dotyczących wszczynania postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w przypadkach, gdy wniosku nie składa osobiście cudzoziemiec, który ma to zezwolenie otrzymać; 
 • wprowadzenie przepisów – w ramach postępowań dotyczących udzielenia zezwoleń pobytowych – zgodnie, z którymi wymiana informacji między wojewodą lub Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców a właściwymi służbami i organami przekazującymi informacje, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 
 • wprowadzenie zmian upraszczających prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową, oraz związanych z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

O ułatwieniach przy zatrudnianiu cudzoziemców przeczytasz TUTAJ >

Wynagrodzenie minimalne dla cudzoziemca

W opinii publicznej szeroko komentowany był fakt zabezpieczenia w treści nowelizacji gwarancji minimalnego wynagrodzenia niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca:

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4,
nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego
stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Art. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dotychczasowy wymóg posiadania przez cudzoziemca miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca, zastąpiono wymogiem otrzymywania przez niego wynagrodzenia nie niższego niż aktualnie obowiązujące wynagrodzenie minimalne, czyli 3010,00 zł brutto w 2022 roku.

Podyplomowe Studia Menedżerskie „Zarządzanie procesem legalizacji i zatrudniania cudzoziemców w Polsce” Zobacz więcej! >

Przypomnijmy, iż dotychczas, przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemcy musieli dołączyć m.in. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowę najmu, umowę użyczenia, potwierdzenie zameldowania lub zaświadczenie (rezerwację) z hotelu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie źródła dochodu. Wprowadzone zmiany zniosły powyższe obowiązki co oznacza, że cudzoziemcy starający się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie będą musieli mieć zapewnionego miejsca zamieszkania oraz stabilnego i regularnego źródła dochodu.

O wzroście wynagrodzenia minimalnego i jego wpływie na wysokość innych świadczeń przeczytasz TUTAJ >

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Na moment pisania artykułu ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. O tym fakcie będziemy informować na łamach bloga oraz w mediach społecznościowych. Obserwuj!

Zobacz LIVE na Facebooku, podczas którego, w gronie ekspertów omawialiśmy zmiany w projekcie ustawy >

No token or token has expired.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!