fbpx

HR Detektyw #50 – wydanie specjalne “Polski Ład”

12 stycznia 2022
Zapraszam Cię na specjalne wydanie serii "HR Detektywi", w którym podsumowuję ostatnie wydarzenia związane z wdrażaniem rozwiązań pakietu "Polski Ład". Sprawdź, czy nie umknęły Ci ważne informacje i komunikaty Resortu Finansów!

#News 1 ▪️ Korekta w Polskim Ładzie

W dniu 7 stycznia 2022 r. Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, usprawniające wdrażanie rozwiązań pakietu Polski Ład. Pełną treść rozporządzenia, które weszło w życie już kolejnego dnia, czyli 08.01.2022 r., możesz pobrać ze strony Dziennika Ustaw na rok 2022, poz. 28. Według komunikatu Resortu Finansów:

 • nowe zasady mają zastosowanie jedynie do przychodów osiąganych w 2022 r. w wysokości do 12 800 zł miesięcznie,
 • rozporządzenie przedłuża płatnikom terminy pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, ale tylko od nadwyżki w stosunku do zaliczki z 2021r.,
 • efekt rozporządzenia: płatnik pobiera nadwyżkę zaliczki dopiero w miesiącu, w którym podatnik otrzymałby wyższe wynagrodzenie (w stosunku do 2021 r.) ze względu na zasady opodatkowania obowiązujące w 2022 r.

#News 2 ▪️Wsparcie Ministerstwa Finansów we wdrażaniu rozwiązań Polskiego Ładu

W ramach wsparcia dla płatników Ministerstwo Finansów opublikowało dokument “Instrukcja pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych”, w które szczegółowo analizuje sposób pobierania zaliczek według zasad wynikających z rozporządzenia, również w przypadku, gdy płatnik w styczniu 2022 r. dokonał już wypłaty wynagrodzenia bez uwzględnienia rozporządzenia. Treść komunikatu możesz zobaczyć na stronie Ministerstwa Finansów.

Do dyspozycji służb kadrowo-płacowych i księgowych pozostawiono również webinarium pt. “Polski Ład – nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy”. Z materiałem można zapoznać się na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo przygotowało także Przewodnik dla podatnika dot. PIT-2 zawierający selekcję pytań i odpowiedzi na najczęściej zadawane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych pytania. Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ.

#News 3 ▪️ Komunikat Ministerstwa Finansów – Rozporządzenie zgodne z prawem

W środowisku autorytetów i ekspertów prawa podatkowego rozgorzała burzliwa dyskusja czy opublikowane przez resort finansów Rozporządzenie ma moc prawną. Szczegóły opisałam na swoim profilu na Facebooku:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego z wyjątkiem terminów określonych w art. 68-71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118, określając grupy podatników, którym przedłużono terminy, rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu.

Art. 50. Ordynacji podatkowej
[Przedłużenie terminu przewidzianego w prawie podatkowym]

To jedyna sytuacja, gdy rozporządzeniem można zmienić postanowienia ustaw podatkowych, czyli można zmienić tylko terminy, a nie zasady naliczania i poboru zaliczki na PDOF.

Ministerstwo Finansów udzieliło wyczerpującej odpowiedzi, publikując na swoich stronach komunikat, w którym potwierdza, że rozporządzeniem nie zmienia zasad systemu podatkowego, które są regulowane ustawowo, lecz jedynie przedłuża terminy na pobranie zaliczek na podatek, do czego uprawnia go ustawa Ordynacja podatkowa. Z pełną treścią komunikatu zapoznaj się TUTAJ.

Odpowiedzi Ministerstwa doczekaliśmy się również za pośrednictwem Twittera:

#News 4 ▪️ Rozwiązanie dla podatników uzyskujących przychody z kilku źródeł

W opublikowanym przez resort finansów, wspomnianym wcześniej dokumencie, “Instrukcja pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych” potwierdzono, że rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie stosuje się, jeśli pracownik złoży pracodawcy na piśmie wniosek o niestosowanie przepisów § 1, 2 3 i 4 tegoż rozporządzenia.

§5 rozporządzenia pozwala podatnikom nie korzystać z rozwiązań w nim przewidzianych w przypadku, gdy podatnik uzyskujący przychody od płatnika, który nie odlicza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1 ustawy, złoży temu płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o nieprzedłużanie terminów. Wcześniejszych przepisów rozporządzenia nie stosuje się najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał ten wniosek.

Wzór wniosku możesz pobrać z zakładki “Narzędziownik” na mojej stronie.

#News 5 ▪️ Przesunięcia terminów złożenia PIT-11 w tym roku nie będzie

Na udogodnienie, na które wielu specjalistów ds. kadr i płac, a także księgowych, w tym roku liczyło szczególnie, czyli przesunięcie terminów złożenia do urzędów skarbowych informacji PIT-11, a także deklaracji PIT-4R i PIT-8AR nie możemy liczyć.

Ilość nadgodzin wynikająca z konieczności dokształcania się w bardzo krótkim czasie, aktualizacji systemów kadrowo-płacowych pod nowe rozwiązania, korekt wynagrodzeń spowodowanych nowym rozporządzeniem, a także chaos informacyjny znacząco wpływają na proces wystawiania druków PIT dla pracowników. Dodajmy również, że wszystkie wyżej wymienione czynniki stanowią ogromne, dodatkowe i nieprzewidziane koszty dla przedsiębiorstw, o kosztach zdrowotnych dla pracowników zaangażowanych operacyjnie, nie wspominając.

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na mój apel za pośrednictwem konta na Twitterze:

#News 6 ▪️NFZ wysłał 30 tys. komunikatów do płatników składek z wezwaniem do postępowania zgodnie z literą prawa

W dniu 8 stycznia 2022 r. (sobota) w Kancelarii Premiera Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa sekretarza stanu w KPRM, rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jana Sarnowskiego oraz prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka.

Najważniejsze cytaty z konferencji możesz przeczytać w artykule na łamach mojego bloga.

Jak poinformował podczas konferencji Prezes NFZ, Pan Filip Nowak, do 30 tysięcy podmiotów trafiła informacja z prośbą o to, by postępować zgodnie z literą prawa, tj, aby naliczeń wynagrodzeń dokonywać w sposób prawidłowy, a także aby informować pracowników, jak będzie wyglądała sytuacja związana z wysokością ich wynagrodzeń.

W treści komunikatu czytamy jednak, że “od 8-go stycznia 2022 r. zmianie uległy zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu i kolejnych miesiącach 2022 r.”

Powyższe stoi w sprzeczności z przytoczoną wcześniej (zob. news #3) treścią komunikatu o zgodności rozporządzenia z prawem.

#News 7 ▪️Opinia prawna KIDP w sprawie rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych wydała opinię prawną na temat rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy uznając je za niezgodne z aktami wyższego rzędu oraz wymagające niezwłocznego uchylenia. Zastrzeżenia do rozporządzenia podzielone zostały na cztery obszary:

 • Wykroczenie poza delegację ustawową
 • Niezgodność z Konstytucją RP 
 • Niezgodność z przepisami rangi ustawowej
 • Brak vacatio legis

Eksperci w swojej analizie uznali, iż Rozporządzenie jest niemożliwe do zastosowania w praktyce, nie tyle ze względu na jego niezgodność z przepisami ustawowymi, ale również z uwagi na brak vacatio legis.

Rozporządzenie to zostało wydane z rażącym naruszeniem porządku konstytucyjnego oraz pogwałceniem obowiązującej hierarchii aktów prawnych. Nie zachowano jakiegokolwiek vacatio legis zapewniającego jego adresatom możliwość przygotowania się do wprowadzonych rozporządzeniem zmian. Ze względu na to pozostanie ono dla licznych płatników, przynajmniej w odniesieniu do bieżących wypłat, niewykonalne. 

#News 8 ▪️ Nowe wzory PIT-2, PIT-11, PIT-4R i inne

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wzory formularzy podatkowych, które mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r., m.in. PIT-2(7), PIT-4R(12), PIT-8AR (12), PIT-11(28).

Szczegółowe informacje i wzory formularzy znajdziesz na stronach resortu finansów TUTAJ.

#News 9 ▪️ Transmisja LIVE: Czy wdrażać kontrowersyjne rozwiązania?

Mam ogromny zaszczyt zaprosić Cię na najbardziej wyczekiwane wydarzenie ostatnich dni! Spotkanie LIVE, podczas którego moim gościem będzie prof. UJD dr hab. Adam Bartosiewicz – doradca podatkowy, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym oraz w prawie karnym skarbowym. Współautor cytowanej wyżej opinii prawnej dla Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy.

Odpowiemy na najbardziej palące pytania:

 • Dlaczego Rozporządzenie budzi sprzeciw autorytetów prawa podatkowego?
 • Czy pracodawcy powinni wdrażać przepisy Rozporządzenia?
 • Jakie konsekwencje mogą grozić pracodawcy za niedostosowanie się do kontrowersyjnych przepisów?
 • Jakie komunikaty przekazywać pracownikom – zgodne z intencją MF czy realnie ukazujące konsekwencje zastosowania rozwiązań Nowego Ładu?

Spotkanie LIVE z prof. UJD dr hab. Adamem Bartosiewiczem zaplanowane jest na środę 12 stycznia 2022 r. o godzinie 20:00. Wydarzenie transmitowane będzie na Facebooku HR na Szpilkach.

#News 10 ▪️ Szkolenia/webinary

Ze względu na ogromne zapotrzebowanie specjalistów ds. kadr i płac oraz księgowych na wyjaśnienie rozwiązań “Polskiego Ładu” zapraszamy na szkolenia online, podczas których omówimy szczegółowo bieżące kwestie:

Kalkulacja wynagrodzeń w 2022 r. pracowników i zleceniobiorców – edycja II – 12 stycznia 2022 r.

Zmiany w przepisach ZUS i PDOF w 2022 r. Zamknięcie roku 2021 – edycja III- 13 stycznia 2022 r.

Wynagrodzenia w oświacie w obliczu „Polskiego Ładu” – w praktyce – edycja II – 21 stycznia 2022 r.

Wszystkie terminy oraz szczegóły szkoleń znajdziesz na naszej stronie w zakładce Szkolenia i Webinary.

W najbliższym czasie omówimy również zasady planowania oraz rozliczania czasu pracy kierowców z uwzględnieniem aktualnych zmian:

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców 2022 – w praktyce – 18 stycznia 2022 r.

oraz nowe przepisy dotyczące legalizacji pracy cudzoziemców – aby nie narazić się na odpowiedzialność prawną grożącą za nielegalne zatrudnienie:

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po zmianach – 19 stycznia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy!

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!