fbpx

HR Detektyw #54 – Wydanie Specjalne “Kadry solidarne z Ukrainą”

9 marca 2022
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Dziś Wydanie Specjalne "Kadry solidarne z Ukrainą".

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube – Subskrybuj, aby otrzymywać najnowsze informacje!

News 1 – Trwają prace nad specustawą o pomocy uchodźcom z Ukrainy

Wyczekiwana specustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy skierowana została do dalszych prac w Sejmie. Przypomnijmy – projektowane przepisy mają uregulować kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce – uchodźcy, obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., będą mogli po potwierdzeniu tożsamości otrzymać numer PESEL, a ich dalszy pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Otrzymają nieograniczony dostęp do rynku pracy, opieki medycznej w ramach NFZ, a dzieci będą mogły kontynuować naukę w szkołach.

News 2 – Systemowa pomoc dla obywateli Ukrainy

Pomoc w integracji obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy jest teraz jedną z najbardziej oczekiwanych i potrzebnych form wsparcia. Uruchomiona została nowa instytucja, jaką jest Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. Ten urząd pracy online czynny jest całą dobę, a w jego ramach, do dyspozycji zainteresowanych osób postawiony został portal internetowy oraz Infolinia. Udostępniono tam wszystkie niezbędne informacje dot. pomocy udzielanej przez 16 wojewódzkich, 340 powiatowych urzędów pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Na portalu dostępna jest również wyszukiwarka ofert pracy oraz informacje, porady i filmy o tym, jak poszukiwać pracy. “Zielona Linia” oferuje pomoc w zakresie ofert pracy, uprawnień na rynku pracy czy też procedur zatrudniania cudzoziemców.

 • Infolinia 19524 działa w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku w języku polskim, rosyjskim i angielskim, a wkrótce również w języku ukraińskim
 •  www.zielonalinia.gov.pl

Więcej informacji uzyskasz na stronie rządowej.

News 3 – Główny Inspektorat Pracy deklaruje pomoc prawną

Państwowa Inspekcja Pracy informuje, iż  w każdym okręgowym inspektoracie pracy na terenie całej Polski świadczona jest pomoc prawna, w ramach ustawowych kompetencji PIP, w zakresie legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP. Wsparcie pracowników i osób poszukujących pracy po przyjeździe do Polski w formie porad udzielana jest bezpłatnie, także w języku ukraińskim.

Szczegółowe informacje na temat numerów telefonów dla poszczególnych okręgów dostępne są na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.

Ponadto, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi udziela osobistych porad prawnych na rzecz uchodźców z Ukrainy. Przedmiotem porad jest uzyskanie informacji z zakresu prawa pracy bądź legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP.

Porady we wskazanych powyżej sprawach można uzyskać za pomocą środków komunikacji elektronicznej [email protected], a także pod numerami telefonów podanymi na stronie internetowej PIP.

News 4 – Straż Graniczna oraz MSWiA ostrzegają przed handlem ludźmi

Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA ostrzegają przed zagrożeniem handlem ludźmi w związku z sytuacją w Ukrainie.

Wzmożony ruch graniczny daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną.

Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Instytucje rządowe zwracają szczególną uwagę na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałanie postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi, przede wszystkim w grupie dzieci i kobiet mogących łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi należy prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

W ramach udzielania pomocy obywatelom Ukrainy zachęcamy do udostępniania materiałów przygotowanych przez SG i MSWiA.

News 5 – Sytuacja dzieci uciekających z Ukrainy i program dla szkół

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie można pobrać ze strony MEiN.

Zachęcam również do zapoznania się z artykułem Adwokata – Pauliny Helińskiej na temat sytuacji dzieci przekraczających granicę Polsko – Ukraińską oraz legalizacja ich pobytu w Polsce.

News 6 – Pracodawcy a zatrudnienie obywateli Ukrainy – wsparcie w poszukiwaniu pracowników

W oczekiwaniu na specustawę, którą w trybie pilnym projektuje polski rząd, a która znacząco ułatwi procedurę legalizowania pobytu i pracy Uchodźców, pracodawcy już rozpoczynają poszukiwania pracowników na rynku pracy. Zgłoszenia zapotrzebowania na pracowników możemy dokonać poprzez strony rządowe oraz wiarygodne portale internetowe, które uruchomiły możliwość publikowania ogłoszeń przetłumaczonych na język ukraiński:

News 7 – Konflikty w miejscu pracy – pracodawco, zwróć uwagę na niepożądane zachowania!

Na naszą skrzynkę [email protected] wpływają niepokojące informacje na temat pojawiających się w zakładach pracy niepożądanych zachowaniach względem pracowników narodowości rosyjskiej oraz białoruskiej. Jako pracodawcy zobligowani do respektowania polskiego porządku prawnego musimy zadbać o to, by wszelkie przejawy dyskryminacji i mobbingu były maksymalnie wyciszane, a zespoły, w atmosferze profesjonalizmu świadczyły pracę, nie narażając pracodawców na szkody lub ewentualne spory z pracownikami.

Rekomendujemy otwartą komunikację do pracowników, w której pracodawcy przypomną o obowiązujących w ich organizacji politykach antymobbingowych, antydyskryminacyjnych i innych, wewnątrzzakładowych regulacjach.

Jako przykład dobrej praktyki z jednej z firm, które zgłosiły się po pomoc na skrzynkę [email protected]l, warto stworzyć w swojej organizacji dedykowany adres e-mail, za pomocą którego, pracownicy będą mogli zgłaszać sygnały dot. niepożądanych zachowań w miejscu pracy, co umożliwi pracodawcy reagowanie w konkretnych obszarach.

News 8 – Preferencje podatkowe dla podmiotów realizujących pomoc humanitarną dla Ukrainy

Ministerstwo Finansów objęło nadzwyczajnym trybem prace nad preferencjami podatkowymi dla podmiotów, które niosą pomoc humanitarną dla Ukrainy.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dziennik Ustaw 2022, poz. nr 531) wprowadzono zwolnienie z cła i VAT towarów przewożonych do Polski spoza UE:

0% VAT dla wszelkich nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług oferowanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie. W tym zakresie zakres przedmiotowy preferencji jest otwarty.

Jak informuje resort finansów, trwają prace nad rozwiązaniami, które umożliwiają zaliczenie do kosztów podatkowych – zarówno w PIT i CIT – wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i praw będących przedmiotem darowizny w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy przekazywane:

 • organizacjom pozarządowym (również z Ukrainy),
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polsk i i Ukrainy.

Kosztem uzyskania przychodów będą również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń, a więc np. darmowej pomocy medycznej na rzecz organizacji pozarządowych. Skorzystają na tym przedsiębiorcy (lekarze, weterynarze), którzy w ramach swojej działalności chcą pomagać i oferować swoje usługi za darmo obywatelom Ukrainy.

News 9 – Prezydent podpisał ustawę – łatkę na Polski Ład

W dniu 8 marca 2022 r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Przypomnijmy – zmiany w ustawie o PDOF mają na celu zapewnienie, że płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Drugim zasadniczym celem nowelizacji jest uregulowanie w płaszczyźnie ustawowej mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. Mechanizm ten odpowiada mechanizmowi wdrożonemu do systemu prawnego w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. 2022 r., poz. nr 28).  

News 10 – Projekt ustawy o obronie ojczyzny

28 lutego 2022 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o obronie Ojczyzny (druk nr 2052). Termin wejścia w życie projektowanej ustawy planowany jest na 1 lipca 2022 roku. W kontekście stosunku pracy projektowana ustawa przewiduje m.in.:

 • rozwiązanie stosunku pracy z osobą powołaną do pełnienia zasadniczej służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej tylko za zgodą pracownika (nie dotyczy umów o pracę na okres próbny lub na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz wypowiedzenia z winy pracownika, upadłości lub likwidacji zakładu pracy, zwolnień grupowych);
 • obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego pracownikowi odbywającemu szkolenie podstawowe lub specjalistyczne w czasie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej; w tym czasie pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, za wyjątkiem prawa do wynagrodzenia;
 • rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z małżonkiem żołnierza, który odbywa obowiązkową zasadniczą służbę wojskową może nastąpić wyłącznie z winy pracownika, w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy;
 • pracodawca zatrudniający pracownika – żołnierza rezerwy lub OT pełniącego służbę wojskową rotacyjnie uprawniony jest do otrzymania świadczenia pieniężnego (rekompensaty kosztów nieobejmującej wynagrodzenia) za dni, w których pracownik pełnił służbę wojskową;
 • pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania go do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, obowiązany jest zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik ten zgłosił się do zakładu pracy w celu podjęcia pracy. Niezachowanie ww. terminu spowoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło ono z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

News 11 – Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców

Minister Infrastruktury wydał obwieszczenie z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców (numer druku M.P. 2022 poz. 293).

Tymczasowe odstępstwa mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 4 marca 2022 r. do 2 kwietnia 2022 r.:

 • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;
 • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;
 • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;
 • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut;
 • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

W związku z tym 22 marca 2022 r. zapraszam Cię na praktyczne szkolenie, podczas którego zapoznasz się z zasadami planowania oraz rozliczania czasu pracy kierowców z uwzględnieniem aktualnych zmian, w tym szeregu regulacji wynikających z wdrożonego Pakietu Mobilności.

News 12 – Szkolenia i webinary

Polski Ład, Pakiet mobilności – zagadnienia te wymagają głębokiej i wielopoziomowej analizy na płaszczyźnie różnorakich przepisów. Zapraszam Cię na serię szkoleń, które w najbliższym czasie odbędą się w Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Oprócz oczywistych zmian omówimy również problematykę czasu pracy, ZFŚS, a także negocjacji ze związkami zawodowymi. Wszystkie terminy oraz szczegóły szkoleń znajdziesz na naszej stronie w zakładce Szkolenia i Webinary.

Rozliczanie Świadczeń Chorobowych dla Pracowników i Zleceniobiorców od 1.01.2022 r. – edycja II – 11 marca 2022 r.

Księgowe i podatkowe aspekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 15 marca 2022 r.

Negocjacje ze związkami zawodowymi w praktyce – 16 marca 2022 r.

„Polski Ład” w Podatku dochodowym w 2022 r. – 17 marca 2022 r.

PAKIET MOBILNOŚCI Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców 2022 r. – w praktyce – 22 marca 2022 r.

Rozliczanie wynagrodzeń Kierowców po zmianach w 2022 r. – 29 marca 2022 r.

Czas pracy dla zaawansowanych. Problematyczne zagadnienia – 6 kwietnia 2022 r. 

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, XVIII – 12 kwietnia 2022 r.

Akademia Mistrzostwa Płacowego, VIII edycja – 12 kwietnia 2022 r.

Rozliczanie wynagrodzeń cudzoziemców oraz pracowników oddelegowanych do pracy za granicą – edycja II – 13 kwietnia 2022 r. 

Praktyczne aspekty rozliczania przychodów pracowników i zleceniobiorców na Listach Płac – edycja II – 20 kwietnia 2022 r.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!