fbpx

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

13 marca 2022
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, czyli tzw. specustawa ukraińska opublikowana została w Dzienniku Ustaw. Kogo obejmą rządowe gwarancje obowiązujące z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.? Zapraszam do lektury artykułu oraz udostępniania jego treści osobom zainteresowanym niesieniem pomocy Uchodźcom.

Obywatel Ukrainy, czyli kogo obejmą rządowe gwarancje

Specustawa ukraińska opublikowana w Dzienniku Ustaw 2022 r., poz. 583 wymienia trzy sytuacje, w których osoby objęte pomocą polskiego rządu będą mogły skorzystać z szybkiej ścieżki legalizacji pobytu i pracy. W każdym z przypadków warunkiem objęcia danej osoby regulacjami specustawy jest wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Co do zasady przepisy ustawy obejmują:

  • obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy;
  • obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy przybyli do Polski wraz z najbliższą rodziną;
  • nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy.

1. Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Art. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Obywatela Ukrainy (według definicji specustawy) uznaje się za osobę korzystającą w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy według przepisów specustawy

Obywatele Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych wjechali legalnie na terytorium Polski przekraczając granicę polsko-ukraińską w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce, mają zagwarantowany legalny pobyt w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Za legalny uznawany będzie także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę – obywatelkę Ukrainy według definicji specustawy.

Data krańcowa, czyli termin do którego legalne przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej gwarantowało będzie zastosowanie przepisów specustawy, określona zostanie w odrębnym rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów na podstawie analizy bieżącej sytuacji geopolitycznej, biorąc pod uwagę m.in. perspektywę zakończenia działań wojennych oraz liczbę osób, która wjedzie na teren Polski w wyniku tychże działań.

Uwaga! Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnień gwarantowanych specustawą.

Sytuacja dzieci przekraczających granicę Polsko – Ukraińską oraz legalizacja ich pobytu w Polsce

Brak rejestracji na granicy – procedura ustawowa

Specustawa przewiduje rozwiązanie w sytuacji, w której wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany przez komendanta Straży Granicznej podczas kontroli granicznej.

Osoba, która przekroczyła granicę polsko-ukraińską bez rejestracji powinna złożyć wniosek w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia wjazdu do Polski w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komendant Główny Straży Granicznej prowadzi w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej rejestr obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz którzy złożyli wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1.

Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wniosek składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika
tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. Osobom, które złożą wnioski z urzędu nadany zostanie numer PESEL oraz dostęp do profilu zaufanego (o ile osoba wnioskująca posiada numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej).

Wzór wniosku zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Do wniosku będzie dołączana fotografia osoby, której numer PESEL jest nadawany, i zostaną pobrane jej odciski palców. Organ gminy może zapewnić obywatelowi Ukrainy nieodpłatne wykonanie fotografii.

Informacja o ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju

Legalizacja pracy

Ideą specustawy ukraińskiej było określenie szczególnych zasad powierzenia pracy obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Procedura legalizacji pracy polegać ma na tym, że podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy będzie obowiązany w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiadomić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu mu pracy.

Niewypełnienie tych warunków oznaczać będzie brak możliwości wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę. 

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:
1) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 lub
2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Działalność gospodarcza na zwykłych zasadach

Obywatele Ukrainy objęci przepisami ustawy będą mogli podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania numeru PESEL.

Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 12.03.2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r., Z pełną treścią ustawy możesz zapoznać się TUTAJ >

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!