Placówka oświatowa Eduwersum

HR-owe Koło Ratunkowe: Zlecenie pracy w nadgodzinach

Czy wiesz, że praca w godzinach nadliczbowych powinna być wykonywana na wyraźne polecenie pracodawcy i uzasadniona konkretnymi potrzebami? Sprawdź, jak prawidłowo zlecać pracę w nadgodzinach i nie narazić pracodawcy na konsekwencje ze strony organów nadzoru! Zapraszam do lektury kolejnego artykułu z cyklu “HR-owe Koło Ratunkowe”, w którym kieruję do źródeł prawa pracy, interpretacji resortowych i orzecznictwa.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
5 kwietnia 2022

Pani Moniko, mamy w naszej firmie przypadek osoby, która ze względu na rozkład autobusów przychodzi do pracy pół godziny przed oficjalnym rozpoczęciem i zostaje pół godziny dłużej, już po zakończeniu pracy działu. Pracownik ten domaga się od kierownika wypłaty nadgodzin, które rzekomo powstały z tytułu opisanego wyżej przedłużonego czasu pracy, spowodowanego samowolą pracownika. Jak mamy zapobiec tego typu przypadkom? Nie mamy potrzeby pracy w nadgodzinach i absolutnie nie jest naszym celem wykorzystywanie pracowników!

Dyscyplina pracy

Na wstępnie przypomnijmy, iż obowiązującą normą czasu pracy jest praca przez 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Aby uniknąć nieporozumień, takich jak opisane w przywołanej wyżej wiadomości od Czytelniczki mojego bloga, warto uregulować zasady przebywania pracowników na terenie zakładu pracy po godzinach pracy. Można tego dokonać np. poprzez umieszczenie w przepisach wewnątrzzakładowych odpowiedniego zapisu o tym, że nadgodziny mogą wystąpić tylko na pisemne polecenie przełożonego.

Kwestia dyscypliny pracy powinna zostać uregulowana w regulaminie pracy, a ten powinien określać m.in.:

 • organizację pracy,
 • warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, systemy i rozkłady czasu pracy,
 • procedurę zlecania i rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych.

Planowanie nadgodzin

Przepisy nie regulują wprost sposobu zlecania nadgodzin. Jako zasadę należy jednak przyjąć, że nadgodzin nie planujemy w rozkładzie czy grafiku, gdyż inspektorzy PIP oceniają to często jako błąd – nadgodziny mają bowiem występować tylko doraźnie w sytuacjach, których nie dało się przewidzieć w chwili tworzenia grafików pracy.

Zobacz stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zaliczania czasu wolnego za nadgodziny do odpoczynku tygodniowego >

Zlecenie pracy w nadgodzinach

Jeżeli zachodzi konieczność, aby pracownik pracował dłużej niż wynika to obowiązującego go rozkładu czasu pracy, w każdym systemie czasu pracy pracodawca ma prawo zlecić pracownikowi pracę w nadgodzinach.

Oczywiście z wyłączeniem tych grup pracowników, którym pracować w nadgodzinach nie wolno, a należą do nich m.in.:

 • kobiety w ciąży,
 • pracownicy wychowujący dzieci w wieku do lat 4, jeśli złożyli oświadczenie o zamiarze korzystania z tego uprawnienia,
 • pracownicy niepełnosprawni,
 • pracownicy młodociani.

Samo polecenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych może być wydane w dowolny sposób, także dorozumiany – dla przykładu, brak sprzeciwu przełożonego na wykonywanie w jego obecności przez pracownika obowiązków może być zakwalifikowane jako polecenie świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych – uzasadnienie do wyroku SN z dnia 14 maja 1998 r., I PKN 122/98).

Pracownik, który otrzymał polecenie pracy w nadgodzinach musi wykonać polecenie pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej, np. kary porządkowej czy w szczególnych przypadkach rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub w trybie art. 52 k.p. (porównaj art. 100 § 1 k.p. oraz art. 100 § 2 pkt 4 k.p.).

Pamiętaj! Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii oraz w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy, które mogą wynikać, np. z absencji chorobowej pracowników czy konieczności pilnego, terminowego wykonania określonej pracy!

Pracodawco, pilnuj rocznego limitu nadgodzin!

Liczba godzin nadliczbowych nie może przekraczać limitu wskazanego wprost w Kodeksie pracy. Dobowy limit określony jest pośrednio w art. 132 Kodeksu pracy i stanowi, iż pracownikowi w każdej dobie przysługuje minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, natomiast limit roczny wynosi 150 godzin.

Wyższą liczbę godzin nadliczbowych w ciągu roku można jednak ustalić w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub indywidualnej umowie o pracę.

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych w wymiarze przekraczającym dopuszczalny limit godzin nadliczbowych jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Jest ono zagrożone karą grzywny podobnie jak łamanie zakazu zatrudniania w godzinach nadliczbowych pracowników objętych zakazem takiej pracy.

Ciekawe orzecznictwo

Uzasadnienie do wyroku z 26 maja 2000 r. (I PKN 667/99; OSNP 2001/22/662)
Szczególne potrzeby pracodawcy to potrzeby specjalne, niecodzienne, odróżniające się od zwykłych potrzeb związanych z prowadzoną przez pracodawcę działalnością, a praca w godzinach nadliczbowych może być zarządzona jedynie w sytuacjach wyjątkowych.

Wyrok SN z 16 grudnia 1987 r. (I PRN 68/87; OSNCP 1989/10 poz. 164)
Mimo, że praca w godzinach nadliczbowych jest wykonywana w warunkach określonego już zmęczenia pracownika, nie uzasadnia to odmowy pracownika wykonania polecenia pozostania poza godzinami pracy w celu zakończenia usuwania awarii.


Kurs dot. problematyki czasu pracy jest częścią 9-miesięcznego programu rozwoju zawodowego Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego! START 12 kwietnia 2022 r.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #71 Monitoring nowości, zmian i prac w resortach

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach powraca po rocznej przerwie! Zmiany w zatrudnianiu młodocianych, elektronizacja umów o pracę, cyfryzacja zabezpieczenia społecznego, gwarancja zatrudnienia dla pracowników chronionych. Dodatkowo ważne terminy i prace legislacyjne. Zapraszam!

Nowe zasady uczestnictwa pracowników w spółkach po transgranicznej transformacji

Od 15 września 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Zmiany wynikają z dyrektywy, która została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z 26 maja 2023 r. (o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek - Dz.U. z 2023 poz. 1784).

Zgoda na przetwarzanie wizerunku na potrzeby pracodawcy

Monitoring w zakładzie pracy oraz przetwarzanie wizerunku pracownika stanowią istotne obszary prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wprowadzeniem systemu monitoringu? Jakie prawa przysługują pracownikowi w kontekście przetwarzania jego wizerunku? I na jakiej podstawie prawnej pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika w materiałach promocyjnych czy wewnętrznych publikacjach? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych aspektów znajdziesz w niniejszym artykule. Dowiedz się, jak prawidłowo wprowadzić monitoring i dbać o prywatność pracowników w erze RODO.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.