fbpx

Polski Ład 2.0 podpisany przez Prezydenta! Jak obliczyć wynagrodzenie od 1 lipca 2022 r.?

15 czerwca 2022
13 czerwca 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał poprawiony Polski Ład, czyli ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw. W oczekiwaniu na publikację w Dzienniku Ustaw już dziś podsumujmy zmiany od 1 lipca! Odpowiem na najczęściej zadawane pytania i pokażę na przykładach, jak policzyć wynagrodzenie po zmianach. Zapraszam do lektury!

Edit: W dniu 15 czerwca 2022 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2022 r., poz. 1265.

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw

  • pozostawienie wyższej kwoty wolnej (30 tys. zł) i wyższego progu podatkowego (120 tys. zł)
  • obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.
  • rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej, przy zagwarantowaniu że zmiana będzie dla podatników korzystna lub neutralna
  • likwidacja podwójnego systemu obliczania zaliczek za 2022 r.
  • możliwość odliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej
  • wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców; samotni rodzice będą mogli korzystać z ulgi podatkowej na takich samych zasadach, jak pozostali rodzice. Kwota wolna dla samodzielnych rodziców wyniesie 60 tys. zł.
  • możliwość wyboru rozliczenia na skali podatkowej dla przedsiębiorców, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt
  • jednolity wzór PIT-2, który zawierać będzie całokształt oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie wysokości zaliczki; Dotychczas złożone PIT-2 pozostaną w mocy!
  • możliwość rozliczania kwoty wolnej w zaliczkach w tytułach prawnych, dla których do tej pory przepisy nie przewidywały takiej możliwości – np. przy umowach zlecenie
  • brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika – taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pracownik złoży nieprawidłowe oświadczenia np. u dwóch pracodawców, i każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku (choć każdy z nich powinien rozliczyć jedynie połowę z tej kwoty).

Składki ZUS od umów zleceń, PIP kontroluje PPK i historyczny spadek bezrobocia – zobacz najnowsze wydanie HR Detektywa!

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Czy wynagrodzenie za czerwiec wypłacone 1 lipca musi być policzone według zasad znowelizowanej ustawy o PDOF?

Odpowiedź: Tak! Obniżenie z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej znajdzie zastosowanie do przychodów osiągniętych zarówno przez pracowników, jak i zleceniobiorców, zatrudnionych na podstawie umów o dzieło oraz działalności gospodarczej, rozliczającej się za pomocą skali podatkowej.

Pamiętaj! Od wszystkich wynagrodzeń wypłaconych (postawionych do dyspozycji podatników) od dnia 1 lipca 2022 r. będą musiały zostać zastosowane nowe parametry podatkowe – stawka podatku 12% oraz nowa kwota zmniejszająca podatek w wysokości 300 zł miesięcznie (30 000 zł * 12% = 3 600 zł /12 miesięcy = 300 zł). 

Bez zmian pozostaje stawka podatku w drugim przedziale skali podatkowej, czyli 32%, wysokość dochodu, od którego rozpoczyna się drugi próg podatkowy (120 000 zł), a także kwota wolna od podatku (30 000 zł).

Pytanie: Czy w dalszym ciągu będziemy musieli porównywać wysokość zaliczek do 2021 roku, w przypadku osób zarabiających do 12.800 zł, tak aby rozliczyć zaliczki, których termin zapłaty został przesunięty?

Odpowiedź: Nie! Mechanizm podwójnego systemu obliczania zaliczek dla osób zarabiających do 12.800,00 zł został zlikwidowany. Nie będziemy dokonywać żadnych korekt wstecz, pomimo tego, że nowa stawka podatku. w wysokości 12% obowiązuje za cały 2022 rok. Nie będzie też potrzeby dalszego przeliczania zaliczek. Wszelkie różnice w wysokości podatku, wynikające czy to z dopłaty czy niedopłaty, rozliczone zostaną w zeznaniu rocznym.

Pytanie: Czy to prawda, że osoba samotnie wychowująca dziecko będzie mogła od lipca 2022 r. złożyć do pracodawcy oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z dzieckiem?

Odpowiedź: Tak! Nowelizacja ustawy o PDOF przywraca preferencję podatkową w postaci możliwości wspólnego rozliczania z dzieckiem dla osób samotnie wychowujące dzieci. Od 1 lipca osoba samotnie wychowująca dziecko będzie mogła złożyć pracodawcy stosowane oświadczenie. Pamiętaj, że oświadczenia o wspólnym rozliczeniu mogą być składane przez pracowników w dowolnym momencie trwania roku podatkowego. Pracodawca zaś uwzględni je począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym takie oświadczenie zostało złożone (art. 32 ust. 1b ustawy o PDOF).

Pytanie: Czy zasiłki macierzyńskie zostaną zwolnione z PIT?

Odpowiedź: Tak! Nowelizacja ustawy wprowadza nowe zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe w postaci zerowego PIT dla osób z wymienionych w ustawie grup podatników, pobierających zasiłki macierzyńskie . W drodze przedłożonej ustawy katalog przychodów podlegających zwolnieniu od podatku, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, podlega rozszerzeniu o przychody z zasiłku macierzyńskiego. Przepisy te obowiązują z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2022 roku, jednak pobrane do czerwca 2022 r. zaliczki nie podlegają korekcie – zostaną rozliczone w zeznaniu rocznym.

Prawo skorzystania ze zwolnienia przysługuje poniższym grupom podatników:
a) podatnikom do ukończenia 26. roku życia, 
b) podatnikom, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego, 
c) podatnikom, którzy w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało, lub sprawowali funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywali ciążący na nich obowiązek alimentacyjny albo sprawowali funkcję rodziny zastępczej.

Uwaga! W przypadku, gdy zasiłek macierzyński zostałby podwyższony do kwoty świadczenia rodzicielskiego, płatnik zobowiązany będzie do pobrania zaliczki na podatek.

Przykłady kalkulacji wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.

Przykład 1: Nowe wskaźniki podatkowe
Pracownik wynagradzany jest miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości 3010 zł. Złożył do pracodawcy PIT-2, stąd kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł (1/12 z 3 600 zł).
Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu.
Pracodawca opłaca składkę wypadkową w wysokości 1,67%.

Składnik wynagrodzeniaKwota
Wynagrodzenie za pracę3010
Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne3010
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: emerytalna: (9,76% x 3010 zł) = 293,78 zł
rentowa: (1,5% x 3010 zł) = 45,15 zł
chorobowa: (2,45% x 3010 zł) = 73,75 zł
412,68
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (3010 zł – 412,68 zł)2597,32
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (2 597,32 zł x 9%)233,76
Koszty uzyskania przychodu250
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych 3010 zł – 412,68 zł – 250 zł = 2347,32 zł2347
Zaliczka na podatek
[(2347 zł x 12%) – 300 zł]
0
Do wypłaty
(3010 zł – 412,68 zł – 233,76 zł – 0 zł)
2363,56
Składka emerytalna (3010 * 9,76%)293,78
Składa rentowa (3010 * 6,5%)195,65
Składka wypadkowa (3010 * 1,67%)50,27
FP i FS (3010 * 2,45% = 104,13 zł)73,75
FGŚP (3010 * 0,1% = 4,25 zł)3,01
Składki pracodawcy razem616,46
Łączny koszt pracodawcy (3010 zł + 616,46 zł)3626,46

Przykład 2: Podwójna kwota zmniejszająca podatek
Pracownik wynagradzany jest miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości 5200 zł. Złożył do pracodawcy PIT-2. Przysługują mu podwyższone koszty uzyskania przychodu, co pracownik potwierdził stosownym oświadczeniem złożonym do pracodawcy. W lipcu 2022 roku pracownik złożył pracodawcy oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z dzieckiem. Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostało złożone, pracodawca stosuje podwójną kwotę zmniejszającą podatek.

Składnik wynagrodzeniaKwota
Wynagrodzenie za pracę5200
Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne5200
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: emerytalna: (9,76% x 5200 zł) = 507,52 zł
rentowa: (1,5% x 5200 zł) = 78,00 zł
chorobowa: (2,45% x 5200 zł) = 127,40 zł
712,92
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (5200 zł – 712,92 zł)4487,08
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (4487,08 zł x 9%)403,84
Koszty uzyskania przychodu300
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych 5200 zł – 712,92 zł – 300 zł = 4187,08 zł4187
Kwota zmniejszająca podatek (PIT-2 i wspólne rozliczenie)600
Zaliczka na podatek
[(4187 zł x 12%) – 600 zł]
0
Do wypłaty
(5200 zł – 712,92 zł – 403,84 zł – 0 zł)
4083,24

Przykład 3: Wypłata zasiłku ojcowskiego pracownika w wieku do 26 roku życia
Pracownik wynagradzany jest miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości 6000,00 zł. Złożył do pracodawcy PIT-2. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu. W lipcu 2022 roku pracownik korzystał z 14-dniowego zasiłku ojcowskiego.

Składnik wynagrodzeniaKwota
Wynagrodzenie za pracę3200
Zasiłek ojcowski2416,12
Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne3200
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: emerytalna: (9,76% x 3200 zł) = 312,32 zł
rentowa: (1,5% x 3200 zł) = 48,00 zł
chorobowa: (2,45% x 3200 zł) = 78,4 zł
438,72
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (3200 zł – 438,72 zł)2761,28
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (2761,28 zł x 9%)248,52
Koszty uzyskania przychodu250
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych 3200 zł – 438,72 zł – 250 zł = 2511,28 zł2511
Kwota zmniejszająca podatek300
Zaliczka na podatek
[(2511 zł x 12%) – 300 zł]
0
Do wypłaty
(3200 zł + 2416,12 – 438,72 zł – 248,52 zł – 0 zł)
4928,88

Sprawdź bogatą ofertę szkoleń ze zmian w podatkach!

Gwarantowany certyfikat i dostęp do materiałów oraz nagrań video przez 12 miesięcy!


Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!