fbpx

4 kroki do przeciwdziałania mobbingowi w firmie

18 lipca 2022
Mobbing, choć kojarzy się z mobberem i cierpieniem osoby poszkodowanej, obejmuje swoim toksycznym wpływem znacznie większy obszar, niż nam się wydaje. Organizacja, w której takie zjawisko ma miejsce, ponosi ogromne koszty wizerunkowe. Traci zaufanie pracowników, a negatywna atmosfera pracy pogarsza ich efektywność. Dodatkowo, przegrywa walkę o talenty na rynku pracy, w którym najmniejszy cień podejrzeń o mobbing dyskredytuje organizację. Jakie cztery kroki może podjąć firma, aby przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy? Przeczytaj i sprawdź, czy już je wdrożyłeś!

Krok 1 – Informuj o niebezpieczeństwie i jego konsekwencjach

Świadomość problemu, przepływ informacji, kultura organizacyjna oraz odgórny brak przyzwolenia na wszelkie zachowania przemocowe wpływają na zmniejszenie ryzyka wystąpienia niepożądanych zachowań w firmie. Warto w tym celu stworzyć wewnętrzną, rutynową, powtarzalną komunikację do pracowników i osób współpracujących (newsletter, alert), która będzie sygnałem dla osób na wszystkich stopniach zaangażowania, że w organizacji nie ma miejsca na zachowania niezgodne z prawem, odbierające szacunek i noszące znamiona działania ograniczającego komukolwiek zasadnicze prawa i swobody obywatelskie.

Informowanie o niebezpieczeństwie, wewnętrzne piętnowanie zachowań mobberskich i patologicznych, jak również uczciwe powiadamianie o konsekwencjach mobbingu, to czynniki, które determinują sposób realizacji obowiązku pracodawcy, jakim jest przeciwdziałanie mobbingowi

Co powinna zawierać polityka antymobbingowa w firmie? Przeczytaj!

Przypomnijmy, że konsekwencje, jakie może ponieść mobber są dwojakie. To odpowiedzialność dyscyplinarna (zwolnienie z art. 52 Kodeksu pracy) oraz finansowa. Pracodawca może skutecznie dochodzić regresu od mobbera za szkody, które były skutkiem nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Będzie to nie tylko odszkodowanie i koszty sądowe i obsługi prawnej, ale również w wielu przypadkach koszty rekrutacji i zatrudnienia nowego pracownika.

§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Art. 943 Kodeksu pracy

Krok 2 – Szkolenia dla pracowników

Pracodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za mobbing, niezależnie od tego kto dopuścił się niedozwolonego czynu – sam pracodawca czy też jego pracownik lub grupa pracowników. Aby zminimalizować ryzyko działań o charakterze mobbingowym, obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie szeregu działań prewencyjnych. Powinny objąć one dwie, różne sytuacje:

  • systematyczne szkolenia pracowników w celu podniesienia świadomości w zakresie mobbingu
  • podniesienie kompetencji pracowników, gdy trudna sytuacja się wydarzyła, stworzenie procedury monitorowania i dokumentowania zachowań mających znamiona mobbingu (ma to na celu ochronę ofiary przed dalszymi takimi zrachowaniami) oraz procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg dotyczących mobbingu.

Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.

Art. 111 Kodeksu pracy

Krok 3 – Procedury, które umożliwiają wykrycie sprawcy i ocenę zachowań noszących znamiona mobbingu

Wewnętrzna polityka antymobbingowa może przybrać postać regulaminu, zarządzenia lub obwieszczenia. Ważne jest, aby każdy pracownik złożył pisemne oświadczenie, że zapoznał się z treścią polityki antymobbingowej (oświadczenie to powinno zostać dołączone do akt osobowych w części B). Częścią polityki antymobbingowej w firmie będzie, obok prewencji, procedura skargowa. Powinna ona jasno wskazywać, co należy zrobić, gdy jest się świadkiem lub ofiarą mobbingu. Należy umożliwić pracownikom możliwość złożenia skargi do pracodawcy (pracodawca może, ale nie musi przyjmować skarg anonimowych). W skardze należy określić, jakie działania lub zachowania przełożonych lub współpracowników wykazują cechy mobbingu, wskazać z imienia i nazwiska osobę lub osoby, które są sprawcami mobbingu oraz przytoczyć dowody potwierdzające, że opisane działania lub zachowania miały miejsce. Skarga pracownika powinna być sporządzona na piśmie, opatrzona datą i własnoręcznie podpisana.

Krok 4 – Działania naprawcze

Odpowiedzialny pracodawca, w sytuacji, gdy w jego firmie dojdzie do niepożądanych zachowań, zaoferuje ofiarom mobbingu dostępne formy pomocy: medyczną, psychologiczną oraz prawną. Formą pomocy będzie również odcięcie poszkodowanego pracownika od mobbera i ograniczenie ich wzajemnych, służbowych kontaktów do absolutnego minimum. Każda forma pomocy dla osoby, która doznała mobbingu, powinny być z nią uzgodnione.

Niewątpliwie treścią stosunku pracy objęty jest również obowiązek pracodawcy wskazany w art. 11 1 k.p., zaś naruszenie tego obowiązku rodzi odpowiedzialności po stronie pracodawcy, przy czym pracodawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą to zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza (art. 474 k.c w zw. z art. 300 kp.) Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny (art. 24 § 1 k.c.).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 stycznia 2016 r. (III APa 20/15)


Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!