Placówka oświatowa Eduwersum

HR-owe Koło Ratunkowe: Niuanse składników rocznych w podstawie wymiaru zasiłków

Ujęcie rocznych składników wynagradzania w podstawie wymiaru zasiłków budzi od zawsze wiele wątpliwości. Ich powodem są niejednoznaczne i skomplikowane przepisy oraz potrzeba sięgania nie tylko do ustawy zasiłkowej, ale również komentarza ZUS, który praktycznie wyjaśnia specyficzne przypadki. W dzisiejszym HR-owym Kole Ratunkowym omawiam ogólne zasady wliczania składników wynagradzania przysługujących za okresy roczne do podstawy wymiaru zasiłków chorobowych. Zapraszam Cię do lektury!

Autor publikacji:
admin

Data publikacji:
2 sierpnia 2022

Pani Moniko, jestem początkującą kadrową. Zasiłki chorobowe to moja zmora. Wiem, że to podstawowa wiedza, którą powinnam mieć, ale to jest tak trudne! Proszę o pomoc! W mojej firmie wypłacamy składnik roczny, tzw. dodatek europejski, który otrzymują pracownicy zatrudnieni przy kontraktach zagranicznych. Na mocy regulaminu wynagradzania, jest on pomniejszany za okresy absencji. Moja wątpliwość dotyczy przypadku, gdy pracownik nie był zatrudniony przez cały rok. Jak w takim przypadku powinnam wliczyć ten dodatek do podstawy zasiłku? Czy jeśli pracownik w trakcie roku zmienił wymiar czasu pracy (a mamy takie przypadki rodziców małych dzieci, którzy zwiększali, bądź zmniejszali etaty), to czy składnik ten powinnam w jakiś sposób przeliczyć?

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Art. 36 pkt. 1 ustawy zasiłkowej

Niepełny rok zatrudnienia

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi, zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

W sytuacji, gdy okres zatrudnienia nie obejmuje 12 pełnych miesięcy, do podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagrodzenie wypłacone za pełne kalendarzowe miesiące podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zasada ta znajdzie zastosowanie także, gdy nastąpiła zmiana wysokości wynagrodzenia (np. podwyżka lub zmiana zasad wynagradzania).

Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

Art. 41 pkt. 1 ustawy zasiłkowej

Przypomnijmy, iż premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

Składniki przysługujące za okresy roczne, do których pracownik nie zachowuje prawa w okresie pobierania zasiłków, uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Składniki wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, przysługujące za okresy roczne, wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Art. 41 pkt. 3 ustawy zasiłkowej

Skutki składkowo-podatkowe zawarcia umowy zlecenie w własnym pracownikiem. Przeczytaj!

Przelicz składnik roczny proporcjonalnie do okresu zatrudnienia

W przypadku opisanym w wiadomości od Czytelniczki mojego bloga, pracownik był zatrudniony w zakładzie pracy krócej, niż przez kolejne 12 miesięcy. W takim przypadku składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku proporcjonalnie do liczby pełnych, kalendarzowych miesięcy zatrudnienia w roku, z którego składnik podlega uwzględnieniu.

Składniki przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc, do których pracownik nie zachowuje prawa w okresie pobierania zasiłku, pomniejszane proporcjonalnie w związku z absencjami usprawiedliwionymi, należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku po uzupełnieniu. Co to oznacza? Sprawdź poniżej kolejne kroki:

 1. 1. Kwotę wypłaconego składnika rocznego, po pomniejszeniu o kwotę potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne, dzielisz przez liczbę dni przepracowanych w roku kalendarzowym
 2. 2. Następnie mnożysz przez liczbę dni, którą pracownik przepracowałby w roku kalendarzowym.

Jeśli składnik roczny jest pomniejszany, ale w sposób inny, niż proporcjonalny, należy wliczyć go do podstawy wymiaru zasiłku bez uzupełnienia, w kwocie faktycznie wypłaconej.

Konsekwencje zmiany etatu na wysokość zasiłku

Na potrzeby dzisiejszych rozważań i dla pełni Twojej wiedzy, musimy przywołać tutaj art. 40 ustawy zasiłkowej:

W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

Art. 40 ustawy zasiłkowej

Musisz wiedzieć, że gdy u pracownika zmienia się wymiar etatu, ustawa zobowiązuje nas do przeliczenia wysokości wymiaru zasiłku chorobowego. Jeżeli na mocy zmian w umowie o pracę, zmieniony został wymiar czasu pracy pracownika etatowego oraz jeżeli zmiana ta nastąpiła w trakcie miesiąca, w którym powstała niezdolność do pracy (lub w miesiącach poprzednich, o których mowa w art. 36 ustawy zasiłkowej), podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowić będzie wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy.

Wracając do składników rocznych, aby prawidłowo wliczyć je do postawy wymiaru zasiłku, należy przeliczyć je proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy następujących po zmianie wymiaru czasu pracy w roku kalendarzowym poprzedzającym powstanie niezdolności do pracy.

Na co zwracać uwagę rozpoczynając przygodę z polityką wynagrodzeń w firmach oraz pokażę na liczbach ile kosztuje zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę? Sprawdź!

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku po powrocie z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego

W sytuacji, gdy rozliczasz zasiłek chorobowy pracownikowi, który powraca do pracy po urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym, zasady wliczania składników rocznych pozostają niezmienne. Jeśli pracownik rozpoczął absencję przed okresem, z którego roczny składnik wynagrodzenia jest uwzględniany, zaś absencja zakończyła się w trakcie jego trwania, zastosujemy zasady obowiązujące w przypadku wliczania składnika krótszego niż rok.

Składnik nie wypłacony do czasu sporządzenia listy płac

W praktyce płacowej zdarza się, że przysługujący pracownikowi składnik roczny, do czasu sporządzenia listy płac, nie został jeszcze wypłacony, a teoretycznie, powinien on zostać wliczony do podstawy wymiaru zasiłku. W takim przypadku należy posiłkować się art. 42 ust. 5 ustawy zasiłkowej oraz komentarzem ZUS do tejże ustawy:

Jeżeli składnik wynagrodzenia, uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku przysługuje lecz nie został wypłacony do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków chorobowych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się ten składnik w wysokości wypłaconej za poprzedni okres. Jeżeli do podstawy wymiaru zasiłku przyjęty został składnik wynagrodzenia w wysokości wypłaconej za poprzedni okres, a następnie pracodawca podjął decyzję, że ten składnik wynagrodzenia nie przysługuje pracownikom, podstawę wymiaru zasiłku przelicza się, wyłączając z niej ten składnik wynagrodzenia za okres zasiłku przysługującego od daty, od której podjęto decyzję o braku jego wypłaty.

Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wybrane zagadnienia

Pełną treść komentarza znajdziesz na stronach ZUS. Polecam Ci lekturę tego opracowania!

Autor publikacji:
admin

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Vademecum pracodawcy: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy

W artykule z cyklu „Vademecum Pracodawcy” opisujemy nowy rodzaj dokumentu, który pojawił się przestrzeni biznesowej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy. Dowiedz się czym jest ten dokument i co można dzięki niemu zyskać. Ekspertka - Monika Piątek, dzieli się wiedzą z obszaru zatrudniania cudzoziemców.

Planner kadrowo-płacowy na grudzień 2023

Najważniejsze terminy kadrowo-płacowe na grudzień 2023. Pobierz bezpłatnie wyjątkowy kalendarz online dla specjalistów prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń. Skorzystaj! Planner HR w wersji do pobrania lub wydruku.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.