Placówka oświatowa Eduwersum

HR-owe Koło Ratunkowe: Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Podjęcie decyzji o wypowiedzeniu pracownikowi jego umowy o pracę, nierzadko wiąże się z decyzją pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Kiedy można zastosować zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy? Jak obliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy? Zapraszam do lektury dzisiejszego HR-owego Koła Ratunkowego!

Autor publikacji:
admin

Data publikacji:
11 października 2022

Przesłanki do zastosowania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Wystąpienie sytuacji wpływających na chęć rozstania z pracownikiem wiązać się może z ustaniem zaufania do pracownika, która wpływa na atmosferę w pracy. Mimo obowiązku wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w trakcie wypowiedzenia, brak obecności pracownika w pracy może być korzystny ze względów bezpieczeństwa i zablokowania dostępu do narzędzi pracy oraz dostępu do danych firmowych. Czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy bez wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwe?

Praktyczne przykłady zastosowania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Przepisy Kodeksu pracy, wskazują, że w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ustawodawca wyraźnie określił tryb rozwiązania umowy, który uzasadnia zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Wydawać się może, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – również w okresie oczekiwania na rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta lub do momentu rozwiązania umowy w trybie porozumienia stron jest działaniem korzystnym z punktu widzenia pracownika.

Natomiast w ramach nawiązanego stosunku pracy, pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem jednocześnie umożliwiając mu faktyczne świadczenie pracy.

Na co zwrócić uwagę korzystając z prawa do odwołania pracownika z urlopu? Sprawdź!

Kodeks pracy o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy

Należy zauważyć, że zakończenie współpracy między pracownikiem a pracodawcą może nastąpić na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia lub zakończenie umowy z upływem czasu, na który była zawarta.

Użyte sformułowanie “zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy” pojawia się w przepisach Kodeksu pracy jedynie w dwóch przypadkach:

 • wypowiedzenia umowy o pracę,
 • braku możliwości zmiany rozkładu czasu pracy pracownicy w ciąży oraz braku możliwości zmiany warunków pracy pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią.

Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie to wypłacane jest w takiej wysokości, w jakiej pracownik otrzymałby je gdyby faktycznie świadczył pracę.

Dlatego też pracodawca powinien:

1)  zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu (zaległego i bieżącego) i dopiero w pozostałym zakresie zwolnić z obowiązku świadczenia pracy,

2)  rozważyć skrócenie okresu wypowiedzenia.

Czy pracodawca może obciążyć pracownika kosztami zniszczonego, bądź zagubionego mienia firmy? Czy zawsze konieczna jest umowa o odpowiedzialności materialnej? Przeczytaj!

Skrócenie okresu wypowiedzenia i jego konsekwencje płacowe

W myśl art. 36(1) Kodeksu pracy, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje:

 • z powodu ogłoszenia upadłości lub 
 • likwidacji pracodawcy albo 
 • z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. 

W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Jest to o tyle korzystne z punktu widzenia pracodawcy, że odszkodowanie wypłacone z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia jest wolne od składek ZUS. W praktyce rozstanie z pracownikiem staje się mniej kosztowne, a pracownikowi przysługuje wyższa kwota. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowią odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym:

 • z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, 
 • nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, 
 • skrócenia okresu jej wypowiedzenia, 
 • niewydania w terminie lub 
 • wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia należy obliczać według zasad ustalonych dla wynagrodzenia urlopowego co oznacza, że zmienne składniki przyjmuje się w wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zwolnienia.Autor publikacji:
admin

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Vademecum pracodawcy: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy

W artykule z cyklu „Vademecum Pracodawcy” opisujemy nowy rodzaj dokumentu, który pojawił się przestrzeni biznesowej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy. Dowiedz się czym jest ten dokument i co można dzięki niemu zyskać. Ekspertka - Monika Piątek, dzieli się wiedzą z obszaru zatrudniania cudzoziemców.

Planner kadrowo-płacowy na grudzień 2023

Najważniejsze terminy kadrowo-płacowe na grudzień 2023. Pobierz bezpłatnie wyjątkowy kalendarz online dla specjalistów prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń. Skorzystaj! Planner HR w wersji do pobrania lub wydruku.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.