Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #69 Kumulowane urlopy wypoczynkowe, praca zdalna w Kodeksie pracy, jak Polacy szukają pracy

Partnerem dzisiejszego HR Detektywa jest portal ogłoszeń rekrutacyjnych OLX Praca, którego eksperci opracowali raport “Rynek pracy, Lato 2022”. Znajdziesz w nim aktualne trendy na rynku pracy, dowiesz się jak Polacy szukają pracy, zdobędziesz też szereg wskazówek na temat tego, jak formułować ogłoszenia o pracę, aby rekrutować z sukcesem! Zapraszam Cię na monitoring prawa pracy, przecieki z resortów oraz ciekawostki z orzecznictwa!

Autor publikacji:
admin

Data publikacji:
12 października 2022

HR Detektywa możesz odsłuchać w formie podcastu:

Zobacz HR Detektywa na YouTube bez konieczności rejestracji:

News 1: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Grupa posłów Lewicy zgłosiła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Projekt dotyczy rozszerzenia grupy uprawnionych do dodatków za pracę w godzinach nocnych oraz w niedzielę i święta do wszystkich zatrudnionych w podmiotach leczniczych pracujących w systemie pracy zmianowej. 6-go października 2022 projekt skierowany został do opinii organizacji samorządowych.

W obecnym stanie prawnym dodatek za pracę w systemie zmianowym w porze nocnej oraz w niedziele i święta przysługuje przedstawicielom i przedstawicielkom zawodów medycznych. Dotychczasowe brzmienie art. 99 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079) ogranicza grono pracownic i pracowników podmiotów leczniczych uprawnionych do dodatków za pracę w godzinach nocnych wyłącznie do przedstawicieli i przedstawicielek zawodów medycznych.

Proponowana regulacja rozszerza grupę uprawnionych do wszystkich zatrudnionych pracujących w systemie pracy zmianowej. Proponuje się wejście w życie proponowanej ustawy z dniem 1 stycznia 2023 r.

News 2: Program Dobry Start

W ramach programu Dobry Start otrzymać można wyprawkę szkolną dla dziecka w wysokości 300 zł. Świadczenie można dostać na każde dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – na dziecko do 24 lat, które uczy się w szkole. Jeżeli wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, pieniądze trafią na konto w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy, który zostanie podany we wniosku.

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

 • rodzic,
 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawnym dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
 • osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem, tzn. rodzina zastępczą, osoba prowadzącą rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich,
 • osoba usamodzielniana, czyli osoba, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

News 3: “Braki kadrowe i zwielokrotniony wpływ spraw” winne paraliżu w wydawaniu zezwoleń na pracę

Zob.: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 września 2022 r. II SAB/Po 142/22

Dnia 10 maja 2022 r. do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął wniosek złożony przez pracodawcę o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Polski. Skarżąca zwróciła się z pozwem o przyznanie od organu sumy pieniężnej czy też wymierzenia organowi grzywny w związku z niedochowaniem ustawowego terminu na rozstrzygnięcie sprawy.

Pismem z dnia 7 lipca 2022 r. Spółka, złożyła skargę na bezczynność Wojewody, podnosząc zarzuty naruszenia:

a) niedochowanie podstawowego (maksymalnie miesięcznego) terminu na załatwienie sprawy administracyjnej skutkujące brakiem wydania decyzji administracyjnej 

b) brak podjęcia jakiejkolwiek próby dochowania ustawowego terminu na rozstrzygnięcie sprawy o udzielenie zezwolenia na pracę, która nie stanowi sprawy szczególnie skomplikowanej ani wymagającej podjęcia postępowania wyjaśniającego;

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie. Organ stwierdził, że zwłoka w załatwieniu sprawy wynika ze stale rosnącej liczby wniosków wpływających do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Również sytuacja epidemii wirusa SARS-CoV-2 przyczynia się do utrudnień w terminowości wykonywania obowiązków. Wojewoda podkreślił, że termin podjęcia postępowania jest zależny od ilości wpływających wniosków. Każda sprawa wymaga wnikliwego postępowania, aby uniknąć zarzutu nieważności decyzji. Termin załatwienia sprawy przesuwa się zatem względem dnia złożenia dokumentów.

W analizowanej sprawie wniosek Skarżącej z dnia 10 maja 2022 r. o udzielenie zezwolenia na pracę typu A dla obywatela został załatwiony decyzją z dnia 14 lipca 2022 r., a więc po upływie dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku do organu, co więcej po wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z akt sprawy wynika bezspornie, że organ nie informował strony o przyczynie zwłoki oraz nie wskazał kolejnego terminu załatwienia sprawy. Niewątpliwie zatem organ dopuścił się bezczynności w załatwieniu wniosku. Sąd stwierdził, że organ dopuścił się zarzucanej bezczynności. Z kolei oceniając charakter zaistniałej bezczynności – Sąd, po analizie całokształtu okoliczności faktycznych sprawy, uznał, że bezczynność nie miała charakteru rażącego.

Sąd orzekając o rażącym charakterze zaistniałej bezczynności miał przede wszystkim na uwadze, iż stan bezczynności nie trwał szczególnie długo. Nadto, w jego przyczynach Sąd nie dopatrzył się znamion złej woli organu. Sąd wziął pod uwagę argumentację zawartą w odpowiedzi na skargę, iż przyczyną zwłoki były obiektywne braki kadrowe i zwielokrotniony wpływ spraw. Z powyższych przyczyn ponadto Sąd uznał, że brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku Skarżącego o przyznanie od organu sumy pieniężnej czy też wymierzenia organowi grzywny.

News 4: Koniec z naciąganiem pracodawców na skumulowane urlopy wypoczynkowe? Przedsiębiorcy apelują o zmianę prawa dot. urlopów wychowawczych!

Mecenas Marcin Wojewódka, wspólnik zarządzający Kancelarią Wojewódka i Wspólnicy, partner merytoryczny Akademii Restrukturyzacji Zatrudnienia komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej kontrowersyjne przepisy, które pozwalają kreatywnym pracownikom na naciąganie pracodawców na urlopy wypoczynkowe. 

“Oczywiście nie może ulegać wątpliwości, że korzystanie z urlopu jest uprawnieniem pracownika, ale cel tego przywileju jest jasny – odpoczynek od pracy, nabranie sił, zajęcie się życiem prywatnym. W tym przypadku pracownica sprytnie żongluje terminami składanych dokumentów i w ten sposób uzyskuje uprawnienie, które, choć formalnie jej należne, nie powinno jej przysługiwać na zasadzie słusznościowej. Taka sytuacja jest absolutnie nieakceptowalna.” 

Aktualnie w przepisach art. 155 (2) Kodeksu pracy mamy do czynienia z luką prawną – osoby przebywające na urlopach wychowawczych mają możliwość składania wniosków do 31-go grudnia danego roku, po czym kolejną część wychowawczego rozpoczynają 2-go stycznia. W ten sposób uzyskują pełen wymiar urlopu wypoczynkowego. Takie kumulowanie urlopu wypoczynkowego może trwać nawet kilka lat, a dla małych i średnich pracodawców koszty wynagrodzenia za urlop są bardzo często zaporowe.

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, do Rady Dialogu Społecznego trafił ostatnio postulat zmiany przepisów, które narażają przedsiębiorców na ogromne wydatki na nieobecnych pracowników. Eksperci prawa pracy argumentują, że korzystanie z tego kontrowersyjnego przywileju stoi w sprzeczności nie tylko z przeznaczeniem przepisu art. 155 (2) Kodeksu pracy, ale przede wszystkim z zasadami współżycia społecznego, a poszkodowani pracodawcy mogą dochodzić swoich racji sądownie, gdzie nadużycie prawa zostanie ocenione.

News 5: Niespodziewana volta rządu w sprawie kosztów pracy zdalnej!

Decyzja o ryczałcie za pracę zdalną wyłącznie w gestii pracodawcy! – taki komunikat padł podczas prac sejmowej podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy. W toku obrad Podkomisja odrzuciła propozycję, która zakładała ustawowe określenie wysokości ryczałtu za pracę zdalną. Jako powód decyzji podano nic innego, jak… rosnącą inflację!

Zagwarantowanie kwot w przepisach powodowałoby konieczność waloryzacji świadczenia, co byłoby kłopotliwe. Dyskusje rozwinęły się również na linii Resort pracy i GIP! Główna Inspekcja Pracy stoi na stanowisku, że pracodawcy powinni dokumentować kontrole pracy zdalnej, które odbywać się mają w miejscu zamieszkania pracownika, na co Ministerstwo nie wyraża aprobaty, ponieważ nie chce dokładać pracodawcom kolejnych obowiązków. Zdaniem GIP, kontrola, która odbywa się w porozumieniu z pracownikiem, w godzinach pracy, obarczona jest konsekwencjami w postaci odwołania z pracy zdalnej, stąd udokumentowanie stanu zastanego leży w interesie pracownika.

Resort pracy stoi na stanowisku, że sposób przeprowadzania kontroli będzie ustalony w porozumieniu pomiędzy stronami stosunku pracy, dlatego kolejne, ustawowej formalności nie są konieczne. Wracając jednak do tematu kosztów pracy zdalnej – resort pracy przygotował projekt ustawy o aktywności zawodowej, którego ideą jest włączenie do zatrudnienia osób wykluczonych ze względu na miejsce zamieszkania, a przez to przeciwdziałanie wyludnianiu się mniejszych miejscowości i zrównoważony rozwój kraju.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się utworzyć miejsce pracy zdalnej na obszarach wskazanych przez ministerstwo otrzymają dopłatę w wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli ok. 7000 zł do każdego, nowego miejsca zatrudnienia. Grant przysługiwał będzie, gdy miejsce pracy zajmie osoba młoda, wchodząca na rynek pracy, osoba w wieku do lat 40, która jest w początkowych fazach rozwoju rodziny lub osoba sprawująca opiekę nad osobą zależną. Ponadto pracodawcy otrzymają do 900 zł (czyli ¼ minimalnego wynagrodzenia) dodatku do wynagrodzenia przez rok dla pracującego rodzica na pół etatu, pod warunkiem, że rodzic ten wraca na rynek pracy po okresie urlopu związanego z rodzicielstwem. 

News 6: Jak Polacy szukają pracy? Sprawdź raport OLX Praca “Rynek pracy, Lato 2022” #WspółpracaReklamowa

Spowolnienie gospodarcze, rosnąca inflacja, a za nią koszty życia i szereg obaw wywołanych wydarzeniami na arenie międzynarodowej spowodowały widoczne ograniczenie aktywności pracodawców – o 10% r/r spadła liczba publikowanych ogłoszeń o pracę. Mniejsza pula ogłoszeń wiąże się z kolei ze wzrostem konkurencji pośród kandydatów. Nie bez znaczenia pozostaje wciąż stosunkowo niskie bezrobocie…

Jednocześnie obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania kandydatów oraz liczbę aplikacji na pojedyncze ogłoszenie. Wyniki badania OLX Praca wskazują jasno, że w czasie nadciągającej recesji to stabilne zatrudnienie i pewna przyszłość leżą w centrum zainteresowania pracowników. Dla 59% poszukujących umowa o pracę to najbardziej pożądany warunek, który determinuje czy w ogóle rozważą przystąpienie do procesu rekrutacji. Oprócz formy zatrudnienia istotne są również: wymiar etatu, elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej.

Kolejnym warunkiem, który zagwarantuje większe zainteresowanie ofertą rekrutacyjną jest umieszczenie w treści ogłoszenia widełek płacowych. 80 proc. respondentów uważa, że zawarta w ogłoszeniu o pracę informacja o widełkach wynagrodzenia jest ważna. W niektórych przypadkach, zapewnia to nawet o 244 proc. częstsze próby nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą!

Na co jeszcze zwrócić uwagę formułując ogłoszenia o pracę? 71% kandydatów poszukuje pracy w okolicy swojego zamieszkania, dlatego eksperci OLX Praca rekomendują umieszczanie w ogłoszeniach miejscowości, a nawet dzielnicy, w której znajduje się firma. Dzięki temu kandydaci dwukrotnie częściej aplikują na dane ogłoszenie!

Po więcej ciekawostek i wskazówek sięgnij do źródła! Pobierz raport “Rynek pracy. Lato 2022” autorstwa ekspertów OLX Praca i dowiedz się jak Polacy szukają pracy!

A jakby ciekawostek było mało, dociekliwi eksperci OLX Praca odnaleźli w sobie pierwiastek HR Detektywów i wyśledzili bardzo ciekawą tendencję! Okazuje się, że w prawie 40%-ach przypadków, od decyzji o zmianie pracy do faktycznej zmiany miejsca zatrudnienia mija niecały miesiąc! 42% badanych oceniło, że znalezienie nowej pracy jest łatwe lub bardzo łatwe.

HR Detektywi z OLX Praca zapytali też, co motywuje pracowników do zmiany pracy? Chyba nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że ponad połowa badanych wskazała jako główny powód chęć uzyskania większego wynagrodzenia. Inne czynniki wskazane przez respondentów to brak możliwości rozwoju lub awansu, potrzebę zmiany spowodowaną nudą, a także atmosferę w pracy noszącą znamiona mobbingu czy dyskryminacji. Powyższe dane wskazują, że odpowiednia dbałość o EVP, czyli ofertę wartości pracodawcy może rozwiązać szereg problemów z fluktuacją w firmie. Badania satysfakcji pracowników, programy rozwoju kompetencji, szkolenia wewnętrzne, ścieżki rozwoju, czy też procedury przeciwdziałania mobbingowi to realne korzyści biznesowe dla pracodawcy.

News 7: Zaproszenie na konferencję “Prawo i koszty zatrudnienia – przełomowe zmiany 2023”

HR na szpilkach jest patronem medialnym konferencji naukowej online “Prawo i koszty zatrudnienia – przełomowe zmiany 2023” organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kancelarię C&C Chakowski & Ciszek.

Nadchodzące zmiany prawa zatrudnienia, czyli work-life balance, praca zdalna, spory zbiorowe, związki zawodowe, monitorowanie trzeźwości pracowników i wreszcie sztuczna inteligencja jako super-pracodawca istotnie zmienią zasady i koszty pracy w naszym kraju. 

W obszarze imigracyjnym istotne znaczenie będzie miała rewolucyjna zmiana prawa o cudzoziemcach w Polsce. W zakresie kosztowym istotne znaczenie będą miały działania fiskalne i ZUS-owskie planowane na rok 2023 i kolejne.

Poznaj szanse i zagrożenia wynikające ze zmian w przepisach w 2023 r. Zapisz się TUTAJ >

Celem organizatorów Konferencji jest zaprezentowanie uczestnikom szerokiego spektrum poglądów i opinii ekspertów, urzędników, przedstawicieli biznesu i związków zawodowych na nadchodzącą istotną modyfikację szeroko pojętego prawa zatrudnienia w naszym kraju.

Patronat honorowy nad Konferencję objął Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie.

Program konferencji oraz link do zapisów znajdziesz na moim blogu oraz na stronie kancelarii C&C Chakowski i Ciszek! Zapraszam do zapisów!


Autor publikacji:
admin

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Vademecum pracodawcy: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy

W artykule z cyklu „Vademecum Pracodawcy” opisujemy nowy rodzaj dokumentu, który pojawił się przestrzeni biznesowej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy. Dowiedz się czym jest ten dokument i co można dzięki niemu zyskać. Ekspertka - Monika Piątek, dzieli się wiedzą z obszaru zatrudniania cudzoziemców.

Planner kadrowo-płacowy na grudzień 2023

Najważniejsze terminy kadrowo-płacowe na grudzień 2023. Pobierz bezpłatnie wyjątkowy kalendarz online dla specjalistów prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń. Skorzystaj! Planner HR w wersji do pobrania lub wydruku.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.